Kursens undervisningsperiod

4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studerande utvecklar sin kompetens i fråga om ergoterapi genom att: - uppvisa kunskap och förståelse för det komplexa förhållandet mellan befolkningens hälsa, sociala sammanhang och rätten till aktivitet - förstå aktivitetens betydelse för hälsa - uppvisa kunskap och förståelse för hur samhälleliga och kulturella faktorer kan påverka aktivitet - förstå och kunna bedöma med vilken styrka och riktning media influerar den sociala konstruktionen av verkligheten Studerande utvecklar sin etiska kompetens genom att: - tillägna sig kunskap för att i sitt yrke kunna handla rättvist, jämlikt och solidariskt med utgångspunkt i det egna yrkets värdegrund

Läranderesultat

- kan förklara innebörden i perspektiven hälsa, aktivitetsbalans, aktivitetsrättvisa (occ.justice) och being, doing, belonging och becoming, samt kan redogöra för vad perspektiven innebär för olika samhällsgruppers aktivitet och delaktighet - kan redogöra för begreppet kultur ur ett aktivitetsperspektiv - kan med stöd i dagspressen identifiera de aktuella perspektiven i en samhällelig kontext - begin to think critically about the influence of media on the construction/meaning of "Health"

Innehåll

ett samhälleligt perspektiv på hälsa, aktivitet och delaktighet med fokus på olika samhällsgrupper och deras dagliga liv

Förkunskaper

Grundkurs i ergoterapi

Kursen ersätter följande kurser

Hälsa och samhälle

Mer information

Överlärare och docent Matteo Stocchettis (matteo@arcada.fi) undervisning ska stöda studerande i deras förståelse för hur media påverkar vår konstruktion av vår verklighet. Närvaro krävs vid grupparbeten och examinationsseminariet. Med anledning av det undantagstillstånd som uppstått pga Corona viruset spridning är högskolan stängd och ingen närundervisning ges. Undervisningen sker online via Teams träffar samt via lärplattformen ItsLearning.

Litteratur

Arola, A. 2018. Capturing the experience of health among persons aging in a migration context. Health promotion interventions as means to enable health and occupations in daily life. University of Gothenburg. Christansen, C. H & Townsend, E.A. 2010. Introduction to Occupation. The Art and Science of Living. 2nd ed. New Jersey: Pearson. Hitch D, Pepin G, & Stagnitti K. (2014). In the Footsteps of Wilcock, Part One: The evolution of doing, being, becoming and belonging. Occupational Therapy in Health Care. Hitch, D., Pépin, G., & Stagnitti, K. 2014. In the Footsteps of Wilcock, Part Two: The Interdependent Nature of Doing, Being, Becoming, and Belonging. Occupational Therapy In Health Care, 28(3), 247-263. Häggblom-Kronlöf, G., Hultberg, J., Eriksson, BG. & Sonn, U. (2007). Experiences of daily occupations at 99 years of age. SJOT 14:192-200 Kroksmark, Ulla. 2014. Hälsa och aktivitet i vardagen - ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter. Matuska, K., Christiansen, C. (2009) Life balance: multidisciplinary theories and research. Thorofare, NJ : SLACK Inc, kap. 1, 2, 9, 10. Scaffa, M.E. et al. 2010. Occupational therapy in the promotion of Health and wellness. USA: F.A. Davis Company, kap. 5, 6, 7, 17. Scriven, A. 2013. Ewles & Simnett Hälsoarbete. Poland: Studentlitteratur. Stocchetti, M & Kukkonen, K. 2011. Critical media analysis. An introduction for media professionals. kap. 1,2. Frankfurt am Main: Peter Lang. Wilcock, A.A (2005). Relationship of occupations to health and wellbeing. I: Christiansen,C., Baum,C & Bass-Haugen,J (ed). Occupational therapy: Performance, participation and well- being. 3 ed. Thorofare: Slack Inc. Wilcock,A A. 2015. An occupational perspective of health. 3nd ed. Slack. Whalley, H K. 2004. Dimensions of Meaning in the Occupations of Daily Life. I: Revue Canadienne 180;ergothérapie. 5(71). s. 296 - 302. Studerande använder även relevanta vetenskapliga artiklar från aktivitetsvetenskapens kunskapsområde i förhållande till de centrala begreppen

