Kursens undervisningsperiod

3 (2022-01-01 till 2022-03-13)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Efter avklarad kurs förväntas studerande vara
förmögen att jobba på vårdnivå.

Läranderesultat

PÅ SVENSKA
Studenten...

- Kan fungera professionellt i kontakten med patienter och anhöriga

- Kan självständigt känna igen störningar i de vitala funktionerna, utföra en tillförlitlig primär- och
sekundärbedömning av patientens tillstånd och kan planera och genomföra de vårdåtgärder som patienten
behöver.

- Kan och förstår skademekanismer och typskador relaterat till traumapatienter

- Kan diskutera om patofysiologin, symptomen, fynden och vården kring de vanligaste sjukdoms- och
olycksfallen både med samarbetare samt även handleda patienter och/eller anhöriga.

- Kan fungera som en medlem i vårdnivåteamet och känner till ledarens roll samt kan stöda ledaren.

- Kan göra beslut om ändamålsenlig vårdplats för patienten

- Kan avge rapport både skriftligt och muntligt enligt en strukturerad modell (ex. iSBAR).

- Kan använda både vård- och förflyttningsutrustningen

- Kan underhålla samt rengöra ambulansens vårdutrymme samt vårdutrustning

- Kan använda telekommunikationsutrustning samt andra tekniska utrustningar (ex. VIRVE och Merlot Medi)

- Kan känna igen de vanligaste läkemedlen som patienterna använder samt kan även söka information om dem
från tillförlitliga källor

- Känner igen och kan använda läkemedel som används på vårdnivå

- Förstår den pre-hospitala processen (alarmering till station)

- Förstår hur praktikplatsens förstavård fungerar som en del av sjukvården samt har även bekantat sig med
områdets vårddirektiv

- Känner till hur samarbete med polis, räddningsverk, nödcentral, socialsidan samt vårdinstanserna fungerar

- Förstår grunderna om funktionerna vid flerpatientssituationer

- Kan reflektera över sitt eget agerande i vårdsituationer och beskriva sina egna målsättningar

SUOMEKSI
Opiskelija osaa..

- Toimia ammatillisesti oikein potilaita ja omaisia kohdattaessa

- Osaa itsenäisesti tunnistaa häiriön peruselintoiminnoissa, osaa tehdä luotettavan ensiarvion ja
tarkennetun tilanarvion ja osaa suunnitella ja toteuttaa tarvittavat hoitotoimenpiteet

- Osaa toimia hoitotasoisen tiimin jäsenenä ja tietää johtajan roolin sekä osaa tukea johtajaa

- Osaa itsenäisesti päättää asianmukaisen hoitopaikan potilaalle

- Osaa raportoida suullisesti ja kirjallisesti hyödyntäen strukturoitua mallia (esim. iSBAR)

- Osaa käyttää kaikkia hoito- ja siirtovälineitä

- Opiskelija osaa huoltaa ja puhdistaa hoitovälineet ja ambulanssin hoitotilan

- Osaa käyttää viestintävälineitä ja tekniikkaa (esim. VIRVE ja Merlot Medi)

- Osaa ja ymmärtää vammamekanismin ja tyyppivammat traumapotilaiden kohdalla

- Tietää yleisimmät potilailla käytössä olevat lääkkeet ja osaa hakea niistä lisätietoa asianmukaisista
lähteistä

- Tunnistaa ja osaa käyttää hoitotasolla käytettävät lääkkeet

- Ymmärtää ensihoitotehtävän prosessina (hälytyksestä asemalle)

- Ymmärtää ensihoidon roolin osana sairaanhoitoa sekä osaa alueen hoito-ohjeet.

- Tietää miltä osin yhteistyö poliisin, pelastuslaitoksen, hätäkeskuksen, sosiaalipuolen ja hoitolaitoksien
kanssa toimii

- Ymmärtää monipotilastilanteiden tehtävien perusteet

- Osaa keskustella yleisimpien sairauksien ja vammojen patofysiologiasta, oireista, löydöksistä sekä
hoidosta sekä ammattilaisten kanssa ja osaa myös tätä tietoa hyödyntäen ohjata potilaita ja/tai omaisia.

- Osaa reflektoida omaa toiminnastaan potilaan hoitotilanteessa sekä kuvailla omia tavoitteita.

Innehåll

Yrkespraktiken består av 5 veckor (7,5sp) handledd praktik på vårdnivå inom
den prehospitala akutvården SAMT 2 veckor praktik utförd som simulering vid
Arcada.

