Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen är att studenten lär sig se olika möjligheter till det grundläggande utbudet av inspirerande och rehabiliterande verksamhetsformer för äldre vuxna. Studenten för dialog med enäldre person. Studenten förstår olika metoder för sociokulturell inspiration för äldre.

Läranderesultat

Studenten ges möjlighet till att se sig själv som en sociokulturell inspirationskälla inom äldreomsorgen

Innehåll

Delmål för kursen är att studenten efter avklarad kurs: - förstår lyssnandets roll i dialog kring äldres egna upplevelser - kan stöda och inspirera äldre till skapande aktivitet i vardagen - kan använda olika metoder i det praktiska arbetet med äldre, exempelvis samtalsmetodik och reminiscens (minnesträning) och inspirerande gemensamma stunder i form av musik- litteratur- eller sittgymnastik och dylika verksamhetsformer. - kan respektfullt bemöta äldre personer både individuellt och i grupp - kan planera verksamheter för äldre utgående från individuella behov - kan visa prov på observationsförmåga, reflektion, datainsamling, bearbetning i det individuella skrivande

Förkunskaper

ingen

Mer information

För att bli godkänd i basgrupparbete krävs närvaro vid minst hälften av träffarna. För att bli godkänd i videokonferenserna krävs närvar vid båda tillfällen.

Litteratur

Hjälpsam referenslitteratur: Andersson,L.(red.) 2002. Socialgerontologi. Studentlitteratur. Lund Dehlin, O & al. 2000. Gerontologi. Åldrandet i ett biologiskt, psykologiskt och socialt perspektiv. Del 1. Natur och kultur. Falköping Ellström, E & Ekholm,B & Ellström P-E. 2003. Verksamhetskultur och lärande. Om äldreomsorgen som lärandemiljö. Studentlitteratur. Lund Hagberg & Rantanen, T. 2004. Den åldrande människans psykologi. Ett livsloppsperspektiv. Studentlitteratur, Lund. Heap, K. 1995. Samtal med äldre. Del 1. Liber. Stockholm Heikkinen, E & Marin, M. (toim) 2002. Vanhuuden voimavarat. Tammi. Del 2. Helsinki Kurki, L. 2007. Innostava vanhuus. Finn Lectura. Suomi, a & Hakonen, S. 2008. Kuluerästä voimavaraksi. Sosiokulttuurinen puheenvuoro ikääntymiskysmyksiin.PS-kustannus. Jyväskylä Thorslund, M & Wånell, S-E. 2006. Åldrandet och äldreomsorgen. Studenlitteratur. Lund Öberg, P. 2003. Livet som berättelse. Om biografi och åldrande. Acta Universitatis Upsaliensis. Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Social Siences 62 Öberg. P. 2005. Den åldrande kroppen. Samhälleliga bilder och äldres egna erfarenheter. I E Jeppsson Grassman & L-C. Hydén (Red.) Kropp, livslopp och åldrande. Studentlitteratur. Lund Öberg, P. 2004. Äldres sexualitet – en del av det goda åldrandet. Äldre i centrum 16 (3) Öberg, P. 2005. Åldrandet i ett föränderligt samhälle – en utmaning för sociologisk forskning. Sociologisk forskning 3: 19-26 Rapporter: Healthy Ageing – a challenge for Europe, The Swedish National Institute for Public Health. R 2006: 29 www.healthyageing.nu FYSS 2008: www.fyss.se Publikationer: Folkhälsoinstitutet i Sverige. www.fhi.se - Multisjuklighet och demens – vad kan förebyggas? - Bättre hälsa hos äldre http://www.fhi.se/shop/material_pdf/battrehalsahos aldre.pdf - Folkhälsoarbete bland äldre http://www.fhi.se/shop/material_pdf/fhaldre.pdf - Folkhälsoarbete för äldre, varför och hur? http://www.fhi.se/shop/material_pdf/fharbeteforald re0401.pdf - Hälsoutveckling och hälsofrämjande insatser på äldre dar http://www.fhi.se/upload/ar2005/rapporter/r20056Al dredar0505.pdf - Utemiljöns betydelse för äldre och funktionshandikappade http://www.fhi.se/shop/material_pdf/utemiljo0401.p df

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 15 timmar
 • Praktiska övningar - 8 timmar
 • Basgruppsarbete - 17 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 23 timmar
 • Självstudier - 70 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Kursen består av följande moment com alla behöver vara godkända: Individuell klinetkontakt (minst 6 besök hos en äldre) Godkänt / Underkänt Basgruppsarbete, endast 4 träfar Godkänd / Underkänd Videokonferens med Nordiskt nätverk 16.2.2012 och 29.2.2012 Godkänd / Underkänd Skriftlig individuell uppgift (Deadline 7.3.2012) bedöms 1-5 Seminarie presentation enligt basgrupper 15.3.2012 bedöms 1-5

Lärare

 • Gustavson Mia
 • Sigfrids Ingmar
 • Arell-Sundberg Marina
 • Stenberg Taina

Examinator

Gustavson Maria

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • 2012-03-15 - Demonstrationer och presentationer
 • 2012-03-07 - Rapporter och produktioner

Kurs- och studieplansökning