Kursens undervisningsperiod

3 (2022-01-01 till 2022-03-13)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Finska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Efter avklarad kurs förväntas den studerande kunna
arbeta på en ambulans på grundnivå.

Läranderesultat

- Studenten förstår den pre-hospitala
processen(från alarm till station)
- Opiskelija ymmärtää ensihoitotehtävän
prosessina (hälytyksestä takaisin asemalle)

- Studenten kan fungera professionellt i
kontakten med patienter och anhöriga
- Opiskelija osaa kohdata potilaan ja omaiset
ammatillisesti

- Studenten känner till praktikplatsens
vårddirektiv på grundnivå och hur akutvården
fungerar som en del av sjukvården.
- Opiskelija tuntee harjoittelupaikan
perustason hoitoprotokollat ja ensihoidon
roolin
osana sairaanhoitoa

- Studenten kan göra en pålitlig primär- och
sekundärbedömning
- Opiskelija osaa tehdä luotettavan ensi-
ja tarkennetun tilanarvion

- Studenten kan undersöka och ge vård åt
en lågrisk inremedicinsk- och traumapatient
- Opiskelija osaa tutkia ja hoitaa itsenäisesti
matalariskisen sisätauti- ja vammapotilaan

- Studenten kan känna igen störningar i
de vitala livsfunktionerna och en kritiskt sjuk
patient
- Opiskelija osaa tunnistaa
peruselintoimintojen
häiriön ja hätätilapotilaan

- Studenten kan fungera som en medlem i
vårdteamet i vården av låg- och högriskpatient
(som studerande)
- Opiskelija osaa toimia osana hoitoryhmää
matala- ja korkeariskisen potilaan hoidossa
(opiskelijana)

- Studenten kan besluta om rätt vårdplats
för en lågriskpatient
- Opiskelija osaa päättää oikean hoitopaikan
matalariskiselle potilaalle

- Studenten kan använda vård- och
förflyttningsutrustningen
- Opiskelija osaa käyttää hoito- ja
siirtovälineitä

- Studenten kan avge rapport både
skriftligt och muntligt
- Opiskelija osaa raportoida suullisesti
ja kirjallisesti

- Studenten kan underhålla och rengöra
ambulansens vårdutrymme samt vårdutrustningen
- Opiskelija osaa huoltaa ja puhdistaa
ambulanssin hoitotilan sekä hoitovälineet

- Studenten kan använda telekommunikationsmedel
- Opiskelija osaa käyttää viestintävälineitä

- Studenten känner till hur samarbetet med
polis,
räddningsverk, nödcentral och vårdinstanser
fungerar
- Opiskelija tuntee miten yhteistoiminta
poliisin,
pelastuslaitoksen, hätäkeskuksen ja
hoitolaitosten
kanssa toimii

- Studenten kan diskutera om patofysiologin,
symptomen, fynden och vården kring de
vanligaste
sjukdoms- och olycksfallen på grundnivå
- Opiskelija osaa keskustella yleisimpien
sairauksien ja vammojen patofysiologiasta,
oireista, löydöksistä sekä niiden hoidosta

- Studenten känner till de vanligaste
läkemedel patienterna använder och kan söka
information om dem
- Opiskelija tuntee yleisimmät potilailla
käytössä olevat lääkkeet ja osaa etsiä niistä
tietoa

- Studenten känner till skademekanismen
och typskador vid olika olyckor
- Opiskelija tuntee vammamekanismin ja
tyyppivammat eri onnettomuuksissa

- Studenten kan reflektera över sitt eget
agerande i vårdsituationer och kan beskriva
sina
egna målsättningar
- Opiskelija osaa pohtia omaa toimintaansa
hoitotilanteessa sekä kuvailla omia tavoitteita

Innehåll

Praktikkurs.

Förkunskaper

Medicin 1
Medicin 2
Praktisk-klinisk vård (praktik)
Prehospitala akutvårdens stödfunktioner

Om det gått över två år sedan dessa kurs/kurser
avlagts, bör studenten
innan praktiken inleds påvisa tillräckliga
kunskaper genom att delta i
kursen eller kursernas praktiska övningar med
godkänt resultat.

Mer information

Praktiken sker på ambulanser stationerade inom
en 70 km radie från Helsingfors. Praktikens
längd är 7 veckor. Arbetsskiftens längd
varierar
mellan 12-24 timmar beroende på arbetsgivaren.
Handledningen sker i huvudsak på finska.

För att alla parter skall trivas under
praktiken
och
missförstånd skall kunna undvikas finns
det en del saker som är viktiga att minnas:

Klädseln bör vara i enlighet med och följa
praktikplatsens regler. Skyddskläderna ges av
praktikplatsen i de flesta fall. Där kläder
inte
finns
att få bör de egna kläderna följa
praktikplatsens
reglementen. Kläderna bör vara hela och rena.
Byxorna
skall vara uppdragna så att underkläderna inte
syns.
Skyddsutrustning så som t.ex. hjälm och
reflexväst bör
användas enligt arbetsgivarens anvisningar.

Smycken och piercingar är inte tillåtna på
någon
praktik med hänvisning till hygienen och den
egna
säkerheten. Tatueringar bör vara täckta av
klädseln
vid patientkontakt.

Under praktiken är arbetstiderna ofta långa och
gemenskapen är viktig. Social samvaro och
gemenskap är
naturliga företeelser i arbetet som alla bör
inneha
ett professionellt förhållningssätt till. All
intim
kontakt under arbetstid är förbjuden. Ifall
överenskomna regler inte följs kan
yrkespraktiken
avbrytas.

