Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

 • 1 (2019-08-01 till 2019-10-27)
 • 2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studerande efter en genomgången kurs har kunskap om hur man: * bedömer klientens behov av service och skapar en professionell relation präglad av växelverkan och samarbete. * stöder individens tillväxt och utveckling samt fungerar som stöd i familjens vardag och familjemedlemmarnas inbördes relationer. * tillsammans med klienten planerar, förverkligar och utvärderar serviceprocessen. * identifierar välfärdsrelaterade skydds- och riskfaktorer samt vet hur man tillämpar principerna för förebyggande arbete samt tidigt stöd * på ett klientcentrerat sätt utvärderar och dokumenterar klientarbetet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studerande kunna: - reflektera över och analysera barns, ungas och familjers levnadsvillkor samt visa kunskap om risk-och skyddsfaktorernas betydelse -visa kunskap om klientprocessen inom barnskyddsarbete och hur man utreder servicebehov hos familjerna -reflektera över hurdana stödåtgärder är aktuella och relevanta i olika situationer inom barn-och familjeorienterade tjänster och barnskyddets öppna vård - reflektera över hur man kan främja barnets bästa och delaktighet inom vård utom hemmet utgående från socialpedagogiskt förhållningssätt och barncentrerat arbetssätt -redogöra för hur den aktuella lagstiftningen reglerar barns, ungas och familjers rättighet och trygghet -öka sin kunskap om hur man utgående från ett socialpedagogiskt förhållningssätt kan använda kreativa och andra funktionella metoder i arbete med barn, unga och familjer -kritiskt granska och reflektera över betydelsen av yrkesroll, makt och etik i barnskyddsarbete

Innehåll

Kursen handlar om socialpedagogiskt arbete med utsatta barn och familjer. Kursen ger kunskap om syfte och mål med barnskyddsarbete, hur olika lagar styr och reglerar barnskyddsarbetet, vilken typ av stöd och hjälp som kan ges inom barnskyddet samt metoder som kan användas utgående från ett socialpedagogiskt förhållningssätt. Centrala begrepp och teorier: Risk-och skyddsfaktorer Omsorgssvikt Barnskyddslagen Barnets bästa Delaktighet Förebyggande arbete Tidigt stöd Öppna vårdens stödåtgärder Familjearbete Professionellt förhållningssätt Resiliens Brukarperspektiv Relationskompetens Placering Omhändertagningsprocess Vård utom hemmet Institutionsvård

Förkunskaper

Socialpedagogiska begrepp och verksamhetsområden, Socialpedagogisk handlingskompetens, Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

Kursens tidtabell: 5.9.2019- 31.12.2019 Obligatoriska seminarium: Socialpediatriskt seminarium: 1.10.2019 Seminarium om funktionella metoder: 11.12.2019. Tiderna för de olika basgruppernas basgruppsträffar samt föreläsningarna hittas via ARBS, inklusive obligatoriska föreläsningar.

