Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Målsättningarna med kursen är att studenten -kan beskriva gerontologi som ett vetenskaps område inom socialt arbete -har grundläggande kunskap om fysiska aspekter på åldrandet; hur åldrandet påverkar den fysiska och kognitiva förmågan hos människan -har grundläggande kunskap i läkemedelsbehandling -har insikt i det goda åldrandet samt hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande verksamhetsformer för äldre vuxna -kan stöda och inspirera äldre till skapande aktiviteteter i vardagen utgående från personliga resurser och intressen -kan etiskt reflektera över den äldre vuxna som klient och har insikt i klientsäkerhet - har insikt i geronteknologi,design for all och handikapporganisationernas betydelse för äldre med funktionshinder - kan visa prov på observationsförmåga, reflektion, datainsamling och bearbetning i individuell dokumentation

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten förstå betydelsen av gerontologi som ett forskningsområde. Studenten förstår utmaningar inom äldreomsorgen och får insikter i de äldres levnadsförhållanden.

Innehåll

- Gerontologi som multiprofessionell och interrelaterad disciplin - Mångfald i åldrandeprocessen samt coping - Den äldre populationen idag som en resurs - Äldreomsorgens utmaningar - Etik och människosyn i äldreomsorgen - Observation och intervjuteknik - Dokumentation

Kursen ersätter följande kurser

Fram till år 2012 Åldrandeprocessen och äldreomsorg Fram till år 2012 Klientarbete inom äldreomsorg

Mer information

Obligatorisk närvaro vid seminarierna.

Litteratur

Litteratur: Atchley R. C. 2004. Social Forces and Ageing. An introduction to Social Gerontology. Belmont. Wadsworth Publishing Company. Chapter 5. ISBN 0-534-53694-8. Baltes & Baltes: Coping with Age. Ernvall Sirpa, Pulli Antero, Salonen Anne-Marie, Nurminen Marja-Leena, Kaukkila Hanna-Sisko, 2006. Läkemedelsräkning. Utbildningsstyrelsen 2006 . ISBN 952-13-273-0. Lingås, L-G. 1998. Över andras tröskel. Etik vid omsorgsarbete i andras hem. Studentlitteratur. Lund Kröger, T. (2005) Interplay between formal and informal care for older people: The state of the Nordic research. Marin, M & Hakonen, S. (toim.) Seniori- ja vanhustyö arjen kulttuurissa. P-S-kustannus. Jyväskylä Nurminen M-L. 2008. ABC om läkemedelsbehandling. Utbildningsstyrelsen. Otavas Tryckeri AB. Keuru. Päivärinta, E & Haverinen, R. 2002. Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma. Opas työntekijöille ja palveluista vastaavista. Stakes. Helsinki Raivio,M.2007. Pitfalls in Dementia care. Doctoral dissertation. Helsinki. Slater R. 1995. The Psychology of Growing Old, Looking Forward. Buckingham. Open University Press. ISBN 0-335-19318-8. Suominen, M. 2007.Nutrition and Nutritional care.http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/28176/nutritio.pdf?sequence=1 Thompson N. 1995. Age and Dignity. Working with Older People. Aldershot: Arena. ISBN 1-85742- 251-1 Övriga aktuella vetenskapliga artiklar meddelas inom kort. Extra litteratur: Andersson,L.(red.) 2002. Socialgerontologi. Lund. Studentlitteratur Ekwall, A (red) 2010. Äldres hälsa och ohälsa - en introduktion till geriatrisk omvårdnad. Lund: Studentlitteratur. Forsell, E. 2004. Skyddandets förnuft. En studie om anhöriga till hjälpbehövande äldre som invandrar sent i livet. Akademisk avhandling. Institutionen för socialt arbete. Stockholm Jegermalm, M. (2005) Carers in the welfare state – On informal care and support for carers in Sweden. Academic dissertation. Stockholm University, Dept of Social Work Jeppson Grassman, E. (red.) 2003. Anhörigskapets uttrycksformer. Studentlitteratur. Lund Koskinen, S & Ahonen, S & Jylhä, N & Korhonen, A-L & Punonen, M. 1992. Vanhustyö. Gummerus. Jyväskylä Larsson, M. 2000. Geriatrisk vård och specifik omvårdnad. Studentlitteratur. Del 1. Lund Sand, A-B.M. 2005. Informell äldreomsorg samt stöd till informella vårdare – en nordisk forskningsöversikt. I M. Szebehely (Red) Säker läkemedelsbehandling. Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2007:15 , ISSN 1236-2050. ISBN 978-952-00-2368-3 (inh.), 978-952-00-2369-0 (PDF). http://www.stm.fi/Resource.phx/publishing/document s/11882/index.htx Veräjänkorva O. m.fl. 2006. Lääkehoito hoitotyössä. WSOY. Helsinki. ISBN 951-0-30230-9 Äldreomsorgsforskningen i Norden. En kunskapsöversikt (s. 197-242). Nordiska Ministerrådet. Tema Nord 2005:508 Seppänen, M & Karisto, A & Kröger,T. 2007. Vanhuus ja sosiaalityö. Sosiaalityö avuttomuuden ja toimijuuden välissä. Lappalainen, T & Turpeinen, A. (toim.) 1998. Auttamistyö kotona. Kirjayhtymä Oy. Helsinki Silfverberg, G. (Red.) 2007. Hemmets vårdetik. Om vård av äldre i livets slutskede. Studentlitteratur. Lund Stakes publikation 59/2005: Vård- och serviceplaner inom äldreomsorgen - en handbok för personal inom social- och hälsovården samt serviceansvariga Dehlin, O & al. 2000. Gerontologi. Åldrandet i ett biologiskt, psykologiskt och socialt perspektiv. Del 1. Natur och kultur. Falköping Ellström, E & Ekholm,B & Ellström P-E. 2003. Verksamhetskultur och lärande. Om äldreomsorgen som lärandemiljö. Studentlitteratur. Lund Hagberg & Rantanen, T. 2004. Den åldrande människans psykologi. Ett livsloppsperspektiv. Studentlitteratur, Lund. Heap, K. 1995. Samtal med äldre. Del 1. Liber. Stockholm Heikkinen, E & Marin, M. (toim) 2002. Vanhuuden voimavarat. Tammi. Del 2. Helsinki Kurki, L. 2007. Innostava vanhuus. Finn Lectura. Suomi, a & Hakonen, S. 2008. Kuluerästä voimavaraksi. Sosiokulttuurinen puheenvuoro ikääntymiskysmyksiin.PS-kustannus. Jyväskylä Thorslund, M & Wånell, S-E. 2006. Åldrandet och äldreomsorgen. Studenlitteratur. Lund Öberg, P. 2003. Livet som berättelse. Om biografi och åldrande. Acta Universitatis Upsaliensis. Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Social Siences 62 Öberg. P. 2005. Den åldrande kroppen. Samhälleliga bilder och äldres egna erfarenheter. I E Jeppsson Grassman & L-C. Hydén (Red.) Kropp, livslopp och åldrande. Studentlitteratur. Lund Öberg, P. 2004. Äldres sexualitet – en del av det goda åldrandet. Äldre i centrum 16 (3) Öberg, P. 2005. Åldrandet i ett föränderligt samhälle – en utmaning för sociologisk forskning. Sociologisk forskning 3: 19-26 Rapporter: Healthy Ageing – a challenge for Europe, The Swedish National Institute for Public Health. R 2006: 29 www.healthyageing.nu FYSS 2008: www.fyss.se Publikationer: Folkhälsoinstitutet i Sverige. www.fhi.se - Multisjuklighet och demens – vad kan förebyggas? - Bättre hälsa hos äldre http://www.fhi.se/shop/material_pdf/battrehalsahos aldre.pdf - Folkhälsoarbete bland äldre http://www.fhi.se/shop/material_pdf/fhaldre.pdf - Folkhälsoarbete för äldre, varför och hur? http://www.fhi.se/shop/material_pdf/fharbeteforald re0401.pdf - Hälsoutveckling och hälsofrämjande insatser på äldre dar http://www.fhi.se/upload/ar2005/rapporter/r20056Al dredar0505.pdf - Utemiljöns betydelse för äldre och funktionshandikappade http://www.fhi.se/shop/material_pdf/utemiljo0401.p df

