Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studeranden känner till olika typer av kriser och kan bilda sig en helhetsuppfattning om krisens betydelse i människans totala livssammanhang. Studeranden får kunskap om olika former av krisarbete samt psykosocial stöd-och service inom social- och hälsovården. Studeranden utvecklar även färdigheter i att planera, genomföra och utvärdera ett projekt som berör krisarbete och föstår betydelsen av projektarbete som ett verktyg för utveckling. Se även Kursinnehåll.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att kunna * identifiera olika kriser och krisförlopp * bilda sig en helhetsuppfattning om krisens betydelse i människans totala livssammanhang * veta hur man kan bemöta människor i olika åldrar som befinner sig i en kris * redogöra för och reflektera över innebörden i akut krisarbete, krisintervention, psykosocial stöd- och service * planera, genomföra och utvärdera ett projektarbete tillsammans med andra samarbetspartner * kartlägga behov av krisarbete och krisinterventioner inom specifika seviceenheter inom social-och hälsovården

Innehåll

Olika typer av kriser, krisförlopp Situationsbundna livskriser Traumatiska kriser och krisarbete Barn i kris Bemötande av människor i kris (psykosocial första hjälp) Flyktingskap/ Invandring Projektarbete i grupp (med handledning) Studiebesök Seminarium Studerande gör gruppvis ett projektarbete som relaterar till olika aspekter av krisarbete för personalen inom social-och hälsovården, t ex behov och tillgänglighet av krisarbete och psykosocial stöd, dvs hurdana behov av krisarbete-och interventioner samt psykosocial stöd finns det hos personalen i olika enheter inom social-och hälsovården? Vilken specifik form av krisarbete eller krisintervention är relevant och aktuell i olika situationer? Om projekt Projekt är en väl planerad handlings-och framtidsinriktad verksamhet, med ett specifikt syfte inom ett avgränsat område, som utförs under en begränsad tid av en tillfällig organisation. Projektet ger en möjlighet till att fundera på olika sätt att åstadskomma en förändring. Ett lyckat projektarbete förutsätter förmåga i att lära och tillämpa kunskap om dokumentering, kommunikation med olika intressegrupper, samarbete i grupp, presentation av arbetet (muntlig och skriftlig), osv..

Förkunskaper

Grundstudier inom eget ämnesområde.

Kursen ersätter följande kurser

inga

Mer information

För att kursen ska kunna godkännas krävs minst 50 % närvaro vid föreläsningar och obligatorisk närvaro vid projektinfo, projektgruppens egna möten (minst tre gånger, studeranden kommer själva överens om tiden), lärarhandledning (minst en gång) och projektpresentation. Handledningstider för projektarbete; Carina Kiukas to 26.9,kl 14-14.30, 14.30-15.00. 15.00-15.30, 15.30-16.00 Fredag 4.10 kl 14-14.30, 14.30-15.00. 15.00-15.30, 15.30-16.00 Arla Cederberg; Torsdag 3.10 kl 13.00-13.30, 13.30-14.00, 14.00-14.30, 14.30-15.00 Fredag 4.10 kl 13.00-13.30, 13.30-14.00, 14.00-14.30, 14.30-15.00 Projektpresentation sker 22.10.2013 KL 9-12 obligatorisk närvaro. Sista inlämningsdatum för den skriftliga rapporten är 25.10.2013 Den skriftliga rapporten skall: * ta fasta på och beskriva projektets syfte och målsättning * teorigrund * planering/idefas (olika faser/deletapper) * genomförandet/verkställande fas (beskrivning över gruppmöten, kontakter med sakkunniga, materialbas osv) *avslutning och evaluering samt reflektioner över processen

Litteratur

Brolin, M,Callerberg, P, Westrell, M. 2011- Krishantering i arbetslivet. Nya perspektiv. Malmö. Studentlitteratur. Dyregrov, A.2002. Katastrofpsykologi. Lund.Studentlitteratur. Saari, S. 2000. Kuin salama kirkkaalta taivaalta - Kriisit ja niistä selviytyminen, Helsinki.Otava. Dyregrov. A. 2007. Sorg hos barn: en handledning för vuxna. Lund.Studentlitteratur. Dyregrov, A. 2010. Barn och trauma. Lund. Studentlitteratur. Cleve, E. 2010. En stor och en liten är borta:kristerapi med en tvåårig pojke.Stockholm. W&W. Litteratur som beskriver projekt arbete. Annan valfri litteratur som är relevant med tanke på det projektarbete (ämnet/området inom social.och hälsovåden) som studerande jobbar med. Aktuella forskningsartiklar som berörprojektets tema.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 28 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 4 timmar
 • Basgruppsarbete - 14 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 140 timmar
 • Självstudier - 80 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 266 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 266 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

50% närvaro på föreläsningarna och aktivt deltagande i projektarbete samt projektpresentation 22.10 och 29.10.2013 Godkänt projektarbete.

Examinator

Cederberg Arla

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

25.8 -29.10.2013

Examinationsformer

 • 2013-10-22 - Tentamina
 • 2013-10-22 - Demonstrationer och presentationer
 • 2013-10-31 - Rapporter och produktioner

Kurs- och studieplansökning