Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

15 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studeranden fördjupar sin kunskap om människans psykologiska och sociala resurser, hälsa, riskfaktorer och problem i ett livscykelperspektiv, att de behärskar centrala begrepp och metoder inom det mentala området samt utökar sin etiska medvetenhet. Studeranden känner till olika typer av kriser och kan bilda en helhetsuppfattning om krisens betydelse i människans totala livssammanhang. Studeranden får kunskap om olika former av krisarbete samt psykosocial stöd – och service inom social-och hälsovården. Studeranden utvecklar även färdigheter i att planera, genomföra och utvärdera ett projekt och förstår betydelsen av projektarbete som ett verktyg för utveckling. Se även kompetensbeskrivning i studieguiden.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att: *kunna identifiera aspekter som påverkar den mentala hälsan *reflektera över familjens närstående och det övriga nätverkets betydelse för den mentala hälsan * identifiera olika kriser och krisförlopp * tillämpa kunskap om hur man kan bemöta människor i olika åldrar som befinner sig i enkris *redogöra för och reflektera över innebörden i akut krisarbete, krisintervention och psykosocial stöd - och service * planera, genomföra och utvärdera ett projektarbete tillsammans med andra samarbetspartner

Innehåll

*Olika typer av kriser, krisförlopp * Traumatiska kriser och krisarbete *Barn i kris *Psykologiska utvecklingsteorier * Flyktingskap/invandring * Socialt kapital och dialogism * Behovsanpassad modell * Sexualitetens olika dimensioner * Skapande aktiviteter * Projektarbete i grupp (med handledning) *Seminarium Studeranden gör gruppvis ett projektarbete som relaterar till olika aspekter av mental hälsa och/ eller krisarbete för personalen inom social-och hälsovården. Om projekt: Projekt är en väl planerad handlings-och framtidinriktad verksamhet, med ett specifikt syfte inom ett avgränsat område, som utförs under en begränsad tid av en tillfällig organisation. Projeketet ger en möjlighet till att fundera på olika sätt att åstadskomma en förändring. Ett lyckat projektarbete förutsätter förmåga i att lära och tillämpa kunskap om dokumentering, kommunikation med olika intressegrupper, samarbete i grupp, presentation av arbetet (muntligt och skriftlig) osv..

Förkunskaper

Grundstudier inom eget ämnesområde

Kursen ersätter följande kurser

inga

Mer information

Övriga (se examinationskraven) obligatoriska moment; *projektgruppens egna planeringsmöten (minst tre gånger, studeranden kommer själva överens om tider, möten rapporteras i projektrapport), *lärarhandledning angående projektet (minst en gång) * deltagande i och/ eller förverkligandet av PAD-projektdag 19.10 *seminarium 26.10 Frånvaro från seminarium kompletteras med en skriftlig rapport. Rapporten bör innehålla en kort redogörelse över de olika gruppernas arbete (1-2 sidor) och en kritisk reflektiv diskussion. Diskussionen utgår ifrån en för studeranden känd teoretisk bas och omfattar 2-4 sidor. (Kom ihåg hänvisningar till aktuella källor). *Studeranden gör även en skriftlig uppgift på endera temat, Mental hälsa eller krisarbete, beronde på vilket tema behandlas i projektarbete. Syfte med denna uppgift är att garantera att studeranden når läranderesultat för HELA kursen, inte bara för det temat som behandlas i projektarbete. Uppgiften görs utgående från föreläsningar och litteratur. Omfattning 3-5 sidor. Bedöms med vitsordet 1-5. Inlämning 21.10.2016 i Itslearning

