Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studeranden: - är förtrogen med och kan tillämpa socialpedagogik inom klientarbetet -kan på ett professionellt sätt bedöma klienters behov för att stöda resurser och handleda klienter i deras vardag - känner till och kan redogöra för servicesystemets juridiska föreskrifter och informationssystem - kompetensmål för läkemedelsbehandling syns i kursen Läkemedelsbehandling för socionomer, se Asta SO-2-077 (1).

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande: - förstå det socialpedagogiska omsorgsarbetets betydelse för lärande, personlig utveckling och bemästrandet av vardagslivet samt känna till olika arbetssätt/metoder i klientarbete - ha insikt i det goda åldrandet samt hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande verksamhetsformer för äldre - ha grundläggande kunskaper om kognitiv funktionsnedsättning och särskilda insikter i neuropsykiatriska diagnoser hos barn, unga och vuxna - ha insikter i vilka konsekvenser funktionsnedsättningar har på personens livssituation och förståelse för vad det innebär att leva med dessa i vardagen - identifiera och diskutera insatser med syfte att stödja och underlätta bibehållandet av klienters resurser och funktionsförmåga - kunna med hjälp av servicehandledning delta i planering av den service (tjänster och stödåtgärder) som den enskilda klienten behöver som stöd i olika livsskeden - diskutera aktuella frågor inom politik och aktuell lagstiftning som berör klienters ställning i samhället - Läranderesultat för läkemedelsbehandling syns i kursen Läkemedelsbehandling för socionomer

Innehåll

Centrala begrepp och teorier: Socialpedagogisk kompetens Handikappolitik och rättigheter Tillgänglighet/Universal Design Den sociala modellen/den medicinska modellen/ICF Delaktighet och aktörskap ADL-färdigheter, sociala och kognitiva färdigheter Livsvillkor/livskvalitet Livsloppsperspektiv (barn, ungdom, vuxenålder, äldre) Habilitering/Rehablitering Hälsofrämjande Social gerontologi Sociala aspekter på åldrandet Ålderism/Ageism

Kursen ersätter följande kurser

- Funktionshinder i samhället 5sp - Funktionshinder och socialpedagogiskt arbete 10 sp - Gerontologi och klientarbete inom äldreomsorgen. - Sociala aspekter på åldrandet.

Mer information

Obligatoriska moment inom kursen: - basgruppsarbete - studiebesök - seminarium (examination 1) - bloggskrivning (examination 2) - gästföreläsningar - färdighetsträningar (förflyttning och simuleringsövning) - läkemedelsbehandling

Litteratur

Socialpedagogik: Eriksson, L., Markström, A-M. 2000. Den svårfångade socialpedagogiken (särskilt kapitel 6).Lund:Studentlitteratur Madsen, B. 2001. Socialpedagogik. (Särskilt kapitel 6-8). Lund: Studentlitteratur. Madsen, B. 2006. Socialpedagogik. Integration och inklusion i det moderna samhället (Särskilt kapitel 8-9). Lund: Studentlitteratur Äldre: Andersson, Lars. 2013. Socialgerontologi. Lund: Studentlitteratur. Bravell, M. 2013. (red.) Äldre och åldrande - grundbok i gerontologi 2:a upplagan. Gleerups:Malmö. Bromseth, J & Siverskog, A. 2013. LHBTQ- personer och åldrande. Nordiska perspektiv. Studentlitteratur: Lund Ekwall, A (red) 2010. Äldres hälsa och ohälsa; en introduktion till geriatrisk omvårdnad. Lund:Studentlitteratur. Kurki, L. 2007. Innostava vanhuus. Finn Lectura. Lill, L. 2010. Äldreomsorg - om makt, genus, klass och känslor i ett yrke. Liber: Malmö Norberg, A., Lundman, B. & Santamäki Fischer, R.2012. Det goda åldrandet. Studentlitteratur:Lund. Funktionsvariation: Brunt David och Hansson Lars (red.). 2014. Att leva med psykisk funktionsnedsättning;livssituation och effektiva vård- och stödinsatser. Lund: Studentlitteratur. Coleman Mary, Gillberg Christopher, Coleman Mary.2011. The Autisms. Oxford University Press. Gillberg, Christopher. 2011. Barn, ungdomar och vuxna med Asperger syndrom: Normala. geniala,nördar? Stockholm: Studentlitteratur. Hallberg Ulrika&Hallberg Lillemor.2018. Delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Lund: Studentlitteratur. Handbok för handikappservice. 2016. Helsingfors:THL. Tillgänglig:https://www.thl.fi/sv/web/handbok- for-handikappservice/pa-svenska/startsidan Ineland.J, Molin.M & Sauer.L. 2013. Utvecklingsstörning, samhälle och välfärd. Malmö:Gleerups. Wing, L. 2012. Autismspektrum: handbok för föräldrar och professionella. Stockholm: Cura Lagstiftning: Socialvårdslag 710/1982. Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården 1301/2014. Lag om service och stöd p.g.a. handikapp 380/1987. F om service och stöd p.g.a. handikapp 759/1987. Lag ang. specialomsorger om utvecklingsstörda 519/1977. Lag om handikappförmåner 570/2007 Diskrimineringslagen 1325/2014 Lag om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre 980/2012

