Kursens undervisningsperiod

4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Övriga studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Målet med kursen är att studenten efter avslutad kurs ska ha en vidgad förståelse för hur delaktighet och tillgänglighet i samhället kan ökas genom att produkter, service och tjänster utvecklas enligt principerna för universal design. Studenterna utför ett konkret utvecklingsuppdrag med utgångspunkt från principerna för universell design.

Läranderesultat

Efter avslutad kurs förväntas du kunna: - beskriva de teorier som finns inom UD - identifiera och analysera möjligheter och hinder för att förverkliga UD. - kunna använda principerna för UD för att bedöma tillgänlighet till fysisk miljö, produkter, samt service och tjänster i samhället

Innehåll

Kursen genomförs som nätkurs med itslearning som plattform. Del I: Teori om Universal design som koncept (5sp) Del II: Projektbaserat arbete rörande Universal design (5sp). Det är möjligt att genomföra endast teoridelen på 5 sp men förkrav för del II är att del I är godkänd.

Förkunskaper

Inga förkrav

Litteratur

Referenslitteratur: Bodil Jönsson (ed). 2006. Design side by side. Lund: Studentlitteratur. 2006. http://lup.lub.lu.se/luur/download? func=downloadFile&recordOId=753143&fileOId=373594 4 Bodil Jönsson. När horisonten flyttar sig ? att bli gammal i en ny tid. Brombergs bokförlag, 2011. Finns att låna på e-lib. Aalto mfl. Rätt till ett eget hem. Boende för vuxna med utvecklingsstörning i Norden. Nordens välfärdscenter, 2015. https://nordicwelfare.org/publikationer/ratten-till-eget-hem/ Björk E-S. A Nordic Charter for Universal Design. Scand J Public Health 2013. DOI: 10.1177/1403494813500860 Tahkokallio P. Tulevaisuus on saavutettava. 2009. THL julkaisuja ja DfA- verkosto. Riv hindren. Riktlinjer för tillgänglighet. 2012. Handisam, myndigheten för handikappolitisk samordning. Patel R & Davidsson B. (2011). Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och rapportera en undersökning. Lund, Studentlitteratur. Nordlund M. 2008. Katse kotiin - tietoa toimivasta asumisesta. Invalidiliiton julkaisuja. Ruskovaara A (eds). 2009. Rakennetun ympäristön esteettömyyskartoitus. Opas kartoituksen tilaajalle ja toteuttajalle. Invalidiliiton julkaisuja. Pesola K. 2009. Esteettömyysopas. Mitä, miksi, miten. Invalidiliiton julkaisuja.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 3 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 87 timmar
 • Självstudier - 30 timmar
 • Nätbaserade - 80 timmar
 • Grupparbete - 70 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Projektuppgift, 5sp (del 2 i kursen)

Examinationskrav

Del I: Godkänd gruppdiskussion, godkänd skriftlig individuell examinationsuppgift. Del II: Godkänd uppgift för del 1, godkänd skriftlig projektrapport. Alla examinationsuppgifter bedöms som godkänd/underkänd

Lärare

 • Arola Annikki
 • Jeglinsky-Kankainen Ira

Examinator

Jeglinsky-Kankainen Ira

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (20 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2020-09-14

Kursens tidtabell

Del 1 (5sp) Kursen öppnas på itslearning den 20 april med nätbaserad introduktion för kursen. Del 2 (5sp) inleds den 18.5. och består av ett individuellt projektarbete vars deadline är 8.6. då också kursen avslutas.

Kursanmälningstid

2020-03-09 till 2020-04-05

Examinationsformer

 • 2020-05-13 - Rapporter och produktioner
 • 2020-06-08 - Övriga uppgifter

Kurs- och studieplansökning