Litteratur

Buber, M. (1997). Jag och Du. Ludvika: Dualis Förlag AB. Gadamer, H-G. (2003). Den gåtfulla hälsan. Ludvika: Dualis Förlag AB. Jerlang E. (2003 alt. 2008) Utecklingspsykologiska teorier. Liber AB. Stckholm. Piippo J. (2008) Trust, autonomy and safety at integrated network- and family-oriented model for co- operation : a qualitative study. Jyväskylä. finns elektroniskt på: urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-3621-1 Brolin, M,Callerberg, P, Westrell, M. 2011- Krishantering i arbetslivet. Nya perspektiv. Malmö. Studentlitteratur. Dyregrov, A.2002. Katastrofpsykologi. Lund.Studentlitteratur. Saari, S. 2000. Kuin salama kirkkaalta taivaalta - Kriisit ja niistä selviytyminen, Helsinki.Otava. Dyregrov. A. 2007. Sorg hos barn: en handledning för vuxna. Lund.Studentlitteratur. Dyregrov, A. 2010. Barn och trauma. Lund. Studentlitteratur. Cleve, E. 2010. En stor och en liten är borta:kristerapi med en tvåårig pojke.Stockholm. W&W. Seikkula J. (1996). Öppna samtal. Från monolog till levande dialog i sociala nätverket. Stockholm: Mareld. Seikkula J & Arnkil T. (2005) Dialoginen verkostotyö. Tammerpaino OY. Tampere. Whitaker, R. (2002). Mad in America. Bad Science, Bad Medicine, and the Enduring Vygotski, L.S. (1995). Fantasi och kreativitet i barndomen. Göteborg: Daidalos. Keskinen-Rosqvist, R.,Michelsen, H.,Schulman, A. (2012). Artiklar: Kroppsliga besvär efter tsunami –tre sätt att undersöka överlevandes upplevelser och reaktioner Rapport 2012:1 Författare: Riitta Keskinen- Rosenqvist, MSc, fysioterapeut, Hans Michelsen, Docent, leg.psykolog, Abbe Schulman, Med dr., Överläkare i allmänpsykiatri http://cefam.se/images/stories/Kroppsliga_besvr _efter _tsunamin_-_rapport.pdf Taylor, K. Fletcher, I. Lobban, P (2015) Exploring the links between the phenomenology of creativity and bipolar disorder. Journal of Affective Disorders. Nr. 174 (2015) s. 658–664 (TEMA 1: Expressivitet och kreativitet) Connell, J. O'Cathain, A. Brazier, J. (2014) Measuring quality of life in mental health: Are we asking the right questions? Journal of Social Science & Medicine. Nr. 120 (2014) s. 12-20(TEMA 2: Aktivitetsbalans och mental hälsa) Hegberg, N.J. Tone, E.B. (2014) Physical activity and stress resilience: Considering those at-risk for developing mental health problems. Journal of Mental Health and Physical Activity Nr. 8 (2015) s. 1- 7 (FÖR WORKSHOPEN) Litteratur som beskriver projekt arbete.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 52 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 24 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 160 timmar
 • Självstudier - 120 timmar
 • Seminarier - 8 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 364 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 364 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Seminarium 2

Examinationskrav

1) Aktivt deltagande i projektarbete i det valda temat (krisarbete eller mental hälsa) (planering och genomförande) samt projektpresentation i seminariet. 2) Projektrapport gruppvis. Bedöms i skala 1-5 enligt beskrivning, bearbetning, värdering, litteratur samt språk och formalia 3) Framförande vid seminarium under vilken gruppen presenterar sitt projekt och för en dialog med åhörarna kring ett aktuellt tema. Bedöms godkänd/underkänd. GODKÄND: Presentationen är genomtänkt och klar samt ger åhörarna en bred kunskap om valt tema. presentationen triggar till diskussion, vilken gruppen upprätthåller. 4) En skriftlig uppgift på endera huvudområdet, Mental hälsa eller krisarbete, beroende på vilket område behandlas i projektarbete. Syfte med denna uppgift är att garantera att studeranden når läranderesultat för HELA kursen, inte bara för det området som behandlas i projektarbete. Uppgiften görs utgående från föreläsningar och litteratur. Omfattning 3-5 sidor. Bedöms med vitsordet 1-5. 5) Närvaro vid andra obligatoriska moment, bl annat PAD-projektdag 19.10.2016 + se även ARBS!

Lärare

 • Arell-Sundberg Marina
 • Cederberg Arla
 • Kiukas Carina
 • Piippo Jukka
 • Savolainen Jari
 • Sievers Hannele
 • Söderström Eivor

Examinator

Cederberg Arla

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

31.8- 28.10.2016

Examinationsformer

 • 2016-10-19 - Demonstrationer och presentationer
 • 2016-10-28 - Rapporter och produktioner
 • 2016-10-26 - Övriga uppgifter

Kurs- och studieplansökning