Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Modulen stöder följande yrkesspecifika kompetensutveckling: - Studeranden införlivar värderingar och yrkesetiska principer inom det sociala området. - Studeranden kan utvärdera sitt eget handlande ur ett yrkesetiskt perspektiv. - Studeranden kan beakta det unika hos varje enskild individ. Han/hon har erfarenhet av utvärdering av situationer där det råder värderingskonflikter och kan och kan handla i dessa. - Socionomen (YH) har införlivat det sociala områdets värderingar och yrkesetiska principer och förbundit sig att följa dem. - Studeranden är förtrogen med olika teoretiska orienteringsgrunder och metoder inom klientarbetet. - Studeranden har införlivat professionalitetens betydelse i interaktionen. Han/hon har erfarenhet av interaktion och samarbete samt av att stöda klientens delaktighet. - Studeranden kan bedöma klientens behov och att stöda dennes resurser. - Studeranden kan tillämpa olika orienteringsgrunder och metoder i klientarbetet. - Studeranden har erfarenhet av att stöda och handleda klienter i deras vardag. - Studeranden känner till servicesystemets juridiska föreskrifter och informationssystem. - Studeranden förstår betydelsen av medborgarnas delaktighet. Målsättningen med kursen är att studeranden granskar funktionshinder i samhället ur olika perspektiv. Vidare skall studerande tillägna sig fördjupade kunskaper om handikappolitik och om samhällets stödåtgärder för personer med funktionsnedsättning och funktionshinder.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studeranden kunna - förstå och kritiskt granska olika teoretiska synsätt och modeller inom funktionshinderområdet. - redogöra för de övergripande strategier och program som styr handikappolitiken och därmed verksamheten inom området. - diskutera aktuella frågor inom handikappolitiken som berör funktionshindrades ställning i samhället. - informera om de tjänster och stödåtgärder som olika välfärdsaktörer i vårt samhälle erbjuder personer med funktionshinder. - redogöra och argumentera för sin egen syn på funktionsnedsättning och funktionshinder.

Innehåll

Studiehelheten innehåller basgruppsträffar, erbjudanden, studiebesök, case-uppgift, tematräff och självstudier angående: - Synsätt och perspektiv på funktionshinder - Handikappolitik och stödåtgärder

Förkunskaper

Människan i välfärdssamhället: Lärande och introduktion till socialpedagogiken Människan ur ett livscykelperspektiv Sambanden mellan människan och hennes omgivning Människans välfärd och det finländska samhället

Mer information

- Basgruppsarbetet är obligatoriskt - Tematräff obligatorisk - Skriftlig Case-uppgift: lagstiftningen (its-l) - PBL-examination 26.9. - Gästföreläsningar obligatoriska 18.9. Information om PBL-examinationen ges 15.9.