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 45 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 13 timmar
 • Praktiska övningar - 20 timmar
 • Basgruppsarbete - 45 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 43 timmar
 • Självstudier - 100 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 266 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 266 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov

Examinationskrav

För godkänd kurs krävs att studenten avlägger följande delprestaioner enligt följande fördelning: - Basgruppsarbete (vitsord 1-5) - Avslutande examinatiion 17.3.2014(vitsord 1-5) - Godkänd i seminarierna och workshops: Fysiska aspekter på åldrande samt näringslära. Rörelse och musik, sittdans. - Godkänd i läkemedelsbehandling LÄKEMEDELSBEHANDLING: läkemedelsbehandlingstentamen består av två delar. Den första delen består av en teoretisk del som värderas med vitsorden tillfredsställande (1,2), god (3,4) och utmärkt (5). Maximum 28p, (1)14-16p, (2) 17-19p, (3) 20-22p, (4) 23-25p, (5) 26-28p. Den andra delen är läkemedelsräkning. Den innehåller fem tal som för godkänd prestation alla skall vara rätt räknade . Kalkylator får användas men inte telefonens kalylator. Läkemedelsräkningen värderas med godkänd/underkänd. Om den ena delen är godkänd och den andra underkänd kan den underkända delen tenteras om separat. Båda delarna tenteras samtidigt i den första tentamen. Teorivitsordet ger vitsordet i läkemedelsbehandlingen.

Lärare

 • Arell-Sundberg Marina
 • Dahl Birgitta
 • Gustafs Christel
 • Gustavson Mia
 • Nordlund-Spiby Rut
 • Sigfrids Ingmar
 • Tillman Ilse

Examinator

Gustafs Christel

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • 2014-03-17 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • 2014-03-17 - Övriga uppgifter

Kurs- och studieplansökning