Litteratur

Litteratur: Cederlund, C & Berglund, S-A.(2014) Socialpedagogik - pedagogiskt socialt arbete. Stockholm. Liber. Cameron, C., Moss, P. (2011) Social Pedagogy and Working With Children and Young People. Kapitel 4-7. Christensen, R., Boqvist, A-K. (2009) Att leva i en utsatt situation- med barnet i fokus. Lund. Studentlitteratur. Höjer, I. et al. (2012) När samhället träder in- barn, föräldrar och social barnavård. Lund. Studentlitteratur. Killén, K.(2000) Barndomen varar i generationer. Om förebyggande arbete med de utsatta familjerna. Stockholm. W&W. Storö, J. (2013) Practical Social Pedagogy. Theories, values and tools for working with children and young people. The Policy Press. Särskilt tema 1: Eriksson, E & Arnkil, T-E. (2005) Ta upp oron: En handbok i tidiga dialoger. Helsingfors. THL. Lammi-Taskula J., Karvonen S. (toim.) (2014) Lapsiperheiden hyvinvointi. THL, Teema 21, 2014. Ristikari, T; Törmäkangas, L; Lappi, A; Haapakorva, P.; Kiilakoski,T.i; Merikukka, M.; Hautakoski, A.; Pekkarinen, E. & Gissler, M. (2016). Suomi nuorten kasvuympäristönä. 15 vuoden seuranta vuonna 1987 Suomessa syntyneistä nuorista aikuisista. Raportti 72016. Helsinki: Nuorisotutkimusseura ry & Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Luettavissa: http://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/julka is uja/suomi_nuorten_kasvuymparistona.pdf Nordens barn. Tidiga insatser för barn och barnfamiljer. Nordens välfärdscenter. http://www.nordicwelfare.org/PageFiles/415/Insp ir ationsh%C3%A4ften/1%20TidigaInsatser_enk.pdf Hämäläinen, U. & Kangas, O. (toim.) ( 2010 ) Perhepiirissä. Helsinki: Kansaneläke-laitoksen tutkimusosasto. Luettavissa: https://helda.helsinki.fi/bitstream/han- dle/10138/17471/Perhepiirissa.pdf Lainiala, L. (2014) Perhepolitiikka kriisin aikana. Perhebarometri 2014. Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 48 http://vaestoliitto-fi bin.directo.fi/@Bin/ce12234e5e6f00665a12faf4b2e c3 d13/1477654603/application/pdf/4915996/Perhebar om etri%202014_web.pdf Pasanen, K.E (2014) PERHETYÖ OSANA PÄIHDEPALVELUJA Vanhempien kertomuksia ylisektorisen perhetyön merkityksestä päihdeongelmasta toipumisessa. Helsingin yliopisto. Pro gradu. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/1013 8/ 153085/Perhetyo_osana_paihdepalveluja.pdf? sequence=1 Järvinen, R. (toim). (2012). Perheen parhaaksi; Perhetyön arkea. Helsinki. Edita. Särskilt centralt i tema 2 Eronen, T. & Laakso,R. (2016) Lastensuojelun laitoshoidon kasvatukselliset ja kuntouttavat orientaatiot ja niiden vaikuttavuus. THL . https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/1 31 499/URN_ISBN_978-952-302-780-0.pdf?sequence=1 Hämäläinen, K . (2012) Perhehoitoon sijoitettujen lasten antamat merki- tykset kodilleen ja perhesuhteilleen. Jyväskylän yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Sosiaalityön yksikkö. Väitöskirja 2012 http://vaestoliitto-fi- bin.directo.fi/@Bin/3cb9d84e714a36c0263e10ba440 75 686/1509015620/application/pdf/3231118/H%C3%A4m %C 3%A4l%C3%A4inen_Perhehoitoon%20sijoitettujen_ne t. pdf Timonen- Kallio, E. (red.) 2010. Lasten ja nuorten osallisuuden tukeminen lastensuojelutyössä. Turun ammattikorkeakoulu. Tjersland O . & al (red)(2011). Allianser. Värderingar, teorier och metoder i socialt arbete. Lund. Studentlitteratur. Del 2. Ovreeide, H. (2001). Samtal med barn. Metodiska samtal med barn i svåra livssituationer. Lund. Studentlitteratur. Andersson, G. (2008). Socialvetenskapligt tidsskrift. Barndomens placeringar och ungas tillbakablick. Lagstiftning Socialvårdslag 1310/2014 Barnskyddslag (417/2007) Barnskyddsförordning (417/2007) Lag angående vårdnad om barn och umgängesrätt (361/1985) Lag om underhållstrygghet (672/1998) Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (812/2000)Lag om besöksförbud (898/1998)

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 45 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 6 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 0 timmar
 • Praktiska övningar - 9 timmar
 • Basgruppsarbete - 28 timmar
 • Självstudier - 169 timmar
 • Seminarier - 13 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Godkänt basgruppsarbete och närvaro vid obligatoriska moment (se ItsLearning och ARBS för tidtabellen), aktivt deltagande i arbete inför seminarium, seminarium (examination 1) och individuell skriftlig uppgift (examination 2). Examinationerna bedöms med vitsord 1-5. OBS Godkänt deltagande krävs i obligatoriska moment.

Lärare

 • Cederberg Arla
 • Sigfrids Ingmar
 • Söderström Eivor

Examinator

Söderström Eivor

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (48 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2020-03-22

Kursens tidtabell

5.9-31.12.2019 Introduktion till kursen 5.9 kl 8.30-10.Se andra tider i ARBS.

