Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Efter slutförd kurs skall studenten - ha kunskap om de äldres livsvillkor och vardag - känna igen och reflektera över personalens attityder till åldrandet och äldre - kunna främja äldres delaktighet i samhälle/på institution - ha insikt i att arbeta multiprofessionellt - ha erfarenheter av att arbeta ur ett resurs och empowerment perspektiv med fokus nå det optimala

Läranderesultat

Målsättningen med denna kurs, som förverkligas i form av IP(intensivt program), är att ge perspektiv på äldres roll och situation i samhället samt ge ett resursperspektiv på bemötandet av äldre i form av dialog, samt multiprofessionell dialog inom äldreomsorgen. Fokus är på förbättrad kommunikation som därigenom kan ge kunskap om hur de äldres röst bättre kan höras och beaktas i samhället och på institutioner.

Innehåll

Innehåll: - Åldersdiskriminering,hur kan vi utmana negativa attityder till äldre och åldrandet? - Empowerment, Inner locus of control - Äldres inflytande och självbestämmanderätt. Nya möjligheter? - Problemlösning av utmaningar inom service för äldre. Coping, kreativitet och geronteknologi.

Förkunskaper

Ingen

Kursen ersätter följande kurser

Fram till 2012 Gerontologi och åldrandet ur ett socialt perspektiv

Mer information

Obs! Obligatorisk närvaro i hela IP programmet inklusive föreläsningar,gruppträffar och "utmaningsuppgifter" samt presentationer

Litteratur

Central litteratur Atchley, R.C. 2004. Social forces and aging: An introduction to social gerontology. Belmont: Wadsworth. Daatland, S.O & Biggs, S (Eds.). 2007. Ageing and Diversity. Multiple pathways and cultural migrations. Bristol. The Policy Press. Aktuella vetenskapliga artiklar. Aktionsforskning. Övrig litteratur: Andersson, L. (2008). Ålderism. Studentlitteratur. Malmö Biggs, S. (1996) Understanding ageing. Images, attitudes and professional practice. Buckingham: Open University Press Birren, J.E. et al. (Eds) (1996) Aging and biography. Exploration in adult development. New York: Springer Binstock, R.H. (2006) Handbook of ageing and the social sciences. Academic Press I M. Szebehely (Red) Äldreomsorgsforskning i Norden. En kunskapsöversikt (s. S. 243-280). Nordiska Ministerrådet, Tema Nord 2005:508 Linderborg, Hilkka. Pro Gradu. (2007). De ryskspråkiga anhörigvårdarnas upplevelser i vårdandet av sina dementa anhöriga. www.vanhustyonkeskusliitto.fi/document.php? DOC_ID=208&SID=1 Öberg, P & Tornstam, L (1999) Body images among men and women of different ages. Ageing & Society 19: 629-644 Öberg, P. & Tornstam, L., (2001) Youthfulness and Fitness - Identity Ideals for All Ages? Journal of Aging and Identity 6(1):15-29 Öberg, P. & Tornstam, L., (2003) Attitudes towards embodied old age among Swedes. International Journal of Aging & Human Development 56(2): 133- 153 Öberg, P. 2003. Images versus experiences of the ageing body. In C. Faircloth (Ed.) Ageing Bodies: meaning and Perspectives (pp. 103-139). Walnut Creek, California. Alta Mira Press

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 23 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 20 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 5 timmar
 • Praktiska övningar - 5 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 10 timmar
 • Självstudier - 70 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Bedömning av kursen Gerontologi och åldrandet ur ett socialt perspektiv (5 SP): Denna kurs ingår i ERASMUS projektet ProActe och deltagandet i IP (intensiv programmet) är obligatoriskt. Bedömning och examination av kursen Hemuppgift Metodologisk workshop

Lärare

 • Gustafs Christel
 • Nordlund-Spiby Rut
 • Sigfrids Ingmar
 • Sundell Solveig

Examinator

Gustafs Christel

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Kurs- och studieplansökning