Kursens undervisningsperiod

4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studeranden: - är förtrogen med och kan tillämpa socialpedagogik inom klientarbetet -kan på ett professionellt sätt bedöma klienters behov för att stöda resurser och handleda klienter i deras vardag - känner till och kan redogöra för servicesystemets juridiska föreskrifter och informationssystem

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande: - förstå det socialpedagogiska omsorgsarbetets betydelse för lärande, personlig utveckling och bemästrandet av vardagslivet samt känna till olika arbetssätt/metoder i klientarbete - ha grundläggande kunskaper om kognitiv funktionsnedsättning och särskilda insikter i neuropsykiatriska diagnoser hos barn, unga och vuxna - ha insikter i vilka konsekvenser funktionsnedsättningar har på personens livssituation och förståelse för vad det innebär att leva med dessa i vardagen - identifiera och diskutera insatser med syfte att stödja och underlätta bibehållandet av klienters resurser och funktionsförmåga - kunna med hjälp av servicehandledning delta i planering av den service (tjänster och stödåtgärder) som den enskilda klienten behöver som stöd i olika livsskeden - diskutera aktuella frågor inom politik och aktuell lagstiftning som berör klienters ställning i samhället

Innehåll

Centrala begrepp och teorier: Socialpedagogisk kompetens Handikappolitik och rättigheter Tillgänglighet/Universal Design Den sociala modellen/den medicinska modellen/ICF Delaktighet och aktörskap ADL-färdigheter, sociala och kognitiva färdigheter Livsvillkor/livskvalitet Livsloppsperspektiv (barn, ungdom, vuxenålder, äldre) Habilitering/Rehablitering

Mer information

Med anledning av det undantagastillstånd som uppstått pga Corona virus spridning är högskolan stängd och ingen närundervisning ges. Följande förändringar har därmed skett i denna kurs; Hela kursen utförs som distansstudier men innehåll och upplägg enligt tidigare plan.

Litteratur

Socialpedagogik: Eriksson, L., Markström, A-M. 2000. Den svårfångade socialpedagogiken.Lund:Studentlitteratur Madsen, B. 2006. Socialpedagogik. Integration och inklusion i det moderna samhället (Särskilt kapitel 8-9). Lund: Studentlitteratur Nivala, E, Ryynänen, S. 2019. Sosiaalipedagogiikka - kohti inhimmillisempää yhteiskuntaa. Tallinn: Gaudeamus oy Funktionsvariation: Brunt David och Hansson Lars (red.). 2014. Att leva med psykisk funktionsnedsättning;livssituation och effektiva vård- och stödinsatser. Lund: Studentlitteratur. Coleman Mary, Gillberg Christopher, Coleman Mary.2011. The Autisms. Oxford University Press. Gillberg, Christopher. 2011. Barn, ungdomar och vuxna med Asperger syndrom: Normala. geniala,nördar? Stockholm: Studentlitteratur. Hallberg Ulrika&Hallberg Lillemor.2018. Delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Lund: Studentlitteratur. Handbok för handikappservice. 2016. Helsingfors:THL. Tillgänglig:https://www.thl.fi/sv/web/handbok- for-handikappservice/pa-svenska/startsidan Ineland.J, Molin.M & Sauer.L. 2013. Utvecklingsstörning, samhälle och välfärd. Malmö:Gleerups. Wing, L. 2012. Autismspektrum: handbok för föräldrar och professionella. Stockholm: Cura Lagstiftning: Socialvårdslag 710/1982. Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården 1301/2014. Lag om service och stöd p.g.a. handikapp 380/1987. F om service och stöd p.g.a. handikapp 759/1987. Lag ang. specialomsorger om utvecklingsstörda 519/1977. Lag om handikappförmåner 570/2007 Diskrimineringslagen 1325/2014 Lag om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre 980/2012 Övrigt: FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 2015. Finlands FN-förbund https://www.ykliitto.fi/sites/ykliitto.fi/files/vammaisten_oikeudet_2016_sv_net.pdf Talentia. 2018. Vardagen, värderingarna och etiken -Etiska riktlinjer för yrkespersonen inom det sociala området. https://talentia.e-julkaisu.com/2018/etiska-riktlinjer/#page=1

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 0 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 0 timmar
 • Basgruppsarbete - 0 timmar
 • Självstudier - 0 timmar
 • Nätbaserade - 0 timmar
 • Seminarier - 0 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Demonstrationer och färdighetsprov

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer: 1. Basgruppsarbete. Godkänd prestation 2. Examinationsuppgift med presentation på Seminarium. Presentation i grupp, vitsord 1-5. 3. Individuell uppgift, vitsor 1-5

Lärare

 • Brantberg Bettina
 • Paakkonen Heikki
 • Sigfrids Ingmar
 • Söderström Eivor

Examinator

Brantberg-Ahlfors Bettina

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (55 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2020-08-31