Förkunskaper

Godkänd kurs Akutvård - Avancerad nivå.
Godkänd kurs Akutvård - Trauma
Godkänd kurs Akutvård - Klinisk
farmakologi

Godkänd praktik: Förstavård på vårdnivå 1

Mer information

Förhållningsdirektiv under yrkespraktik

För att alla parter skall trivas under praktiken och missförstånd skall kunna undvikas finns det en del saker
som är viktiga att minnas under tiden i yrkespraktik

Klädsel:
Klädseln bör vara i enlighet med och följa praktikplatsens regler.
Skyddskläderna tilldelas av praktikplatsen i de flesta fall.
Kläderna bör vara hela och rena. Byxorna skall vara uppdragna så att underkläderna inte syns.

Social samvaro:
Under praktiken är arbetstiderna ofta långa och gemenskapen är viktig. Social samvaro och gemenskap är naturliga
företeelser i arbetet som alla bör inneha ett professionellt förhållningssätt till.

All intim kontakt under arbetstid är förbjuden på arbetsplats.

I fall överenskomna principer inte efterföljs kan yrkespraktiken avbrytas.

Ohjeita opiskelijalle ja ohjaajalle (FINSKA):

Viimeistään toisen työvuoron aikana opiskelija laatii omat tavoitteensa ja näyttää tavoitteet ohjaajalle
ja tulostaa arviointikaavakkeet osoitteesta: http://praktik.arcada.fi Extern länk

Opiskelija aikatauluttaa harjoittelujaksonsa, toisen työvuoron aikana, jonka ohjaaja
varmentaa
- Tehtävät H1 (hoitaja) ja H2 (kuljettaja)
- Tarkemmat tutustumiset laitteisiin ja varusteisiin
- Väliarviointi ja loppuarviointi

Viimeisen 2 - 4 työvuoron aikana ohjaaja kiinnittää korostettua huomiota opiskelijan osaamiseen ja vertaa
työsuorituksia harjoittelujakson tavoitteisiin

Täytetty ja allekirjoitettu arviointi toimitetaan opiskelijalle viimeistään kaksi viikkoa jakson päätyttyä

Angående vaccinationskrav / Rokotusvaatimukset (FINSKA):
Infektioiden torjunta on keskeinen osa hoidon laatua ja potilasturvallisuutta.

Infektioiden torjunnassa esim. henkilökunnan influenssarokotuksilla voidaan merkittävästi vähentää potilaiden
influenssaan sairastumista ja potilaskuolemia. Työharjoitteluun osallistuvalla opiskelijalla on oltava
päivitetyn ohjeen mukaisesti tartuntatautilain 48§ mukaisesti joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama
suoja tuhkarokkoa, vesirokkoa ja hinkuyskää vastaan. Lisäksi vaaditaan tartuntatautilain 55 ja 56 §mukainen
terveydentilan selvitys keuhkotuberkuloosista ja salmonellasta.

Opiskelijoiden terveydenhuolto hoidetaan YTHS:n kautta. Opiskelijan tulee olla hyvissä ajoin yhteydessä
opiskeluterveydenhuoltoon asianmukaisen rokotussuojan ja tartuntatautilain mukaisen terveydentilan
varmistamiseksi.

Oireinen opiskelija ei saa aloitta harjoittelua ennen oireiden selvittämistä. (JYL 2/2018).

Studieaktiviteter

  • Övningar samt utvärdering - 67 timmar
  • Praktik - 175 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 242 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 242 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Godkänd utvärdering med handledaren och läraren.

Godkänd praktikuppgift.

Lärare

  • Carstens Laura
  • Ericsson Christoffer
  • Loimijoki Niko
  • Savolainen Jari
  • Takala Sami

Examinator

Ericsson Christoffer

Antal kursplatser

Ingen begränsning (25 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Praktiken under veckor 9-13 (26.2-
1.4.2018).

Kursanmälningstid

2021-12-24 till 2022-01-20

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-02-28 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå II
2022-03-01 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå II
2022-03-02 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå II
2022-03-03 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå II
2022-03-04 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå II
2022-03-07 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå II
2022-03-08 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå II
2022-03-09 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå II
2022-03-10 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå II
2022-03-11 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå II
2022-03-14 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå II
2022-03-15 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå II
2022-03-16 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå II
2022-03-17 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå II
2022-03-18 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå II
2022-03-21 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå II
2022-03-22 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå II
2022-03-23 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå II
2022-03-24 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå II
2022-03-25 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå II
2022-03-28 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå II
2022-03-29 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå II
2022-03-30 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå II
2022-03-31 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå II
2022-04-01 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå II

Kurs och studieplanssökning