Kursens undervisningsperiod

3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studerande utvecklar sin kompetens i fråga om ergoterapi genom att: - ha en grundläggande förståelse för den process som styr ergoterapeutens praktiska arbete - ha en grundläggande förståelse för hur aktiviteter kan anpassas, graderas eller adapteras för att svara på individens rätt till att vara aktiv Studenten utvecklar sin kompetens i fråga om ergoterapiprocessen och professionellt resonemang genom att: - ha en grundläggande förståelse för ergoterapeutens arbetsuppgifter i ergoterapiprocessens olika delar - få en förståelse för bedömningsprocessens betydelse för den kommande ergoterapin - kunna utnyttja professionellt resonemang i samband med bedömningen för att identifiera fysiska, sociala, attitydmässiga och kulturella faktorer som kan inverka på klientens aktivitetsutförande Studenten utvecklar sin kompetens i fråga om professionellt förhållande och kompanjonskap genom att: - förstå betydelsen av och principerna för klientcentrerat arbete - bli medveten om principerna för det klientcentrerade arbetet i bedömningsprocessen - kan principerna för att ställa upp personcentrerade mål Studerande utvecklar sin etiska kompetens genom att: - utveckla förståelse för de yrkesetiska principer som styr ergoterapeutens arbete Studerande utvecklar sin kommunikativa kompetens genom att: - intervjua, observera och redogöra skriftligt för resultat av bedömning

Läranderesultat

- studerande kan redogöra för ergoterapiprocessens (CPPF) olika delar - studerande kan presentera det centrala innehållet i praxismodellerna PEOP, MoHO och CMOP-E och beskriva hur modeller används i ergoterapeutens professionella resonemang - studerande kan redogöra för bedömningsprocessen i ergoterapi, definiera vad reliabilitet och validitet är samt förstå vilken betydelse dessa har i en bedömningssituation - Studerande kan granska manualen för bedömningsinstrument samt har en grundläggande kunskap om intervju och observation - Studerande kan redogöra för det centrala innehållet i ett klient- och personcentrerat arbetssätt och kan relatera till hur dessa synsätt påverkar bemötande - studerande kan ställa upp personcentrerade mål med Goal Attainment Scaling GAS-metoden - studerande kan analysera, gradera och anpassa en aktivitet - studerande kan tillämpa ergoterapiterminologin i grundläggande ergoterapeutisk dokumentation

Innehåll

Ergoterapiprocessen, Person- och klientcentrerat arbete, Bedömningsprocesssen, Målformulering, Aktivitetsanalys, Rapportering, Etik inom ergoterapin

Förkunskaper

Grundkurs i egoterapi

Mer information

Deltagande i International week (v.7), obligatorisk. Obligatorisk närvaro krävs vid workshop, gästföreläsare.

