Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättning med kursen är att - ge en bild av det finländska välfärdssamhället - medvetandegöra vad välfärden består av och vilka faktorer som påverkar den Kursen ingår i studiehelheten Människan i välfärdssamhället och stöder följande yrkesspecifika kompetensutveckling: - Studeranden känner till det sociala områdets värderingar och yrkesetiska principer. Han/hon kan identifiera yrkesetiska principer i Socionomens (YH) arbete och kan bedöma och beskriva deras betydelse. - Studeranden inser betydelsen av att reflektera samt har grundläggande färdigheter i att reflektera. - Studeranden känner till olika människosyner och är medveten om sin egen. - Studeranden känner till olika skeden i människans normala utveckling. Han/hon förstår olika livssituationers betydelse för individens tillväxt och utveckling. - Studeranden känner till servicesystem som stöder välfärd och social trygghet. - Studeranden känner till grundläggande välfärdsteorier och förstår välfärdssamhällets förändringar. - Studeranden förstår att begreppet socialt är mångdimensionellt. - Studeranden förstår samhälleliga strukturers och processers betydelse för individers liv och samfunds existens. - Studeranden har kunskap om förfaringssätt inom samhälleligt beslutfattande. - Studeranden förstår betydelsen av medborgarnas delaktighet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att - beskriva förändringar i det finländska samhället - redogöra för det socialpolitiska systemet samt socialförsäkringssystemet i Finland - förklara kopplingar mellan välfärd, socialpolitik och nationalekonomi - reflektera över den centrala problematiken kring utslagningsmekanismer - diskutera hur man med hjälp av socialpedagogiken kan förebygga utslagning

Innehåll

Människans välfärd och det finländska samhället

Mer information

Basgruppsträffarna har obligatorisk närvaro. Tiderna för de olika basgruppernas basgruppsträffar hittas via ARBS.

Litteratur

Anttonen, A.& Sipilä, J. 2009. Suomalaista sosiaalipolitiikkaa. Tampere: Vastapaino Eklund, K. 2010. Vår ekonomi. Stockholm: Prisma. Karisto, A. Takala, P. & Haapola, I. 1998. Finland i förvandling: levnadsstandardens, livsföringens och socialpolitikens utveckling i Finland. Porvoo- Helsinki-Juva: WSOY. Pekkarinen, J. & Sutela, P. 2001. Nationalekonomi. Helsingfors: WSOY. Så fungerar kommunen. 2009. Helsingfors: Kommunförbundet. FPA:s publikationer

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 24 timmar
  • Basgruppsarbete - 21 timmar
  • Självstudier - 88 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Lärare

  • Brantberg Bettina
  • Cederberg Arla
  • Nordlund-Spiby Rut
  • Sigfrids Ingmar

Examinator

Sigfrids Ingmar

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

2013-12-20 - Tentamina

Kurs- och studieplansökning