Litteratur

Rekommenderad litteratur Tema 1 Gustavsson, A. (red.) 2004. Delaktighetens språk. Lund: Studentlitteratur. (särskilt kapitel 2,3, 4, 5, 7). Handbok för handikappservice. 2014. THL. Tillgänglig: http://www.thl.fi/sv/web/handbok-for-handikappservice. Hämtat 26.8.2014 Lindqvist Rafael. 2012. Funktionshindrade i välfärdssamhället. Malmö: Gleerups. Madsen, B. 2006. Socialpedagogik. Integration och inklusion i det moderna samhället. Lund:Studentlitteratur. (särskilt kapitel 3-7). Social- och hälsovårdsministeriet. 2006. Statsrådets redogöelse om handikappolitiken 2006. Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2006:10. Rapporten finns på Social-och hälsovårdsminsiteriets webbplats www.stm.fi http://www.stm.fi/julkaisut/julkaisuja-sarja/nayta/_julkaisu/1062375#fi Smedsby, B., Dahl, T. 2002. WHO:s nya klassification funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa.. En presentation av ICF. Socialmedicinsk tidskrift, 6, 486-495. Starrin, B. 2000. Empowerment och funktionshinder. I: Brusén, P. Hydén, L-C (red.) 2000. Ett liv som andra: livsvillkor för personer med funktionshinder. Lund: Studentlitteratur., 71-94. Östnäs, A. 2007. Norm och normalisering inom handikappvetenskap och handikappidrott. I: Svenssson, K. (red.) Normer och normalitet i socialt arbete. Lund: Studentlitteratur, 63-76 Övrig referenslitteratur Tema 1 Barnes, C., Mercer, G., Shakespear, T. 2000. Understanding disability. I: Exploring disability. A sociological introduction. Camebridge, Polity Press., 10-38. Barron, Karin (red.). 2004. Genus och funktionshinder. Lund: Studentlitteratur. Björkman, T. 2005. Stigma. I Bunt, D. & Hansson, L. (red.) Att leva med psykiska funktionshinder – livssituation och effektiva vård och stödinsatser., 57-72. Brusén, P. Hydén, L-C (red.) 2000. Ett liv som andra: livsvillkor för personer med funktionshinder. Lund: Studentlitteratur. Fagerberg, G. 2002. Design for all. I: Sjöberg (red.). Arbetsliv och funktionshinder. Lund: Studentlitteratur., 199-210.OBS! Finns även som e-bok i ELib. Gotthard, L-E. 2010. Utvecklingsstörning och andra funktionshinder. Stockholm: Bonniers. Kap. 2-3. Grönvik, L. 2005. Funktionshinder – ett måntydigt begrepp. I: Söder, M (red.). Forskning om funktionshinder. Problem, utmaningar och möjligheter. Lund: Studentlitteratur, 37-62. Gustavsson, A. 2001. Inifrån utanförskapet. Om att vara annorlunda och delaktig. Lund: Studentlitteratur Holmström, M.G. 2005. Den sociala modellen. I: Danemark (red.). Sociologiska perspektiv på funktionshinder och handikapp. Lund: Studentlitteratur Karjalainen, V., Vilkumaa, I. (toim.) 2004. Kuntoutus kanssamme: ihmisen toimijuuden tukeminen. Helsinki: Stakes. Kristiansen Kristjana, Vehmas Simo and Shakespeare Tom (edited). 2010. Arguing about disability. Philosophical perspectives. London: Routledge. Lindqvist Ann-Marie. 2008. Delaktighet för personer med utvecklingsstörning i en forsknings- och omsorgskontext granskat ur ett medborgarperspektiv. Helsingfors: FSKC Rapporter 5/2008 Lindqvist Ann-Marie. 2009. Handikappservice i svenskfinland: en förundersökning. Helsingfors: FSKC Rapporter. Malm M. Matero M, Repo M och Talvela E-L. 2006. Esteistä mahdollisuuksiin. Vammaistyön perusteet. Kap. 1-2, 4 och 17 Nirje, Bengt 2003. Normaliseringsprincipen. Lund: Studentlitteratur. Nordiska ministerrådet. 2010. Aktuellt i Norden - Handikapperspektivets synlighet inom fem politikområden. Tillgänglig: http://www.nordicwelfare.org/ Peterson, G., Ekensteen, W. Rydén, O. 2006. Funktionshinder och strategival. Om att hantera sig själv och sin omvärld. Lund. Studentlittetratur Repstad Pål. 2005. Sociologiska perspektiv i vård och omsorg och socialt arbete. Lund: Studentlitteratur Räty, T. 2003. Vammaispalvelut. Vammaispalvelujen soveltamiskäytäntö. Helsinki: Kynnys ry. Sjöblom Stina. 2008. ”Har de blivit hjälpta så att de har blivit stjälpta?” En studie i socialarbetets potential och gränser inom handikappservice. Helsingfors: FSKC Rapporter 2/2008 Socialstyrelsen. 2003. ICF- Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. Rapporten kan laddas ner från Socialstyrelsens webbplats: www.socialstyrelsen.se Tideman, M. 2000. Normalisering och kategorisering. Om handikappideologi och välfärdspolitik i teori och praktik för personer med utvecklingsstörning (särskilt kapitel 2). Lund: Studentlitteratur. Tideman, M. (red.) 2007. Perspektiv på funktionshinder & handikapp. Lund: Studentlitteratur Tössebro, Jan (red.) 2004. Integrering och inkludering. Lund: Studentlitteratur. Lagstiftning som berör rätten till social service för personer med funktionshinder Lagarna hittar ni under www.finlex.fi/sv/ Välj Lagstiftning  Uppdaterad lagstiftning Socialvårdslag 710/1982. Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården 812/2000. Lag om service och stöd p.g.a. handikapp 380/1987. Förordning om service och stöd p.g.a. handikapp 759/1987. Lag ang. specialomsorger om utvecklingsstörda 519/1977. Lag om handikappförmåner 570/2007. Lag om lika behandling 21/2004.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 14 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
 • Basgruppsarbete - 24 timmar
 • Självstudier - 87 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • case uppgift om lagstiftningen

Examinationskrav

Bedömning av kursen "Funktionshinder i samhället" (5sp). Alla delar bör vara godkända för registrering (5 sp.): - Case-uppgift (underkänd/godkänd) - Tematräff (underkänd/godkänd) - Studiebesök närvaro GK - Basgruppsvitsord (50%) skala 1-5 - PBL-examination (50%) skala 1-5

Lärare

 • Gustavson Mia
 • Nordlund-Spiby Rut
 • Sigfrids Ingmar
 • Silius-Ahonen Ellinor
 • Sundell Solveig

Examinator

Nordlund-Spiby Rut

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

P1 29.8-26.9.2014

Examinationsformer

 • 2014-09-26 - Tentamina
 • 2014-09-23 - Demonstrationer och presentationer
 • 2014-09-24 - Övriga uppgifter

Kurs- och studieplansökning