Litteratur

Examinationslitteratur: CPPF: Townsend,E. , Polatajko, H. 2007. Enabling Occupation II: Advancing an Occupational Therapy. Vision for Health, Well-Being & Justice through Occupation. Ottawa: CAOT Publications ACE. Kap. 9 och 10 Praxismodeller: - Turpin, M. & Iwama, M. K. 2011, Using Occupational Therapy Models in Practice. A field guide. Elsevier: Churchill Livingstone kap 4 (del: PEOP), 5, 6 Aktivitetsanalys: Creapeau, E. et al. 2003. Williard & Spackman´s Occupational Therapy. 10 th ed. Lippincott Williams & Wilkins. Kap 16 Intervju, Bedömning: Hagedorn R. Tools for Practice in Occupational Therapy. 2000. Churschill Livingstone. - kap 14:Interviewing - kap 18: Introduction to assessment of individual potential, ability and needs Person- och klientcentrerat arbete: Ekman,I. (red.) 2014. Personcentrering inom hälso- och sjukvård. Från filosofi till praktik. Liber. - Kap 1,2 Sumsion, T. 2006. Client-centered practice in Occupational Therapy. 2nd ed. Churchill Livinstone, Elsevier. - Kap 1 Personcentrerad måluppsättning: Bovenderdt, T et al. 2009. Writing SMART rehabilitation goals and achieving goalattainment scaling: a practical guide. Clinical Rehabilitation 2009; 23: 352-361 Lindstedt, H., Ivarsson, A-B. Goal Attainment Scaling, GAS, Måluppfyllelseskala, Manual. Skriftserie i vårdvetenskap 3, 2008, Örebro universitet 2008. Dokumentation, att skriva utlåtande: K. Sames. 2010. Documenting Occupational Therapy Practice. 2ed. Pearson. Kap. 1 Introduction Ergoterapeutens yrkesetiska riktlinjer Etisk kod för arbetsterapeuter.2012. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter. (ItsLearning). Referenslitteratur/övrig kurslitteratur: - Christiansen,C; Baum,C.; Bass,J.2015. Occupational Therapy: Performance, participation and well-being. Fourth edition. SLACK Incorporated Persson,H-I;Jvainger,M;Ekman,I. (red).Personcentrerad hälso- och sjukvård - rapport från verklighetern: - Kap 1: Den inhumana vården -en anhörig berättar - Kap 7: Mötet som ger möjligheter - arbetsterapeutens erfarenheter Ergoterapiterminologi: - Ergoterapiterminologi 2003. Finlands kommunförbund 2007. - Savolainen; Aralinna. 2017. Toimintaterapianimikkeistö, Nomenklatur för ergoterapi. Praxismodeller även: - Christiansen, C & Baum, C. 1997. Occupational Therapy: Enabling Function and Well-Being. Second edition. USA: Slack (PEOP) Christiansen, Charles,; Baum, Carolyn Manville, redaktör. ; Bass, Julie D. red. 2015. Occupational therapy : performance, participation, and well-being - Kielhofner, G. 2008. A model of human Occupation: Theory and Application. 4rd ed. Baltimore: Lippincott, Williams & Wilkins (MOHO) - Townsend,E. , Polatajko, H. 2007. Enabling Occupation II: Advancing an Occupational Therapy. Vision for Health, Well-Being & Justice through Occupation. Ottawa: CAOT Publications ACE. (CMOP-E) - Hautala, T. & Hämäläinen, T. & Mäkelä, L. & Rusi-Pyykönen, M. 2011. Toiminnan Voimaa. Toimintaterapia käytännössä. Helsingfors: Edita. Kapitel 3 i sin helhet (modeller) Bedömning: - Law, M. et al.2005. Measuring Occupational Performance. Supporting best practice in occupational therapy. 2 nd ed. Slack incorp. Kap: 1, 2, 3 - http://www.thl.fi/toimia/tietokanta/ - http://www.toimintaterapeuttiliitto.fi/site/assets/files/2411/toi_arviointijulkaisu.pdf TOI Ergoterapiförbundet (Finland) - http://www.toimintaterapeuttiliitto.fi/images/stories/toikirjaamissuositus.pdf

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 25 timmar
 • Praktiska övningar - 10 timmar
 • Basgruppsarbete - 30 timmar
 • Självstudier - 50 timmar
 • International week vecka 7: 10-14.2.2020. Obligatorisk. - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs: - Tentamen (bedöms med vitsorden 1-5) Smågruppsarbete/individuellt (godkänd/underkänd): - granska bedömningsinstrument - praxismodeller - Genomförda deluppgifter i kursen Omtentamenstillfällen: 24.4.2020, 5.6.2020

Lärare

 • Arola Annikki
 • Peri Heidi
 • Werner Tove

Examinator

Werner Tove

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (22 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2020-06-30

Kursens tidtabell

Se Arbs/ItsLearning.