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

 • 2019-12-11 - Demonstrationer och presentationer
 • 2019-12-18 - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-09-05 08:30 - 10:00 D4106 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer Kursintroduktion och om barns rättigheter/ES Söderström Eivor
2019-09-06 09:15 - 14:45 D4103 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer Tidsbokning för inledande av basgrupparbete med VR-glasögon med Stina Forsberg och Kati Sarkala/Prakticum. Alla grupper börjar med att se en film i D4103 och fortsätter sedan i sina basgrupper med att formulera frågeställningar. bas 1: film 9.15-9.45. Fortsätter med Arla 9.50-10.45 med frågeställningar bas 3: film 9.45-10.15. Fortsätter med Ingmar 10.20-11.15. bas 2: film 10.30-11. Fortsätter med ARla 11.05-12.00 bas 5: film 11-11.30. FOrtsätter med Eivor 11.35-12.30 bas 4: film 12.30-13. Fortsätter med Ingmar 13.05-14.00 bas 6: film 13-13.30. Fortsätter med Eivor 13.35-14.30 Söderström Eivor
2019-09-06 09:45 - 11:15 E381 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer. Bas 3 Utgångspunkt visas i D4103 kl. 9.45 - 10.15. Därefter arbete med frågeställningar i rum E381 Sigfrids Ingmar
2019-09-06 09:45 - 10:45 A503 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer - basgrupp 1 Basgruppsträff- ny utgångpunkt; brainstormning och frågeställningar Cederberg Arla
2019-09-06 11:00 - 12:30 E380 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer: bas 5 Utgångspunkt visas i rum D 4103 kl 11-11.30, därefter arbete med frågeställningar i rum E380 kl 11.35-12.30. Söderström Eivor
2019-09-06 11:00 - 12:00 A503 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer - basgrupp 2 Basgruppsträff- ny utgångpunkt; brainstormning och frågeställningar Cederberg Arla
2019-09-06 12:30 - 14:00 E381 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer. Bas 4 Utgångspunkt visas i D4103 kl. 12.30 - 13.00. Därefter arbete med frågeställningar i rum E381 Sigfrids Ingmar
2019-09-06 13:00 - 14:30 E380 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer: bas 6 Utgångspunkten visas i rum D 4103 kl 13-13.30, och arbetet med frågeställningar fortsätter i rum E380 klockan 13.35-14.30 Söderström Eivor
2019-09-09 10:15 - 11:45 B518 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer Föreläsning: Risk-och skyddfaktorer Cederberg Arla
2019-09-10 10:15 - 11:45 E380 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer: bas 5 Söderström Eivor
2019-09-10 10:15 - 11:45 B517 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer. Bas 3 Med handledare Sigfrids Ingmar
2019-09-10 10:15 - 11:45 D4103 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer- basgrupp 1 Utan handledare Cederberg Arla
2019-09-10 10:15 - 11:45 D4104 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer- basgrupp 2 utan handledare Cederberg Arla
2019-09-10 11:30 - 13:00 E381 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer. Bas 4 Utan handledare Sigfrids Ingmar
2019-09-11 09:00 - 10:30 D4104 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer: bas 6 Söderström Eivor
2019-09-12 09:00 - 10:30 D173 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer Metoden Ta upp oron/ES Söderström Eivor
2019-09-16 14:15 - 15:45 A311 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer Föreläsning: Stöd vid skilsmässan Cederberg Arla
2019-09-17 10:15 - 11:45 E381 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer- basgrupp 2 med handledaren Cederberg Arla
2019-09-19 10:15 - 11:45 F249 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer Barnskyddsanmälan - när och hur gör man den och vad händer sedan?/ES Söderström Eivor
2019-09-19 12:30 - 14:00 D4104 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer: bas 5 Söderström Eivor
2019-09-19 12:30 - 14:00 D4103 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer: bas 6 Söderström Eivor
2019-09-19 12:30 - 14:00 E380 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer. Bas 3 Utan handledare Sigfrids Ingmar
2019-09-19 12:30 - 14:00 E381 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer. Bas 4 Med handledare Sigfrids Ingmar
2019-09-19 12:30 - 14:00 A503 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer- basgrupp 1 med handledaren Cederberg Arla
2019-09-23 12:30 - 14:00 D4103 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer- basgrupp 1 utan handledare Cederberg Arla