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 32 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 20 timmar
 • Basgruppsarbete - 20 timmar
 • Självstudier - 128 timmar
 • Nätbaserade - 20 timmar
 • Seminarier - 10 timmar
 • läkemedelsbehandling - 30 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Gruppresentationer på seminarium

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande delmoment: 1. Basgruppsarbete. Vitsord: Godkänd prestation 2. Examination för tema funktionsvariation: Seminarium. Presentation i grupp, vitsord 1-5. (50%) 3. Examination för tema äldre: Individuell uppgift: reflektivt bloggskrivande enligt givna teman. Vitsord 1-5.(50%) 4. Gästföreläsningar.Närvaro. Godkänd prestation 5. Studiebesök Närvaro Godkänd prestation 6. Färdighetsträningar: förflyttning och simuleringsövning: godkänd prestation 6. Läkemedelsbehandling (Godkänd/Underkänd) Läkemedelsbehandlingstentamen består av två delar. - Den första delen består av en teoretisk del. - Den andra delen är läkemedelsräkning.

Lärare

 • Arell-Sundberg Marina
 • Arola Annikki
 • Jeglinsky-Kankainen Ira
 • Rosengren Åsa
 • Sigfrids Ingmar
 • Silfver Jessica
 • Söderström Eivor
 • Werner Tove
 • von Hedenberg-Löfman Linnéa

Examinator

Söderström Eivor

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (39 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2019-12-31

Kursens tidtabell

28.8-25.10.2019 OBS! Läkemedelsbehandling för socionomer, 1 sp, se Asta SO-2-077 (1) ingår som en fristående del av kursen! Anmäl dig också till den modulen!