Kursanmälningstid

2019-12-09 till 2020-02-01

Examinationsformer

2020-03-16 - Tentamina
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-09 09:15 - 13:00 B516 Ergoterapiprocessen 9.15-10.15: Kursintroduktion 10.30-12: Erbjudande: Canadian Practice Process Framwork (läs kap 9,10 i boken Enabling occupation II) (HP) Peri Heidi
Werner Tove
2020-01-14 09:15 - 11:00 B516 Ergoterapiprocessen Erbjudande: Praxismodeller inom ergoterapin + info om självstudieuppgift om praxismodeller (TW) Werner Tove
2020-01-20 14:15 - 16:00 B522 Ergoterapiprocessen Workshop: genomgång och bearbetning av uppgift om praxismodeller (HP,TW) Peri Heidi
Werner Tove
2020-01-21 09:00 - 14:00 Ergoterapiprocessen Reserverat tid för grupparbete om praxismodeller. Förbereda för presentation 28.1 Werner Tove
2020-01-21 09:00 - 14:00 D4103 Ergoterapiprocessen Klassrum för att jobba med gruppuppgiften Werner Tove
2020-01-21 09:00 - 14:00 D4104 Ergoterapiprocessen Klassrum för att jobba med gruppuppgiften Werner Tove
2020-01-23 09:00 - 12:00 Ergoterapiprocessen Reserverat tid för grupparbete om praxismodeller. Förbereda för presentation 28.1 Werner Tove
2020-01-27 11:00 - 12:00 D4106 Ergoterapiprocessen INTERNATIONAL WEEK: information och förhandsuppgift. Obligatoriskt. Peri Heidi
Werner Tove
2020-01-28 09:15 - 13:30 B518 Ergoterapiprocessen 9.15-11.45: Presentationer av grupparbete om praxismodeller Lunch 12.30-13.30: praktiska erfarenheter om arbete enligt CPPF (HP, TW) Peri Heidi
Werner Tove
2020-01-30 14:15 - 16:00 B328 Ergoterapiprocessen Erbjudande: Bedömningsprocessen inom ergoterapi (HP) Peri Heidi
2020-01-31 09:15 - 15:00 D271 Ergoterapiprocessen Bekanta sig med bedömningsinstrument som finns i Arcada. Välj valfritt instrument och granska instrumentet enligt manual Werner Tove
2020-02-04 09:00 - 12:00 Ergoterapiprocessen Tid reserverat för självstudier om erbjudandet personcentrering (4.2)
2020-02-04 13:15 - 15:00 B328 Ergoterapiprocessen Erbjudande: Person-och klientcentrerat arbete (AA) Arola Annikki
2020-02-06 10:15 - 11:45 B516 Ergoterapiprocessen Erbjudande: ergoterapins yrkesetiska anvisningar (TW) Werner Tove
2020-02-10 09:00 - 16:00 A311 International Week Peri Heidi
Werner Tove
2020-02-18 09:15 - 11:45 B326 Ergoterapiprocessen Erbjudande: Personcentrerad målsättning enligt GAS (HP) Peri Heidi
2020-02-20 09:15 - 12:00 DIAK Ergoterapiprocessen DIAK: köksaktivitet tema aktivitetsanalys, 9.15-12: Grupp 1 Werner Tove
2020-02-24 13:15 - 16:00 DIAK Ergoterapiprocessen DIAK: köksaktivitet tema aktivitetsanalys, Grupp 2 Werner Tove
2020-02-26 12:00 - 15:00 DIAK Ergoterapiprocessen DIAK: köksaktivitet tema aktivitetsanalys, 12-15: Grupp 3 Peri Heidi
2020-02-27 09:15 - 16:00 DIAK Ergoterapiprocessen DIAK: köksaktivitet tema aktivitetsanalys, 9.15-12: Grupp 4 13.15-16: Grupp 5 Werner Tove
2020-03-05 09:15 - 11:30 B328 Ergoterapiprocessen Erbjudande: sammanfattning av ergoterapiprocessen + möjlighet till handledning inför tentamen (HP) Peri Heidi
2020-03-11 09:15 - 11:30 B522 Ergoterapiprocessen Erbjudande: Dokumentation inom ergoterapi, ergoterapins terminologi (TW) Werner Tove
2020-03-16 12:00 - 16:00 E385 Ergoterapiprocessen TENTAMEN Werner Tove

Kurs- och studieplansökning