Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studerande utvecklar sin kompetens i fråga om ergoterapi genom att: - uppvisa förståelse och relevant tvärvetenskaplig kunskap som berör grunderna för människans motoriska, sensoriska och perceptuella utveckling. Studerande förstår hur motorik, sensorik samt grunderna i kinesiologi och ergonomi påverkar människans aktivitetsutförande.

Läranderesultat

Inlärningsresultat i förhållande till utvecklandet av kompetens i fråga om ergoterapi: - kunna redogöra för människans sensomotoriska utveckling i förhållande till motorisk inlärning, sinnenas utveckling, perceptuell utveckling och handens funktionella utveckling - kunna redogöra för hur man kan underlätta människans rörelser vid förflyttning - kunna planera och förverkliga ergonomiska åtgärder för att främja aktivitetsutförande

Innehåll

Människans motoriska, sensoriska och perceptuella utveckling samt handens funktionella utveckling. Grundläggande kunskap för facilitering vid förflyttning, samt ergonomi

Förkunskaper

inga förkunskaper

Kursen ersätter följande kurser

Motorisk kontroll, inlärning och kinesiologi

Mer information

Obligatorisk närvaro vid praktiska övningar, ergonomi och förflyttningsteknik Tentamen stöds med instuderingsfrågor.

Litteratur

Tentlitteratur: A. Jane Ayres. 2008. Aistimusten aallokossa. Sensorisen integraation häiriö ja terapia.PS- kustannus, kap 2 Sensorisen integraation kehitys s 41-59; kap 3 Hermoston toiminta- spec. Aistien merkitys s 74-85; kap 6 Kehityksellinen dyspraksia- liikemallit ja liikehäiriöt spec. s 149-170 (A. Jane Ayres. 2005. Sensory integration and the child.) Case-Smith, J. 2010. Occupational Therapy for Children. 6th ed. Mosby. ISBN: 978-0-323-05658-8, delar av kapitel: 9: Application of motor control/ motor learning to practice (s.245-274), 10: Evaluation and intervention to develop hand skills (s.275-289), 11: Sensory integration (s.325-333), 12: Visual perception (s.373-380) Edwards,S. Buckland,D. McCoy-Powlen, J. (2002) Developmental & functional hand grasps. Thorofare, Slack cop. kapitel: 4, 5, 6 Referenslitteratur: DiGiovanna, A G. 2000. Human Ageing. Biological perspecties. 2nd ed. McGraw-Hill. ISBN: 0-07- 292691-0 Dropsy, J. 2004 Den harmoniska kroppen, en osynlig övning. Stockholm: Natur och Kultur. Gallahue, D., Ozmun, J. 1997. Understanding motor development: Infants, Children, Adolecents, Adults. 4th ed. McGraw-Hill. ISBN: 0-697-29487-0 Greene, D P., Roberts, S L. Kinesiology. Movement in the context of acticity. 1999. Mosby Inc. ISBN: 1-55664-416-7 Roxendal G., Winberg A. 2006. Levande människa Basal kroppskännedom för rörelse och vila. Natur och kultur ISBN 13: 978-91-27-09023-1 Rybski, M. 2004. Kinesiology for Occupational Therapy.Thorofare. Slack Inc. ISBN: 1-55642-491-4 Salpa, P. 2007. Lapsen liikkumisen kehitys. Ensimmäinen ikävuosi. Helsinki. Tammi. ISBN: 10- 951-26-5639-6 Spaulding, S J. 2005. Meaningful Motion. Biomecanics for Occupational Therapists. Elsevier Churchill Livingstone. ISBN: 0-443-07439-9 Trew, M., Everett, T. 2005. Human movement. An introductory text. 5th ed. Elsevier Churchill Livingstone. ISBN: 0-443-07446-1 Tyldesley, B., Grieve, J I. Muscles, Nerves & Movement in human occupation. 3rd ed. Cornwall. Blackwell publishing. ISBN: 0-632-05973-7 Yack,E. Sutton, S. Aquilla, P. 2001. Leikki linkkinä lapseen. Toimintaterapiaa sensorisen integraation keinoin. PS-Kustannus. kapitel: 3

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 35 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 2 timmar
 • Basgruppsarbete - 6 timmar
 • Självstudier - 77 timmar
 • grupptentamen - 3 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov

Examinationskrav

Godkänd tentamen och godkänt deltagande i övningar. Grupptentamen bedöms i skala 1-5.

Lärare

 • Peri Heidi
 • Räike Hanna

Examinator

Peri Heidi

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2014-03-18

Kursens tidtabell

Kursen inleds den med introduktion och avslutas med grupptentamen

Examinationsformer

 • 2013-12-16 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer

Kurs- och studieplansökning