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

 • 2019-10-25 - Rapporter och produktioner
 • 2018-10-04 - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-08-28 12:30 - 14:00 D4106 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation Introduktion till kurs och ämne/ES Söderström Eivor
2019-08-29 12:30 - 14:00 D173 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation OCD- Den dolda osäkerhetssjukan/ Jonas Pieniniemi Söderström Eivor
2019-08-29 14:15 - 15:45 E381 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation- basgrupp 1 Rosengren Åsa
2019-08-30 08:30 - 10:00 D4104 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation: bas 5 Söderström Eivor
2019-08-30 08:30 - 10:00 E380 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation. Bas 3 Med handledare Sigfrids Ingmar
2019-08-30 10:00 - 11:00 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält Förberedelse för träff med första årets studerande
2019-08-30 12:00 - 13:30 D4106 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält Första och andra årets studerande träffas. Hur är det att studera till socionom på Arcada? Brantberg Bettina
2019-08-30 13:45 - 15:15 D4103 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation: bas 6 Söderström Eivor
2019-08-30 13:45 - 15:15 E381 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation. Bas 4 Med handledare Sigfrids Ingmar
2019-08-30 13:45 - 15:15 D4104 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation bagrupp2 Rosengren Åsa
2019-09-03 12:30 - 14:00 D4110 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation Handikappolitik Sigfrids Ingmar
2019-09-05 09:00 - 10:30 B325 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation basgrupp1 Rosengren Åsa
2019-09-05 09:30 - 11:00 D4104 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation bagrupp2 Rosengren Åsa
2019-09-05 09:30 - 11:00 D4103 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation: bas 5 Söderström Eivor
2019-09-05 09:30 - 11:30 E380 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation: bas 6 Söderström Eivor
2019-09-05 09:30 - 11:00 B517 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation. Bas 3 Med handledare Sigfrids Ingmar
2019-09-05 09:30 - 11:00 E381 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation. Bas 4 Utan handledare Sigfrids Ingmar
2019-09-05 14:30 - 16:00 D4106 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation Aspekter på självbestämmanderätt och delaktighet, samt THL:s handbok för funktionshinderservice. Sakkunnig Rut Nordlund-Spiby, THL. Obligatorisk gästföreläsning. Söderström Eivor
2019-09-09 12:30 - 14:00 D4106 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation Funktionsvariation: orsaker, hurudana uttryck, hur underlätta? Ira Jeglinsky-Kankainen Jeglinsky-Kankainen Ira
Söderström Eivor
2019-09-11 12:30 - 14:00 E380 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation: bas 5 Söderström Eivor
2019-09-11 12:30 - 14:00 E381 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation. Bas 3 Utan handledare Sigfrids Ingmar
2019-09-11 12:30 - 14:00 B517 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation. Bas 4 Med handledare Sigfrids Ingmar
2019-09-11 14:30 - 16:00 E380 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation: bas 6 Söderström Eivor
2019-09-12 08:30 - 10:00 D4106 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation Funktionsvariation: Konskevenser på livssituation, hur stöda funktionsförmåga och planera service? Ira Jeglinsky-Kankainen Jeglinsky-Kankainen Ira
Söderström Eivor
2019-09-12 10:15 - 11:45 E381 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation basgrupp2 Rosengren Åsa
2019-09-13 10:00 - 15:00 D4106 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation Obligatoriska gästföreläsningar. kl 10-11.30 Jurist Marica Nordman, Sams juridisk rådgivning kl 12.15- 13.45 Familjestödare Christina Nyberg, FDUV Kl 14-15 Karolina SJöberg, Stödpersonverksamhet inom Sams Söderström Eivor
2019-09-16 12:30 - 14:00 D4103 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation: bas 6 Söderström Eivor
2019-09-17 09:00 - 12:00 F249 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation Johanna Turunen och Mymlan Uddström, Kårkulla samkommun: Personcentrerat arbetssätt PSP. Obligatorisk närvaro. Söderström Eivor
2019-09-17 12:30 - 14:00 D4104 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation basgrupp1 Rosengren Åsa
2019-09-17 12:30 - 14:00 D4103 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation basgrupp2 Rosengren Åsa
2019-09-17 12:30 - 14:00 E381 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation: bas 5 Söderström Eivor
2019-09-17 12:30 - 14:00 B517 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation. Bas 3 Med handledare Sigfrids Ingmar
2019-09-17 12:30 - 14:00 E380 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation. Bas 4 Utan handledare Sigfrids Ingmar
2019-09-17 14:30 - 16:00 E380 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation. Bas 4 Med handledare Sigfrids Ingmar
2019-09-20 09:15 - 10:45 D4103 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation: bas 5 Söderström Eivor
2019-09-20 09:15 - 10:45 D4104 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation: bas 6 Söderström Eivor
2019-09-20 09:30 - 11:00 B517 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation. Bas 3 Utan handledare Sigfrids Ingmar
2019-09-23 09:15 - 10:30 D4107-08 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation Introduktion till tema 2: äldreomsorg/ES Söderström Eivor
2019-09-23 12:00 - 16:00 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation Tid reserverad för studiebesök och förberedelsearbete inför seminarium Söderström Eivor
2019-09-24 09:30 - 11:00 E380 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation. Bas 3 Med handledare Sigfrids Ingmar
2019-09-24 10:15 - 11:45 D4104 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation: bas 5 tema 2, ny utgångspunkt Söderström Eivor
2019-09-24 10:15 - 11:45 D4103 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation: bas 6 tema 2, ny utgångspunkt Söderström Eivor
2019-09-24 11:30 - 13:00 E381 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation basgrupp 1 Rosengren Åsa