Ohjeita opiskelijalle ja ohjaajalle:

Ensimmäisen työvuoron aikana opiskelija
tutustuu
ambulanssin toimintaan ja työympäristöön.
Opiskelija
laatii omat tavoitteet harjoittelujaksolle ja
käy ne
läpi ohjaajan kanssa toisessa työvuorossa.
Opiskelija esittää ohjaajalle opiskelu- ja
työhistoriansa.

Opiskelija laatii suunnitelman ja aikatauluttaa
harjoittelujaksonsa tavoitteisiinsa nähden
sopivaksi
- Työtehtävät ja työnjako H1 ja H2
- Tarkempi tutustuminen ensihoidon laitteisiin
ja
työvälineisiin
- Eri potilasryhmät ensihoidossa
- Väli- ja loppuarviointi

Myös työpaikan odotuksista opiskelijaan ja
hänen
roolistaan osana ambulanssin hoitotiimiä on
hyvä
keskustella.

Viimeisen kahden-neljän työvuoron aikana
ohjaaja
kiinnittää korostetusti huomiota opiskelijan
osaamiseen ja vertaa hänen työsuorituksiaan
harjoittelujakson tavoitteisiin.

Opiskelijan tulee pitää päiväkirjaa kaikista
tehtävistä ja seurata sen avulla omaa
edistymistään.
Täytetty ja allekirjoitettu arviointikaavake
toimitetaan opiskelijalle viimeistään kaksi
viikkoa
jakson päätyttyä

Arviointikaavake tulostetaan osoitteesta:
https://praktik.arcada.fi/sv Extern länk-
FI/Utbildning/GetForm/42

Vastaan mielelläni harjoitteluun
liittyviin
kysymyksiin.
Niko Loimijoki
0401847792
E-post: niko.loimijoki@arcada.fi

Angående vaccinationskrav:
Infektioiden torjunta on keskeinen osa hoidon
laatua
ja potilasturvallisuutta. Infektioiden
torjunnassa
esim. henkilökunnan influenssarokotuksilla
voidaan
merkittävästi vähentää potilaiden influenssaan
sairastumista ja potilaskuolemia.
Työharjoitteluun
osallistuvalla opiskelijalla on oltava
päivitetyn
ohjeen mukaisesti tartuntatautilain 48§
mukaisesti
joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama
suoja
tuhkarokkoa, vesirokkoa ja hinkuyskää vastaan.
Lisäksi
vaaditaan tartuntatautilain 55 ja 56 § mukainen
terveydentilan selvitys keuhkotuberkuloosista
ja
salmonellasta. Opiskelijoiden terveydenhuolto
hoidetaan oppilaitoksen kautta. Opiskelijan
tulee olla
hyvissä ajoin yhteydessä
opiskeluterveydenhuoltoon
asianmukaisen rokotussuojan ja
tartuntatautilain
mukaisen terveydentilan varmistamiseksi.
Oireinen
opiskelija ei saa aloitta harjoittelua ennen
oireiden
selvittämistä. (JYL 2/2018).

Litteratur

None

Studieaktiviteter

Praktik - 266 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 266 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 266 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

Godkänd utvärdering med handledaren.
Dagbok över uppdragen och inlärningen.

https://praktik.arcada.fi/ Extern länk

Lärare

  • Carstens Laura
  • Loimijoki Niko
  • Saarela Sami
  • Takala Sami

Examinator

Loimijoki Niko

Antal kursplatser

Ingen begränsning (22 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Praktiken sker under veckorna 2-8.

Kursanmälningstid

2021-12-15 till 2022-07-31

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-01-10 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - akutvård på grundnivå
2022-01-11 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - akutvård på grundnivå
2022-01-12 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - akutvård på grundnivå
2022-01-13 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - akutvård på grundnivå
2022-01-14 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - akutvård på grundnivå
2022-01-17 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - akutvård på grundnivå
2022-01-18 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - akutvård på grundnivå
2022-01-19 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - akutvård på grundnivå
2022-01-20 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - akutvård på grundnivå
2022-01-21 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - akutvård på grundnivå
2022-01-24 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - akutvård på grundnivå
2022-01-25 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - akutvård på grundnivå
2022-01-26 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - akutvård på grundnivå
2022-01-27 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - akutvård på grundnivå
2022-01-28 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - akutvård på grundnivå
2022-01-31 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - akutvård på grundnivå
2022-02-01 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - akutvård på grundnivå
2022-02-02 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - akutvård på grundnivå
2022-02-03 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - akutvård på grundnivå
2022-02-04 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - akutvård på grundnivå
2022-02-07 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - akutvård på grundnivå
2022-02-08 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - akutvård på grundnivå
2022-02-09 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - akutvård på grundnivå
2022-02-10 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - akutvård på grundnivå
2022-02-11 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - akutvård på grundnivå
2022-02-14 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - akutvård på grundnivå
2022-02-15 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - akutvård på grundnivå
2022-02-16 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - akutvård på grundnivå
2022-02-17 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - akutvård på grundnivå
2022-02-18 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - akutvård på grundnivå
2022-02-21 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - akutvård på grundnivå
2022-02-22 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - akutvård på grundnivå
2022-02-23 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - akutvård på grundnivå
2022-02-24 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - akutvård på grundnivå
2022-02-25 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - akutvård på grundnivå

Kurs och studieplanssökning