Kursens undervisningsperiod

3 (2021-01-01 till 2021-03-21)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Efter avslutad kurs kan studerande: - förstå sin egen kreativitet samt dess förutsättningar och villkor. - förstå kreativitet och den kreativa processens betydelse för hälsa och välbefinnande

Läranderesultat

Efter avklarad kurs kan studerande: - Särskilja olika teoretiska förhållningsätt till kreativitet: Kreativitetens 4 (6) P:n,Flow Teorin, Sociokulturell Inspiration och Csikszentmihalyi:s syn på kreativitet - Identifiera och beskriva kreativitet som fenomen - Tillämpa den kreativa processen samt kan utvärdera process, person, produkt och plats

Innehåll

Psykoligiskt perspektiv på kreativitet och den kreativa processen, Egen upplevelse av kreativa uttryck

Förkunskaper

Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet, Människans utveckling ur ett livscykelperspektiv, Etik och professionell kommunikation

Kursen ersätter följande kurser

Kreativitet och hälsa

Mer information

Alla praktiska övningar,handledning och seminarium är obligatoriska.

Litteratur

Brodin, E. & Carlsson, I. & Hoff, E. & Rasulzada, F. (red.) 2014, Kreativitet ? teori och praktik ur psykologiska perspektiv. Stockholm: Liber Kap. 1, 3, 7, 12, 15, 18, 19, 24 ,25 Csikszentmihalyi , M. 1996. Creativity: Flow and the psychology of discovery and invention. New York: Harper Collins Kurki, L. 2000. Sosiokulttuurinen innostaminen. Tampere: Vastapaino. Pitkälä Kaisu, Routsalo Pirkko, Blomqvist Lisbeth (toim.) 2004. Ikääntyneiden yksinäisyys. Taide- ja virikeryhmät psykososiaalisena kuntoutuksena. Helsinki:Vanhustyön keskusliitto.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 6 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 5 timmar
 • Praktiska övningar - 17 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 60 timmar
 • Självstudier - 39 timmar
 • Seminarier - 8 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examination: Deltar i presentation på seminarium (Bedöms Godkänd/Underkänd) samt deltar i gruppens gemensamma rapport vilken bedöms med vitsord 1- 5. Bedömningsriterier tillgängliga på Itslearning

Lärare

 • Arell-Sundberg Marina
 • Peri Heidi
 • Werner Tove

Examinator

Arell-Sundberg Marina

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2020-05-29

Kursens tidtabell

Kursens tidtabell presenteras separat på Itslearning.

Kursanmälningstid

2020-12-24 till 2021-01-20

Examinationsformer

 • 2020-01-23 - Demonstrationer och presentationer
 • 2020-01-31 - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-01-07 10:00 - 12:00 Kreativitet för hälsa och välbefinnande Introduktion till kursen Upplägg Tidtabell- workshops - Föreläsningar Studiegruppsarbete Examination Arell-Sundberg Marina
Peri Heidi
Werner Tove
2021-01-07 13:15 - 14:45 Kreativitet för hälsa och välbefinnande Online föreläsning: Kreativitet och den kreativa processen Arell-Sundberg Marina

Kurs- och studieplansökning