Kursens undervisningsperiod

4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Studerande utvecklar sin kliniska kompetens inom fysioterapi genom att känna till sjukdomar och skador som kräver rehabilitering och vård. Studerande uppfattar sitt ansvarsområde, har ett terapeutiskt kunnande och kan arbeta målinriktat i ett multiprofessionellt team. Utgående från patientens resurser kan studerande bemöta, facilitera och handleda hen i dagliga aktiviteter som främjar rörelse- och funktionsförmågan. Osaamistavoitteet: -Opiskelija kehittää kliinistä osaamistaan fysioterapiassa tutustumalla sairauksiin ja vammoihin mitkä vaativat hoitoa ja kuntoutusta. -Opiskelija ymmärtää vastuualueensa,kehittää terapeuttista osaamista ja osaa tavoitteellisesti työskennellä moniammatillisessa tiimissä. -Riippuen potilaan resursseista opiskelija osaa kohdata, fasilitoida, ja ohjata päivittäissä toiminnoissa edistäen potilaan liikunta- ja toimintakykyä.

Läranderesultat

Efter avklarad praktik förväntas studenten: - känna till de uppgifter som en fysioterapeut har inom hälso- och sjukvården. - känna till de yrkesetiska principerna samt kunna tillämpa dem i praktiken - kunna handlett komma till slutsatser gällande behovet av fysioterapin samt kunna handlett planera och genomföra fysioterapin. - kunna tillämpa ändamålsenliga metoder, modeller och motionsformer i syfte att främja hälsa för både individer och grupper. - kunna söka, förstå och utnyttja dokumenterad information samt kunna muntligt och skriftligt redogöra för fysioterapiprocessen - kunna handlett och utvärdera fysioterapin i samarbete med patienten/klienten, anhöriga och övriga yrkespersoner. Oppimistavoitteet: -Harjoittelun jälkeen opiskelijan oletetaan tietävän fysioterapeutin työtehtävät terveyden - ja sairaanhoidossa harjoittelupaikalla. -Opiskelija tuntee ammattieettiset periaatteet sekä osaa soveltaa niitä. -Opiskelija osaa etsiä,ymmärtää ja hyödyntää dokumentoitua informaatiota sekä osaa suullisesti ja kirjallisesti selvittää fysioterapiaprocessin. - opiskelija osaa ohjatusti vetää johtopäätökset fysioterapiatarpeesta sekä osaa ohjatusti suunnitella ja toteuttaa fysioterapiaa. -Osaa soveltaa tarkoituksenmukaisia metodeja, malleja ja liikuntamuotoja terveyden edistämiseksi yksilöillä ja ryhmissä. - Osaa ohjatusti yhteistyössä potilaan/asiakkaan ja ammattihenkilöiden kanssa arvioida fysioterapiaa.

Förkunskaper

Fysioterapeutiska bedömningar och metoder 1 & 2 Klinisk fysioterapi med inriktning på andnings- och cirkulationssystemen Medicin 1

Kursen ersätter följande kurser

Yrkeespraktik 1 - sjukhus

Studieaktiviteter

Praktik - 270 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer: Godkänd fältbedömning Godkänd klientdemonstration Godkänd fysioterapiberättelse av en klient Slutförda uppgifter som fältet utsatt

Lärare

 • Enoksson Maria
 • Hellsten Thomas
 • Hellstén Kati
 • Ring Joachim
 • Tallqvist Susanna

Examinator

Hellstén Thomas

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (40 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-09-11 till 2020-06-30

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-10-17 11:15 - 12:30 F249 Yrkespraktik 1 - Klinisk fysioterapi information om yrkespraktiken, obligatorisk närvaro. Jobiili, P.Stenbäck kl. 12.00 Hellsten Thomas
Stenbäck Pernilla
2020-03-11 08:45 - 09:00 F249 Yrkespraktik 1 - Klinisk fysioterapi Utlottning av praktikplatser Hellsten Thomas
2020-03-11 09:00 - 10:00 F249 Yrkespraktik 1 - Klinisk fysioterapi Praktik info (obligatoriskt närvaro) Enoksson Maria
Hellsten Thomas
2020-04-06 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1 - Klinisk fysioterapi
2020-04-07 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1 - Klinisk fysioterapi
2020-04-08 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1 - Klinisk fysioterapi
2020-04-09 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1 - Klinisk fysioterapi
2020-04-14 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1 - Klinisk fysioterapi
2020-04-15 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1 - Klinisk fysioterapi
2020-04-16 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1 - Klinisk fysioterapi
2020-04-17 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1 - Klinisk fysioterapi
2020-04-20 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1 - Klinisk fysioterapi
2020-04-21 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1 - Klinisk fysioterapi
2020-04-22 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1 - Klinisk fysioterapi
2020-04-23 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1 - Klinisk fysioterapi
2020-04-24 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1 - Klinisk fysioterapi
2020-04-27 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1 - Klinisk fysioterapi
2020-04-28 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1 - Klinisk fysioterapi
2020-04-29 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1 - Klinisk fysioterapi
2020-04-30 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1 - Klinisk fysioterapi
2020-05-04 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1 - Klinisk fysioterapi
2020-05-05 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1 - Klinisk fysioterapi
2020-05-06 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1 - Klinisk fysioterapi
2020-05-07 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1 - Klinisk fysioterapi
2020-05-08 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1 - Klinisk fysioterapi
2020-05-11 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1 - Klinisk fysioterapi
2020-05-12 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1 - Klinisk fysioterapi
2020-05-13 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1 - Klinisk fysioterapi
2020-05-14 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1 - Klinisk fysioterapi
2020-05-15 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1 - Klinisk fysioterapi
2020-05-18 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1 - Klinisk fysioterapi
2020-05-19 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1 - Klinisk fysioterapi
2020-05-20 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1 - Klinisk fysioterapi
2020-05-22 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1 - Klinisk fysioterapi

Kurs- och studieplansökning