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Självstudier - 50 timmar
 • Seminarier - 5 timmar
 • grupparbete - 50 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Muntligt examinationsseminarium 28.4.2020 Insändare inlämning senast 10.5.2020

Examinationskrav

Kursen examineras: 1. muntligt vid ett seminarium, presentationen, som bedöms i skala 1 - 5, består av ett casefokuserat grupparbete. För vitsordet godkänd krävs att studerande kan förklara innebörden i samtliga perspektiv samt kan kan redogöra för vad perspektiven innebär för olika gruppers aktivitet och delaktighet. Vitsordet ges gemensamt för hela gruppen. 2. Skriftligt uppgift (individuellt/i par) i form av en insändare där studerande påtalar en samhällelig oegentlighet/ orättvisa/ utmaning. Bedöms som godkänd/underkänd, där en utmärkt prestation kan höja kursvitsord (om uppgiften skrivs individuellt).

Lärare

 • Arola Annikki
 • Haldin Denice
 • Stocchetti Matteo
 • Werner Tove

Examinator

Werner Tove

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (21 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2020-08-31

Kursens tidtabell

Online undervisning via Teams åtminstone fram till 13.5.2020 enligt tidtabell enligt ARBS.

Kursanmälningstid

2020-03-09 till 2020-04-05

Examinationsformer

2020-04-28 - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-03-23 12:30 - 14:00 Aktivitet, hälsa och samhälle Online i Teams: Kursintroduktion Werner Tove
2020-03-26 10:15 - 11:45 Aktivitet, hälsa och samhälle Online i Teams: Erbjudande: Hälsobegreppet, aktivitet och hälsa Werner Tove
2020-03-26 12:30 - 16:00 Aktivitet, hälsa och samhälle Online i Teams: Handledning i förhållande till hur jobba med begreppen och den valda samhällsgruppen + tid för grupparbete Werner Tove
2020-03-31 12:30 - 14:00 Aktivitet, hälsa och samhälle Online, Teams, Erbjudande: Aktivitetsbalans Werner Tove
2020-03-31 14:15 - 16:00 Aktivitet, hälsa och samhälle Grupparbete Werner Tove
2020-04-01 12:30 - 14:00 Aktivitet, hälsa och samhälle Online Teams, erbjudande: MEDA med Mattheo Stocchetti Matteo
2020-04-02 12:30 - 14:00 Aktivitet, hälsa och samhälle Online Teams, erbjudande: MEDA med Mattheo Stocchetti Matteo
2020-04-06 10:15 - 11:45 Aktivitet, hälsa och samhälle Online Teams, Erbjudande: Aktivitetsrättvisa Werner Tove
2020-04-06 12:30 - 16:00 Aktivitet, hälsa och samhälle grupparbete
2020-04-07 09:00 - 11:30 Aktivitet, hälsa och samhälle grupparbete
2020-04-08 12:30 - 14:00 Aktivitet, hälsa och samhälle Online Teams, Erbjudande: doing, being, belonging, becoming Werner Tove
2020-04-15 13:00 - 15:00 F363 Aktivitet, hälsa och samhälle Möjlighet till handledning i förhållande till examinationen. Boka tid på ItsLearning Werner Tove
2020-04-16 09:00 - 11:30 Aktivitet, hälsa och samhälle Grupparbete Kulturbegreppet Werner Tove
2020-04-16 12:30 - 14:00 B325 Aktivitet, hälsa och samhälle Tillämpning av kulturbegreppet Arola Annikki
2020-04-20 09:00 - 12:00 B326 Aktivitet, hälsa och samhälle Grupparbete, planering och förberedelse för tematräffen (artiklar från dagspressen) Werner Tove
2020-04-20 12:30 - 16:00 B328 Aktivitet, hälsa och samhälle grupparbete
2020-04-22 13:00 - 14:30 C350 Aktivitet, hälsa och samhälle Tematräff Werner Tove
2020-04-23 09:00 - 15:00 D4109 Aktivitet, hälsa och samhälle Grupparbete Werner Tove
2020-04-27 09:00 - 16:00 B328 Aktivitet, hälsa och samhälle grupparbete
2020-04-28 09:00 - 12:00 C350 Aktivitet, hälsa och samhälle Examinationsseminarium Arola Annikki
Werner Tove

Kurs- och studieplansökning