Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att öva kommunikativa färdigheter och få kännedom om social service. Kursen ingår i studiehelheten Människan i välfärdssamhället och stöder följande yrkesspecifika kompetensutveckling: - Studeranden känner till det sociala områdets värderingar och yrkesetiska principer. Han/hon kan identifiera yrkesetiska principer i Socionomens (YH) arbete och kan bedöma och beskriva deras betydelse. - Studeranden inser betydelsen av att reflektera samt har grundläggande färdigheter i att reflektera. - Studeranden känner till olika människosyner och är medveten om sin egen. - Studeranden känner till olika skeden i människans normala utveckling. Han/hon förstår olika livssituationers betydelse för individens tillväxt och utveckling. - Studeranden känner till servicesystem som stöder välfärd och social trygghet. - Studeranden känner till grundläggande välfärdsteorier och förstår välfärdssamhällets förändringar. - Studeranden förstår att begreppet socialt är mångdimensionellt. - Studeranden förstår samhälleliga strukturers och processers betydelse för individers liv och samfunds existens. - Studeranden har kunskap om förfaringssätt inom samhälleligt beslutfattande. - Studeranden förstår betydelsen av medborgarnas delaktighet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande - vara medveten om kommunikationens betydelse och dess påverkan - beskriva vad ett professionellt bemötande betyder inom det sociala området - möta sin egen och andras kultur med respekt - redogöra för hur olika serviceproducenter förstår och möter olika brukares behov av social service - diskutera samhällets roll som serviceproducent inom det sociala området

Innehåll

Kursen, (tema 1 kommunikation), består av föreläsningar, handledda kommunikationsövningar samt bokcirkeln (i basgruppen). Tema 2 Social service innnehåller föreläsningar, basgruppsarbete samt tematräff.

Kursen ersätter följande kurser

inga

Litteratur

Litteratur: Tjersland, O. A., Engen, G. & Jansen, U. (2010). Allianser. Värderingar, teorier och metoder i socialt arbete. Studentlitteratur: Lund. Kapitel 7. Kontakt och relationsutveckling Sandén(red.) Delaktighetens praktik. Det professionella samtalets villlkor och möjligheter.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 6 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 3 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 4 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 30 timmar
 • Självstudier - 90 timmar
 • Seminarier - 3 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 136 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 136 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Demonstrationer och färdighetsprov

Examinationskrav

Obligatorisk närvaro och aktivt deltagande i alla moment.Kursen bedöms underkänd-godkänd.

Lärare

 • Brantberg Bettina
 • Cederberg Arla
 • Nordlund-Spiby Rut
 • Sigfrids Ingmar

Examinator

Cederberg Arla

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

2013-12-16 - Demonstrationer och presentationer

Kurs- och studieplansökning