Kursens undervisningsperiod

3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Kompetensmål: Praktiken utvecklar följande kompetenser: Etisk kompetens inom det sociala området Kompetens inom klientarbetet Kompetens inom det sociala områdets servicesystem Kompetens i kritiskt och delaktighetsfrämjande samhällsarbete Kompetens i forskningsbaserad utvecklings- och innovationsverksamhet Kompetens i medarbetarskap, ledarskap och företagsamhet (godkända av yh-nätverket för det sociala området)

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att / Harjoittelun jälkeen opiskelija osaa - kunna granska och resonera kring sitt och de professionellas synsätt och värderingar gentemot barn, äldre eller personer med funktionsvariation. (Förstår betydelsen av egen människosyn och värdegrunder i klientarbetet.)/ - tarkastella omia ja muiden ammattilaisten näkökantoja ja arvoja koskien lapsia, ikä- ihmisiä sekä kehitysvammaisia. (Opiskelija ymmärtää oman ihmiskäsityksen ja asiakastyön arvopohjan merkityksen.) - har utvecklat sin förmåga att ur ett socialpedagogiskt perspektiv (målinriktat, resursförstärkande, delaktighetsfrämjande) möta, stöda, handleda och inspirera olika klientgrupper./ - on kehittänyt kykyään kohdata, tukea, ohjata sekä kannustaa erilaisia kohderyhmiä sosiaalipedagogisesta näkökulmasta (tavoitteellisesti, resursseja vahvistaen, osallisuutta tukien) - har utvecklat sin förmåga att dokumentera och utvärdera klientarbetet./ - on kehittänyt kykyään dokumentoida sekä arvioida asiakastyötä. - känner till tillgängliga socialskyddsformer och kan koordinera service utgående från klientens behov./ - tuntee sosiaaliturvajärjestelmää ja asiakkaan tarpeista lähtevää palvelumuotojen koordinointia. - med hjälp av praktikuppgiften aktiverar sig studeranden i FUI verksamhet (forskning, utveckling och innovation) på praktikplatsen i samråd med personalen./ - harjoittelutehtävän avulla tutustuu ja kehittää omalta osaltaan TKI (tutkimus, kehittämis ja innovaatio) toimintaa - ser sin roll och kan fungera som medarbetare i ett mångprofessionellt team./ -näkee rooliaan ja osaa toimia moniammatillisessa tiimissä.

Innehåll

Praktiskt klientarbete med målsättningen att möta, stöda, handleda och inspirera klienter ur ett socialpedagogiskt perspektiv.

Förkunskaper

5 sp. Socialpedagogik i klientarbete med barn och unga. 10 sp. Socialpedagogik i klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation). 5 sp. Etik och professionell kommunikation. 5 sp. Kreativitet för hälsa och välbefinnande. OBS! Innan studerande går ut i praktik krävs minst 60 sp totala registrerade poäng, eller individuell studieplan.

Kursen ersätter följande kurser

Yrkespraktik - Funktionshinder i samhället. Praktik inom äldreomsorgen.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 4 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 8 timmar
 • Basgruppsarbete - 12 timmar
 • Självstudier - 32 timmar
 • Praktikutvärdering - 4 timmar
 • Praktik - 210 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer: 1. Skriftlig praktikrapport inlämnas och bedöms med godkänt/underkänt. 2. Blanketten för utvärdering av lärande i arbetet är ifylld och underskriven av handledaren på praktikplatsen. 3. Obligatoriskt deltagande i praktikinfon, handledningstillfällen och praktikutvärderingsdagen.

Lärare

 • Arell-Sundberg Marina
 • Enoksson Maria
 • Hagström Sarah
 • Söderström Eivor
 • Werner Tove

Examinator

Söderström Eivor

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (34 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

- Praktiktid 27.1-13.3.2020.

