Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

15 sp

Kompetensmål

Målet med kursen är att studeranden fördjupar sitt kunnande i projektmetodik och kunskapsbaserad verksamhet inom ett på förhand överenskommet projekt. Inom ramen för projektet breddar studerande sin yrkesspecifika kompetens.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att: - Identifiera behov av projekt som bidrar med kunskap och utvecklar yrkesområdet och arbetslivet. - Kritiskt granska och tillämpa litteratur och forskning som bas för projektarbetet. - Att planera, genomföra och utvärdera projekt i arbetslivet - Redovisa process och resultat av projektet - Ta ställning till projektresultatets användbarhet inom det egna professionsområdet i andra sammanhang.

Innehåll

Ett konkret uppdrag i arbetslivet inom ett projekt med anknytning till den egna professionen.

Förkunskaper

Grundstudier inom respektive examina

Mer information

För att genomföra kursen krävs en av examinator godkänd plan för arbetslivsrelaterat projekt. Projektet kan omfatta 5sp (133h), 10sp (266h) eller 15sp (399h). Arbetslivsrelaterade projekt kan genomföras under hela läsåret enligt överenskommelse med examinator. Genom att anmäla dig till kursen får du tillgång till närmare information på itslearning ( t.ex. information om färdiga beställningar som högskolan emottagit)

Litteratur

Referenslitteratur: Denscombe, M. 2016. Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur Eklund, S. 2011. Arbeta i projekt: individen, gruppen, ledaren. Lund: Studentlitteratur. Hagström, A & Mattsson, S. 2010. Att leda projekt från start till mål. Stockholm: SISU idrottsböcker.

Studieaktiviteter

  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 148 timmar
  • Självstudier - 121 timmar
  • - 136 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 405 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 405 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs: - Godkänt genomfört projekt i arbetslivet - En godkänd skriftlig rapport, där studerande redovisar för process och resultat i projektet, samt redovisning av tidsanvändning för den egna arbetsinsatsen i projektet. Arbetet bedöms enligt skalan 1-5.

Lärare

Söderström Eivor

Examinator

Söderström Eivor

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (11 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

Enligt överenskommelse beroende på projekt.

Kursanmälningstid

2019-07-30 till 2020-07-31

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs- och studieplansökning