Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studerande - kan identifiera det unika hos varje enskild individ. - kan upptäcka värderingskonflikter. - har grundläggande färdigheter i professionell interaktion och kan fungera i professionell interaktion. - förstår betydelsen av ett målinriktat klientarbete. - känner till klientprocessen och dess faser. - kan identifiera klienters servicebehov i olika livsskeden. - kan utvärdera sin egen verksamhet och det egna lärandet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att: Identifiera de komponenter som ingår i professionellt bemötande och använda sig av dessa: - Se klientens/brukarens olika behov. - Förstå socionomens roll och arbetsuppgifter på praktikplatsen. - Kunna placera in praktikplatsen i det sociala servicesystemet och förstå dess roll och betydelse. Bemöta varje klient oberoende av ålder och livsskede på ett professionellt sätt där det unika hos individen beaktas. (Studerande övar bemötande genom att lyssna, stödja, samtala, fråga och uppmuntra.) Handlar enligt yrkesetiska principer: - Visar respekt och beaktar arbetsplatsens regler. - Förstår och håller tystnadsplikten. - Handlar och bemöter alla rättvist och jämlikt. Identifiera klienters/brukares olika servicebehov i olika livsskeden. Visar intresse för att utveckla sig och växa i rollen till socionom. Kan utvärdera sin egen verksamhet och sitt lärande. Med hjälp av praktikuppgiften aktiverar studeranden sig i FUI ( forskning, utveckling och innovation) på praktikplatsen i samråd med personalen. Harjoittelun jälkeen opiskelija osaa: Tunnistaa ja käyttää ammatilliseen kohtaamiseen liittyviä osatekijöitä: - Huomaa asiakkaan erilaiset tarpeet. - Ymmärtää mikä on sosionomin rooli työpaikalla. - Hahmottaa harjoittelupaikan aseman ja tehtävän palvelujärjestelmässä. Kohdata kaikki asiakkaat ammattimaisesti, huomioiden heidän ainutlaatuisuutensa ja yksilöllisyytensä iästä ja elämänvaiheesta riippumatta. (Opiskelija harjoittelee kohtaamista kuuntelemalla, tukemalla, keskustelemalla, kysyen ja kannustaen.) Menetellä ammattieettisiä periaatteita noudattaen: - Kunnioittaa ja noudattaa työpaikan sääntöjä. - Ymmärtää salassapitovelvollisuuden ja toimii sen mukaan. - Kohdella kaikkia oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti. Tunnistaa asiakkaiden/käyttäjien erilaiset palvelutarpeet eri elämänvaiheissa. Osoittaa kiinnostusta kehittyä ja kasvaa sosionomin rooliin. Osaa arvioida omaa toimintaansa ja oppimistaan. Harjoittelutehtävän avulla opiskelija tutustuu ja kehittää omalta osaltaan TKI (tutkimus, kehittäminen ja innovaatio) toimintaa työpaikalla yhteistyössä henkilökunnan kanssa.

Förkunskaper

Minst 30 sp grund- eller ämnesstudier inom socionomexamen i vilka ingår Kursen SO-2-058 Socialpedagogisk handlingskompetens (5sp)

Mer information

Praktiktiden är 2.11.-17.12.2020, vecka 45,46,47,49,50 och 51. (Internationell vecka, vecka 48) Senast 10.11. lämnas de individuella målen målen för praktiken in på Itslearning. Den 18.11. och 8.12. har vi teoridagar online. Den 18.12.2020 är bokad för praktikuppföljning på Arcada. Studenternas individuella lärandemål, mellanvärderingen och slutvärderingen lämnas in på Itslearning. Likaså den skriftliga uppgiften. (Se närmare tidtbell på Itslearning.)

Litteratur

Litteraturen från föregånde kurser. Tilläggslitteratur på Itslearning.

Studieaktiviteter

 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Självstudier - 30 timmar
 • Introdagar och Uppföljningsdagar - 26 timmar
 • Praktik - 200 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 266 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 266 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Senast xxx lämnas de individuella målen målen för praktiken in på Itslearning.

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs: - Godkänd i slutvärderingsdiskussionen - Inlämnade skriftliga rapporter och uppgifter - Närvaro under praktiken

Lärare

 • Blomqvist Boel
 • Enoksson Maria
 • Lohi Noora

Examinator

Lohi Noora

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Teoridagar Uppföljningsdag på Arcada

Examinationsformer

 • 2020-12-21 - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Kurs- och studieplansökning