Kursanmälningstid

2019-09-09 till 2019-10-31

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-09-24 14:00 - 15:00 D4106 Praktik i klientcentrerat arbete Praktikinfo, obligatorisk närvaro Enoksson Maria
Söderström Eivor
2020-01-10 13:00 - 15:00 D4107-08 Praktik i klientcentrerat arbete Information om Klientcentrerad praktik och arbete med läranderesultat i smågrupper. Obligatorisk närvaro. Arell-Sundberg Marina
Söderström Eivor
Werner Tove
2020-01-10 13:15 - 15:00 D4104 Praktik i klientcentrerat arbete för grupparbete Arell-Sundberg Marina
Söderström Eivor
Werner Tove
2020-01-10 13:15 - 15:00 A510 Praktik i klientcentrerat arbete för grupparbete Arell-Sundberg Marina
Söderström Eivor
Werner Tove
2020-01-27 08:00 - 16:00 Praktik i klientcentrerat arbete
2020-01-28 08:00 - 16:00 Praktik i klientcentrerat arbete
2020-01-29 08:00 - 16:00 Praktik i klientcentrerat arbete
2020-01-30 08:00 - 16:00 Praktik i klientcentrerat arbete
2020-01-31 08:00 - 16:00 Praktik i klientcentrerat arbete
2020-02-03 08:00 - 16:00 Praktik i klientcentrerat arbete
2020-02-04 08:00 - 16:00 Praktik i klientcentrerat arbete
2020-02-05 08:00 - 16:00 Praktik i klientcentrerat arbete
2020-02-06 08:00 - 16:00 Praktik i klientcentrerat arbete
2020-02-07 08:00 - 16:00 Praktik i klientcentrerat arbete
2020-02-10 08:00 - 16:00 Praktik i klientcentrerat arbete
2020-02-11 08:00 - 16:00 Praktik i klientcentrerat arbete
2020-02-12 08:00 - 16:00 Praktik i klientcentrerat arbete
2020-02-12 11:00 - 12:00 F363 Praktik i klientcentrerat arbete KOLL AV STRAFFREGISTERUTDRAG Brantberg Bettina
2020-02-12 12:00 - 15:00 E254 praktikhandledning Praktikhandledning. gruppen skola/unga klockan 12-13.30 gruppen förebyggande arbete/tidigt stöd: 13.30-15 Söderström Eivor
2020-02-12 13:30 - 15:00 B517 Praktik i klientcentrerat arbete Grupphandledning (Tove) Werner Tove
2020-02-12 15:00 - 16:00 F365 Praktik i klientcentrerat arbete Informationssökning (FUI uppgift) (TW) Arell-Sundberg Marina
Söderström Eivor
Werner Tove
2020-02-13 08:00 - 16:00 Praktik i klientcentrerat arbete
2020-02-14 08:00 - 16:00 Praktik i klientcentrerat arbete
2020-02-17 08:00 - 16:00 Praktik i klientcentrerat arbete
2020-02-18 08:00 - 16:00 Praktik i klientcentrerat arbete
2020-02-19 08:00 - 16:00 Praktik i klientcentrerat arbete
2020-02-20 08:00 - 16:00 Praktik i klientcentrerat arbete
2020-02-21 08:00 - 16:00 Praktik i klientcentrerat arbete
2020-02-24 08:00 - 16:00 Praktik i klientcentrerat arbete
2020-02-25 08:00 - 16:00 Praktik i klientcentrerat arbete
2020-02-26 08:00 - 16:00 Praktik i klientcentrerat arbete
2020-02-27 08:00 - 16:00 Praktik i klientcentrerat arbete
2020-02-28 08:00 - 16:00 Praktik i klientcentrerat arbete
2020-02-28 09:00 - 10:30 B517 Praktik i klientcentrerat arbete Grupphandledning 2 (Tove) Werner Tove
2020-03-02 08:00 - 16:00 Praktik i klientcentrerat arbete
2020-03-02 12:00 - 15:30 A510 Praktik i klientcentrerat arbete Praktikhandledning: klockan 12-13.30 gruppen förebyggande arbete och tidigt stöd 14- 15.30 gruppen skolmiljö/unga Söderström Eivor
2020-03-03 08:00 - 16:00 Praktik i klientcentrerat arbete
2020-03-04 08:00 - 16:00 Praktik i klientcentrerat arbete
2020-03-05 08:00 - 16:00 Praktik i klientcentrerat arbete
2020-03-06 08:00 - 16:00 Praktik i klientcentrerat arbete
2020-03-09 08:00 - 16:00 Praktik i klientcentrerat arbete
2020-03-10 08:00 - 16:00 Praktik i klientcentrerat arbete
2020-03-11 08:00 - 16:00 Praktik i klientcentrerat arbete
2020-03-12 08:00 - 16:00 Praktik i klientcentrerat arbete
2020-03-13 08:00 - 16:00 Praktik i klientcentrerat arbete
2020-03-18 09:00 - 11:30 Praktik i klientcentrerat arbete Praktikutvärdering klockan 8.30-11.30. Obligatorisk närvaro. Utväreringen ordnas som ett webinarium, länkar till teams skickas ut per e-post./ES Arell-Sundberg Marina
Söderström Eivor
Werner Tove

Kurs- och studieplansökning