Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studerande - känner till det sociala området och dess värdegrund - inser socialpedagogikens betydelse för yrkesområdet

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att - uppvisa förståelse för centrala socialpedagogiska begrepp och deras praktiska koppling. - diskutera socionomens olika verksamhetsområden. - beskriva och diskutera värdegrunden inom det sociala området. - öka sin förmåga att diskutera sin roll som samhällsaktör.

Innehåll

Delaktighet Gemenskap Medborgarskap Människosyn Samhällssyn Aktivitet Bemötande Inklusion Exklusion Empowerment Etik

Litteratur

Cederlund, Christer & Berglund, Stig-Arne. 2014, Socialpedagogik. Pedagogiskt socialt arbete. Stockholm: Liber, 183 s. Madsen, Bent. 2006, Socialpedagogik. Integration och inklusion i det moderna samhället. Lund: Studentlitteratur, 301 s. Mäkinen, Päivi; Raatikainen, Eija; Rahikka, Anne & Saarnio, Tuula. 2011, Ammattina sosionomi. Helsinki: Sanoma Pro Oy, 206 s. Tjersland, Odd Arne; Engen, Gunnar & Jansen, Ulf. 2010, Allianser. Värderingar, teorier och metoder i socialt arbete. Studentlitteratur: Lund, 342 s. Nätsida: www.sosiaalipedagogiikka.fi

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Bedöming: Basgrupparbetet bedöms med godkänd / underkänd. Examinationen bedöms med vitsord (från 1 till 5). Studiebesöken är obligatoriska och dessutom ska basgruppens rapport över studiebesöken samt tematräffens presentation vara godkänd.

Lärare

  • Brantberg Bettina
  • Cederberg Arla
  • Sigfrids Ingmar

Examinator

Sigfrids Ingmar

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

2015-10-23 - Tentamina

Kurs- och studieplansökning