Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

15 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är: • Att fördjupa kunskapen om hälsofrämjande arbete ur ett praktiskt och teoretiskt perspektiv, samt att öka förmågan att kritiskt granska, bedöma och använda evidensbaserad information. • Att utveckla den multiprofessionella kompetensen i hälsofrämjande på olika nivåer (individ, grupp och samhälle) genom att fördjupa och bredda det promotiva synsättet. • Att öka kompetensen inom förändrings- och utvecklingsverksamhet för att öka förståelsen för planering, implementering och utvärdering av hälsofrämjande projekt. • Att öka kommunikativ och social kompetens med hjälp av olika arbetsmetoder med syftet att främja välbefinnandet inom olika arenor i samhället.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studeranden kunna: • Förstå centrala begreppen och tillämpning av dem inom hälsofrämjande arbete • Koppla teoretiska begrepp till praxis • Identifiera behov av hälsofrämjande åtgärder i olika kontext • Är medveten om, kan diskutera och analysera friskfaktorers och resursers betydelse för hälsofrämjande verksamhet i arbetslivet och annan verksamhet

Innehåll

• Kartläggning och analys av hälsofrämjande miljöer • Föreläsningar om nyckelbegrepp, viktiga komponenter och centrala teorier i det hälsofrämjande arbetet • Granskning av hälsofrämjande projekt • Planering och genomförande av hälsofrämjande interventioner • Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap

Litteratur

Green J., Tones K. (2010). Health Promotion: Planning and Strategies. Second edition. Sage publication Nutbeam D. & Harris E.2004 (2nd ed.)Theory in a Nutshell; A practical guide to health promotion theories. McGraw-Hill Australia Pty Ltd. ISBN 978 0 074 71332 7. Nutbeam D. & Bauman A. (2006). Evaluation in a Nutshell - A practical guide to the evaluation of health promotion programs. McGraw-Hill Australia Pty Ltd. ISBN 0 074 71553 4. Savola E. & Koskinen-Ollonqvist P. (2005). Terveyden edistäminen esimerkein; Käsitteitä ja selityksiä. TEKRY. Edita Prima Oy. ISBN 952-205- 006-7. Tillgänglig som pdf på www.soste.fi Scriven, A. (2013). Ewles & Simnett Hälsoarbete. Studentlitteratur. ISBN 978-91-44-07308-8 Winroth J., Rydqvist L-G. 2008. Hälsa & hälsopromotion: med fokus på individ-, grupp- och organisationsnivå. SISU Idrottsböcker, Stockholm ISBN 9789185433353 Lindström B., Eriksson M. (2012) The Hitchhiker’s guide to salutogenesis. www.salutogenesis.com Elektroniska källor: Ottawa Charter for Health Promotion 1986, [www] http://www.euro.who.int/aboutwho/policy/20010827_2 Govermental policy program for health promotion, 2007,[www] http://www.vn.fi/toiminta/politiikkaohjelmat/terve ys/ohjelman-sisaeltoe/sv.pdf Hälsa 2015, [www] http://www.stm.fi/c/document_library/get_file? folderId=42733&name=DLFE-7169.pdf Health Promotion Glossary (WHO) Tillägg och uppdatering av kurslitteratur kan eventuellt ske

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 0 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 0 timmar
 • Praktiska övningar - 0 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 0 timmar
 • Självstudier - 0 timmar
 • Seminarier - 0 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer Examination 1 Centrala begrepp och teorier 30% Examination 2 Projektgranskning 30% Examination 3 Hälsofrämjande interventioner 30% Examination 4 Självutvärdering 10% Examinationer kan vara tentamina, demonstrationer och presentationer, rapporter och produktioner, uppsatser, samt närvaro vid givna tillfällen.

Lärare

 • Gray Pamela
 • Kukkonen Göta
 • Törnblom Cia
 • Vaappo Marko
 • Forss Mia

Examinator

Gray Pamela

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs- och studieplansökning