2019-09-23 12:30 - 14:00 D4104 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer- basgrupp 2 utan handledare Cederberg Arla
2019-09-23 14:30 - 16:00 D173 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer Stödåtgärder inom barnskyddets öppna vård/ES Söderström Eivor
2019-09-24 10:15 - 11:45 D173 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer Föreläsning: Familjearbete Cederberg Arla
2019-09-26 10:15 - 11:45 E380 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer. Bas 3 Med handledare Sigfrids Ingmar
2019-09-26 12:30 - 14:00 E381 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer: bas 5 Söderström Eivor
2019-09-26 12:30 - 14:00 E380 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer: bas 6 Söderström Eivor
2019-09-26 12:30 - 14:00 D4104 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer. Bas 4 Utan handledare Sigfrids Ingmar
2019-09-26 14:15 - 16:00 D4107-08 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer Information och uppgifter inför Socialpediatriska seminariet den 1.10 och Sosiaaliohjauksen päivä 3.10. Obligatorisk närvaro. Söderström Eivor
2019-10-01 09:00 - 16:00 F249 Socialpediatriskt seminarium Ekman Petra
Söderström Eivor
2019-10-03 12:30 - 16:00 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer Pääkaupunkiseudun sosiaaliohjauksen foorumi/Metropolia klockan 12.30-16. Obligatriskt. Söderström Eivor
2019-10-07 12:30 - 14:00 D173 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer Socialhandledare Helena Boxström, Helsingfors stad. Praktiska erfarenheter av familjearbetet inom barnskyddet. Obligatorisk gästföreläsning. Söderström Eivor
2019-10-09 09:15 - 10:45 D4104 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer: bas 5 Tillämpning, tema 1 Söderström Eivor
2019-10-09 10:15 - 11:45 E380 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer. Bas 3 Utan handledare Sigfrids Ingmar
2019-10-09 10:15 - 11:45 E381 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer. Bas 4 Med handledare Sigfrids Ingmar
2019-10-09 12:30 - 14:00 D4106 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer Arbete med unga på Sveps/Tariku Ahlfors. Obligatorisk gästföreläsning. Söderström Eivor
2019-10-11 10:15 - 11:45 D4104 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer: bas 6 Tillämpning, tema 1 Söderström Eivor
2019-10-11 10:15 - 11:45 A503 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer- basgrupp 1 Tillämpning tema 1, utan handledare Cederberg Arla
2019-10-11 10:15 - 11:45 B325 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer- basgrupp 2 Tillämpning tema 1, utan handledare Cederberg Arla
2019-10-14 09:15 - 11:30 D4106 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer Katarina Fagerström: Om systemiskt barnskydd. Obligatorisk gästföreläsning. Söderström Eivor
2019-10-16 09:30 - 11:00 D4106 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer Familjelinjens verksamhetsformer. Obligatorisk gästföreläsning. Söderström Eivor
2019-10-28 10:15 - 11:45 A503 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer- basgrupp 1 Tema 2 ny utgångspunkt. Med handledaren Cederberg Arla
2019-10-28 12:30 - 14:00 E380 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer- basgrupp 2 Tema 2 ny utgångspunkt. Med handledaren Cederberg Arla
2019-10-28 14:00 - 15:30 B518 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer Introduktion till tema 2 (samt om examinationsuppgift 2) och föreläsning: Hur göra ett gott barnskyddsarbete? Söderström Eivor
2019-10-29 08:30 - 10:00 D4104 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer: bas 6 tema 2, ny utgångspunkt Söderström Eivor
2019-10-29 10:15 - 11:45 D4104 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer: bas 5 tema 2, ny utgångspunkt Söderström Eivor
2019-10-29 12:15 - 13:45 E381 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer. Bas 4 Utan handledare Sigfrids Ingmar
2019-10-29 12:30 - 14:00 E380 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer. Bas 3 Med handledare Sigfrids Ingmar
2019-10-31 10:15 - 11:45 D4110 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer Föreläsning: Hur och var kan barns vård utom hemmet ordnas. Cederberg Arla
2019-11-04 10:15 - 11:45 D4103 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer- basgrupp 2 utan handledare Cederberg Arla
