Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättning med kursen är att åskådliggöra sambanden mellan människan och hennes omgivning. Kursen ingår i studiehelheten Människan i välfärdssamhället och stöder följande yrkesspecifika kompetensutveckling: - Studeranden känner till det sociala områdets värderingar och yrkesetiska principer. Han/hon kan identifiera yrkesetiska principer i Socionomens (YH) arbete och kan bedöma och beskriva deras betydelse. - Studeranden inser betydelsen av att reflektera samt har grundläggande färdigheter i att reflektera. - Studeranden känner till olika människosyner och är medveten om sin egen. - Studeranden känner till olika skeden i människans normala utveckling. Han/hon förstår olika livssituationers betydelse för individens tillväxt och utveckling. - Studeranden känner till servicesystem som stöder välfärd och social trygghet. - Studeranden känner till grundläggande välfärdsteorier och förstår välfärdssamhällets förändringar. - Studeranden förstår att begreppet socialt är mångdimensionellt. - Studeranden förstår samhälleliga strukturers och processers betydelse för individers liv och samfunds existens. - Studeranden har kunskap om förfaringssätt inom samhälleligt beslutfattande. - Studeranden förstår betydelsen av medborgarnas delaktighet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att - identifiera de processer och den dynamik som sker i gruppen. - redogöra för centrala begrepp inom sociologin och socialpsykologin. - beskriva människans centrala mikromiljöer samt diskutera sambanden mellan mikro-, meso-, exo- och makronivåerna.

Innehåll

Sambanden mellan människan och hennes omgivning

Mer information

Basgruppsträffarna har obligatorisk närvaro. Tiderna för de olika basgruppernas basgruppsträffar hittas via ARBS.

Litteratur

Angelöv, B. & Jonsson, T. 1990. Introduktion till socialpsykologi. Lund: Studentlitteratur. Helkama, K., Myllyniemi, R. & Liebkind, C. 2000 Socialpsykologi. Malmö: Liber. Giddens, A. 2003. Sociologi. Lund: Studentlitteratur. Jallinoja, R. 1990. Introduktion till familjesociologi. Helsingfors: Utbildningsstyrelsen. Jallinoja, R. 2000. Perheen aika. Helsinki: Otava. Nilsson, B. 1993. Individ och grupp. Lund: Studentlitteratur. Nilsson, B. 1996. Socialpsykologi. Lund: Studentlitteratur. Olofsson, P-O. & Sjöström, B. 1993. Existens och sociala relationer: skiss till en existentialistisk socialpsykologi. Lund: Studentlitteratur. Sulkunen, P. 1999. Introduktion till sociologin. Begrepp och perspektiv. Porvoo-Helsinki-Juva: WSOY.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 16 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 2 timmar
 • Basgruppsarbete - 19 timmar
 • Självstudier - 96 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Lärare

 • Arla Cederberg
 • Brantberg Bettina
 • Burman Nina
 • Ingmar Sigfrids
 • Nordlund-Spiby Rut

Examinator

Sigfrids Ingmar

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs- och studieplansökning