2019-09-25 09:00 - 10:30 E381 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation. Bas 4 Utan handledare Sigfrids Ingmar
2019-09-25 10:00 - 11:30 D4103 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation basgrupp 2 Rosengren Åsa
2019-09-25 11:30 - 13:00 B320 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation Föreläsning: Hjälpmedel och hjälpmedelsprocessen ( M A-S) Arell-Sundberg Marina
2019-09-25 13:15 - 15:00 D173 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation Infotillfälle inför simulering. Obligatorisk närvaro. Arell-Sundberg Marina
Söderström Eivor
Werner Tove
2019-09-26 12:30 - 14:00 B522 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation Äldreomsorgslagen och kvalitetsrekommendationer Rosengren Åsa
Sigfrids Ingmar
2019-09-27 08:45 - 12:00 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation Tid reseverat för studiebesök och förberedelser inför seminarium. Söderström Eivor
2019-09-30 08:30 - 10:00 D4103 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation basgrupp 1 Rosengren Åsa
2019-09-30 12:30 - 14:00 D4106 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation Annikki Arola: Det goda åldrandet. Arola Annikki
2019-09-30 14:15 - 15:45 E380 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation. Bas 3 Utan handledare Sigfrids Ingmar
2019-09-30 14:15 - 15:45 E381 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation. Bas 4 Med handledare Sigfrids Ingmar
2019-10-02 10:15 - 11:45 E380 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation: bas 6 Söderström Eivor
2019-10-02 13:00 - 14:30 E381 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation: bas 5 Söderström Eivor
2019-10-02 13:00 - 14:30 D4104 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation basgrupp2 Rosengren Åsa
2019-10-03 08:30 - 16:00 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation Förberedelsetid gruppvis inför seminarium på fredag 4.10. Söderström Eivor
2019-10-04 09:00 - 15:00 D4106 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation Seminarium och examination för tema 1. Obligatorisk närvaro. Tidtabell: Kl 9-10 Ni hänger upp och bekantar er med varandras posterpresentationer i D 4106 Kl. 10-10.30 Presentation bas 1 Kl 10.30-11 PResentation bas 3 paus Kl 12-12.30 Presentation bas 5 Kl 12.30-13 Presentation bas 6 Paus Kl 13.30-14 Presentation bas 4 Kl 14-14.30 Presentation bas 2 Kl 14.30-15 Slutdiskussion Rosengren Åsa
Sigfrids Ingmar
Söderström Eivor
2019-10-07 12:30 - 14:00 E380 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation. Bas 3 Med handledare Sigfrids Ingmar
2019-10-07 12:30 - 14:00 E381 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation. Bas 4 Utan handledare Sigfrids Ingmar
2019-10-07 12:30 - 14:00 D4104 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation basgrupp2 Rosengren Åsa
2019-10-08 10:15 - 11:45 B522 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation Anhöriga till äldre personer Rosengren Åsa
2019-10-08 12:30 - 14:00 D4106 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation Socialhandledare Nicole Renwall_Iivonen, Seniorinfo, Helsingfors stad. Obligatorisk gästföreläsning. Söderström Eivor
2019-10-09 13:00 - 14:30 D4104 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation basgrupp 1 Rosengren Åsa
2019-10-09 14:30 - 16:00 D4103 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation: bas 6 Söderström Eivor
2019-10-10 08:30 - 12:00 D4107-08 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation Förberedelser inför simuleringsövningar. Arell-Sundberg Marina
Söderström Eivor
Werner Tove
2019-10-10 13:00 - 14:30 D4104 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation: bas 5 Söderström Eivor
2019-10-14 08:30 - 16:00 E492 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation Simulering av hembesök, grupp 1 Arell-Sundberg Marina
Söderström Eivor
Werner Tove
2019-10-14 08:30 - 16:00 E494 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation Simulering av det förebyggande hembesöket, grupp 1 Arell-Sundberg Marina
Söderström Eivor
Werner Tove
2019-10-15 09:00 - 10:30 D4104 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation basgrupp2 Rosengren Åsa
2019-10-15 09:00 - 10:30 D4103 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation basgrupp 1 Rosengren Åsa
2019-10-16 09:00 - 15:00 D281 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation Klientförflyttning Grupp A: kl. 9-11.30 Grupp B: kl. 12.15-14.45 von Hedenberg-Löfman Linnéa
2019-10-16 09:00 - 15:00 D282 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation von Hedenberg-Löfman Linnéa
2019-10-17 12:00 - 13:30 D4104 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation: bas 5 Söderström Eivor
2019-10-17 12:00 - 13:30 D4103 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation: bas 6 Söderström Eivor
2019-10-17 12:00 - 13:30 E380 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation. Bas 3 Utan handledare Sigfrids Ingmar
2019-10-17 12:00 - 13:30 E381 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation. Bas 4 Med handledare Sigfrids Ingmar
2019-10-21 08:30 - 16:00 E494 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation Simulering av hembesök, grupp 2 Arell-Sundberg Marina
Söderström Eivor
Werner Tove
2019-10-21 08:30 - 16:00 E492 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation Simulering av det förebyggande hembesöket, grupp 2 Arell-Sundberg Marina
Söderström Eivor
Werner Tove
2019-10-22 09:00 - 10:30 E381 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation basgrupp2 Rosengren Åsa
2019-10-22 12:30 - 14:00 D4104 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation: bas 6 Söderström Eivor
2019-10-23 08:30 - 10:00 D4104 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation: bas 5 Söderström Eivor
2019-10-23 08:30 - 10:00 E380 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation. Bas 3 Med handledare Sigfrids Ingmar
2019-10-23 10:15 - 11:45 E381 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation. Bas 4 Med handledare Sigfrids Ingmar
2019-10-24 10:15 - 11:45 E381 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation basgrupp 1 Rosengren Åsa

Kurs- och studieplansökning