2019-11-04 10:15 - 11:45 D4104 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer- basgrupp 1 utan handledare Cederberg Arla
2019-11-06 08:30 - 10:00 E380 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer: bas 6 Söderström Eivor
2019-11-06 10:15 - 11:45 E380 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer: bas 5 Söderström Eivor
2019-11-06 10:15 - 11:45 E381 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer. Bas 3 Utan handledare Sigfrids Ingmar
2019-11-06 10:15 - 11:45 B517 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer. Bas 4 Med handledare Sigfrids Ingmar
2019-11-12 10:15 - 11:45 B325 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer- basgrupp 1 med handledaren Cederberg Arla
2019-11-12 12:30 - 14:00 B518 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer Föreläsning: Socialpedagogik i arbete med placerade barn Cederberg Arla
2019-11-12 14:15 - 15:45 B325 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer- basgrupp 2 med handledare Cederberg Arla
2019-11-14 08:30 - 10:00 D4103 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer: bas 5 Söderström Eivor
2019-11-14 10:15 - 11:45 E380 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer. Bas 3 Utan handledare Sigfrids Ingmar
2019-11-14 10:15 - 11:45 E381 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer. Bas 4 Utan handledare Sigfrids Ingmar
2019-11-14 10:15 - 11:45 D4103 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer: bas 6 Söderström Eivor
2019-11-14 12:30 - 14:30 B518 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer Gästföreläsning: Socionom Anna Lindgren, Hemboet, Folkhälsan. Om arbetet med omhändertagna barn på grupphem. Obligatorisk närvaro. Söderström Eivor
2019-11-19 12:30 - 14:00 B325 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer Föreläsning: Hur stöda barnen i familjehem och institutionsvård? Cederberg Arla
2019-11-19 14:15 - 15:45 D4104 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer- basgrupp 1 utan handledare Cederberg Arla
2019-11-19 14:15 - 15:45 D4103 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer - basgrupp 2 utan handledare Cederberg Arla
2019-11-21 10:15 - 11:45 E380 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer. Bas 3 Med handledare Sigfrids Ingmar
2019-11-21 12:30 - 14:00 E380 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer: bas 5 Söderström Eivor
2019-11-21 12:30 - 14:00 E381 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer: bas 6 Söderström Eivor
2019-11-21 12:30 - 14:00 B517 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer. Bas 4 Med handledare Sigfrids Ingmar
2019-11-25 10:15 - 11:45 F249 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer Gästföreläsare Pia-Lena Ilander: "S som i skilsmässa". Barnavårdsföreningen Söderström Eivor
2019-11-28 10:15 - 11:45 E381 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer. Bas 4 Med handledare Sigfrids Ingmar
2019-11-28 11:45 - 12:30 D4107-08 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer Information gällande seminariet om funktionella metoder./ES Söderström Eivor
2019-11-28 12:30 - 14:00 D4104 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer: bas 5 tillämpning, tema 2 Söderström Eivor
2019-11-28 12:30 - 14:00 D4103 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer: bas 6 Tillämpning, tema 2 Söderström Eivor
2019-11-28 12:30 - 14:00 E380 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer. Bas 3 Med handledare Sigfrids Ingmar
2019-11-28 12:30 - 14:00 B325 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer- basgrupp 2 Tillämpning. med handledaren Cederberg Arla
2019-12-02 09:15 - 16:00 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer Förberedelsearbete basgruppsvis inför seminariet. Söderström Eivor
2019-12-03 09:15 - 16:00 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer Förberedelsearbete basgruppsvis inför seminariet. Söderström Eivor
2019-12-03 13:00 - 14:45 D4104 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer- basgrupp 1 Tillämpning. Med handledaren Cederberg Arla
2019-12-04 09:15 - 16:00 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer Förberedelsearbete basgruppsvis inför seminariet. Söderström Eivor
2019-12-11 08:30 - 16:00 D4106 Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer Seminariun: Funktionella metoder Cederberg Arla
Sigfrids Ingmar
Söderström Eivor

Kurs- och studieplansökning