Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studerande utvecklar sin kliniska kompetens i bedömning av hälsa, rörelse och funktion. Studenten utvecklar sin handlingsberedskap samt förväntas känna till grundprinciperna gällande ledmätning samt muskeltöjning, samt kunna utföra dem i praktiken.Efter kursen förväntas studenten kunna tillämpa klassisk massage på ett ändamålsenligt sätt i praktiken.
Under kursen får studeranden kompetens att palpera anatomiska strukturer i stöd- och rörelseorganen, utföra en hållningsundersökning samt göra en grundläggande gånganalys.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studerande:
- förstå bedömningens betydelse för utvärdering av rörelse, aktivitet och funktion och dess samband till människans hälsa
- kunna använda olika bedömningsinstrument inom ledmätning samt kunna analysera resultaten av bedömningen
- känna till och förstå muskeltöjning som fysioterapimetod, dess inverkan samt fysiologiska grund
- kunna bemöta en klient professionellt
- kunna bedöma användningen av och tillämpa klassisk massage.
- förväntas kunna utföra en hållnings- och gånganalys och dra relevanta slutsatser på basis av dessa.
- genom palpering kunna identifiera anatomiska strukturer i stöd- och rörelseapparaten
- kunna beakta ergonomi och säkerhet i
patientförflyttningar både ur patientens och
terapeutens synvinkel. Kunna använda olika
hjälpmedel och redskap som stöd i
förflyttningar.

Innehåll

Teoretiska grunderna till fysioterapeutisk bedömning.
Teoretiska grunder i och praktisk tillämpning gällande mätning av ledrörlighet, testning av muskelstyrka samt utförandet av specifika muskeltöjningar
Praktiska övningar i massage
Praktiska övningar för att analysera hållning och normal gång.
Patient förflyttning
Motiverande samtal

Förkunskaper

Anatomi fysiologi och biomekanik
Rörelseapparatens anatomi
Människan i rörelse

Kursen ersätter följande kurser

Grundkurs i bedömning och mätning 1 sv
Bedömningsmetoder 1/3 sv
Bedömning av konditionsegenskaper 1 sv
Metoder i fysioterapi (2sp)

Mer information

Praktiska lektioner har obligatorisk närvaro (minst 80%).
Frånvaro kompenseras med angivna uppgifter.Under 50% närvaro kan inte kompenseras.
Första omtentamenstillfället ordnas i juni (tidpunkt anges senare), och andra tillfället i månadsskiftet augusti-september 2021

Litteratur

Bedömning:
Clarkson, H.M Gilewich, C.B 1989.
Musculoskeletal Assessment. Joint Range of
Motion and Manual Muscle Strength.
ELLER
Berryman Reese, N., Bandy, W.D. 2009. Joint
Range of Motion and Muscle Length Testing. 2nd
ed. Saunders Elsevier. ISBN 978-1-4160-5884-7

Finch et al. Physical Rehabilitation Outcome
Measurement.
Porter, S. Tidy's Physiotherapy. 14 edition.
Churchill Livingstone Elsevier. ISBN 978 0 443
10392 6 (valda delar)

Muskeltöjning:
Ylinen J. 2002. Venytystekniikat I. Lihas-
jännesysteemi. ISBN 951-9209-02-6
Ylinen J. 2006. Venytysharjoittelu. ISBN 951-
9209-03-4
Referenslitteratur:
Evjenth O., Hamberg J. 1980. Töjning av muskler.
Varför och hur? Del 1 Extremiteterna. ISBN 91-
85934-00-3
Evjenth O., Hamberg J. 1980. Töjning av muskler.
Varför och hur? Del 2 Ryggraden. ISBN 91-85934-
01-1
Evjenth O., Hamberg J. 1991. Autostretching. The
Complete Manual of Specific Stretching. ISBN 91-
85934-05-4

Kurslitteratur i massage:
Arponen R, Airaksinen O. 2006. Massage för hela människan. WSOY. ISBN 952-13-2733-2.

Hållnings- och gånganalys:
Bojsen-Möller,F.2000. Rörelseapparatens anatomi Kap. 29.ISBN 91-47-04884-0
Everett, T & Kell, C.2011. Human movement An Introductory Text Kap. 5 o. 11 ISBN 978-0-7020-4477-9

Referenslitteratur:
Massage:
Holey E, Cook E. 2004. Evidence-based Therapeutic Massage. A Practical Guide for Therapists. ISBN 0443072302
Ylinen J, Cash M, Hämäläinen H. 1999. Urheiluhieronta. ISBN 952-90-6711-9.

Ylinen J. 2002. Venytystekniikat I

Bellardini, H., Henriksson, A., Tonkonogi, M. 2009. Tester och mätmetoder - för idrott och hälsa. SISU Idrottsböcker. Livonia Print, Lettland. ISBN 978-91-854 33-13-1

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 40 timmar
 • Praktiska övningar - 40 timmar
 • Självstudier - 33 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs:
- godkänd skriftlig samt praktisk tentamen
- att studenten är närvarande vid 80% av de praktiska övningstimmarna

Frånvaro kompenseras med angivna uppgifter.Under 50% närvaro kan inte kompenseras.

Lärare

 • Hellstén Kati
 • Ring Joachim
 • Ruutu Katri
 • Tallqvist Susanna
 • Törnblom Cia
 • von Hedenberg-Löfman Linnéa

Examinator

Ring Joachim

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2021-09-03

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer

Kurs och studieplanssökning