Kursens tidtabell

period 4

Kursanmälningstid

2020-03-09 till 2020-04-05

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-04-15 09:00 - 10:00 Klientarbete med personer med funktionsvariation Introduktion online ________________________________________________________________________________ Join Microsoft Teams Meeting +358 9 85626394   (Toll) Conference ID: 700 011 035# Local numbers | Reset PIN | Learn more about Teams | Meeting options ________________________________________________________________________________ Brantberg Bettina
Palmén Sofia
2020-04-17 09:00 - 10:00 D4106 Klientarbete med personer med funktionsvariation Föreläsning om handikappolitik Sigfrids Ingmar
2020-04-17 10:15 - 11:45 D4106 Klientarbete med personer med funktionsvariation Basgruppsträffar med ny utgångspunkt Sigfrids Ingmar
2020-04-17 16:30 - 17:30 Klientarbete med personer med funktionsvariation Introduktion till kursen Klientarbete med personer med funktionsvariation. h. Eivor ________________________________________________________________________________ Join Microsoft Teams Meeting +358 9 85626394   Finland, Helsinki (Toll) Conference ID: 245 565 332# Local numbers | Reset PIN | Learn more about Teams | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2020-04-17 17:30 - 20:30 Klientarbete med personer med funktionsvariation Basgruppsträff: ny utgångspunkt Söderström Eivor
2020-04-21 09:15 - 10:45 D4107-08 Klientarbete med personer med funktionsvariation Gästföreläsare Elina Sagne-Ollikainen: Vardagen och dess utmaningar för en person med funktionsvariation Arell-Sundberg Marina
Sagne-Ollikainen Elina
2020-04-29 12:30 - 14:00 Klientarbete med personer med funktionsvariation. Bas 4 Paakkonen Heikki
2020-04-29 14:15 - 15:45 Klientarbete med personer med funktionsvariation Paakkonen Heikki
2020-04-30 08:30 - 10:00 Klientarbete med personer med funktionsvariation. Bas 2 Sigfrids Ingmar
2020-04-30 10:15 - 11:45 Klientarbete med personer med funktionsvariation. Bas 3 Sigfrids Ingmar
2020-04-30 12:30 - 14:00 Klientarbete med personer med funktionsvariation. Bas 1 Sigfrids Ingmar
2020-05-06 08:30 - 10:00 Klientarbete med personer med funktionsvariation. Bas 3 Sigfrids Ingmar
2020-05-06 10:15 - 11:30 Klientarbete med personer med funktionsvariation Lagstiftning i anslutning till funktionsvariation Sigfrids Ingmar
2020-05-06 12:30 - 14:00 Klientarbete med personer med funktionsvariation. Bas 2 Sigfrids Ingmar
2020-05-06 12:30 - 14:00 Klientarbete med personer med funktionsvariation Paakkonen Heikki
2020-05-06 14:15 - 15:45 Klientarbete med personer med funktionsvariation. Bas 1 Sigfrids Ingmar
2020-05-06 14:15 - 15:45 Klientarbete med personer med funktionsvariation. Bas 4 Paakkonen Heikki
2020-05-11 12:30 - 14:00 Klientarbete med personer med funktionsvariation. Bas 1 Sigfrids Ingmar
2020-05-13 08:30 - 10:00 Klientarbete med personer med funktionsvariation. Bas 2 Sigfrids Ingmar
2020-05-13 10:15 - 11:45 Klientarbete med personer med funktionsvariation. Bas 3 Sigfrids Ingmar
2020-05-13 12:30 - 14:00 Klientarbete med personer med funktionsvariation. Bas 4 Paakkonen Heikki
2020-05-13 14:15 - 15:45 Klientarbete med personer med funktionsvariation Paakkonen Heikki
2020-05-15 19:15 - 20:30 Klientarbete med personer med funktionsvariation Tillämpning: basgrupperna 6 och 7 tillämpar. Söderström Eivor
2020-05-16 09:30 - 11:30 Klientarbete med personer med funktionsvariation Seminarium > Webinarium Sigfrids Ingmar
Söderström Eivor
2020-05-18 09:00 - 16:00 Klientarbete med personer med funktionsvariation Förberedelsetid för seminariet
2020-05-19 09:15 - 11:15 D4107-08 Klientarbete med personer med funktionsvariation Tillämpning gemensamt för alla fem basgrupper Paakkonen Heikki
Sigfrids Ingmar
2020-05-19 12:00 - 16:00 Klientarbete med personer med funktionsvariation Tid reserverad för förberedelse för seminariet
2020-05-20 09:00 - 12:00 Klientarbete med personer med funktionsvariation Förberedelsetid för seminariet
2020-05-20 13:00 - 16:00 D4106 Klientarbete med personer med funktionsvariation Seminarium Arell-Sundberg Marina
Brantberg Bettina
Paakkonen Heikki
Sigfrids Ingmar
Söderström Eivor

Kurs- och studieplansökning