Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studerande utvecklar sin etiska kompetens genom att: - bli medveten om ergoterapins värdegrund. Studerande utvecklar sin kommunikativa kompetens genom att: - inse informationsteknikens betydelse för att söka relevant kunskap i förhållande till kursens temaområden - inse betydelsen av att i bloggsammanhang kunna framföra information om aktivitetens betydelse för personen Studerande utvecklar sin kompetens i fråga om ergoterapi genom att: - få en förståelse för aktivitetsbegreppets centrala betydelse och utveckling inom ergoterapi - få en grundläggande insikt i aktivitetsvetenskap och dess betydelse för professionen - förstå aktivitetens betydelse och värde för personer i olika åldrar och hur dessa aktiviteter inverkan på personens känsla av delaktighet, hälsa och välbefinnande

Läranderesultat

Studerande: - känner till yrkets utveckling och historia ur ett aktivitetsperspektiv - kan, ur ett livscykelperspektiv, beskriva aktivitetens betydelse i vardagen - kan på en grundläggande nivå beskriva aktivitetens betydelse för känslan av välbefinnande och av delaktighet - har en grundläggande förståelse och kan beskriva hur man inom ergoterapin ser på sambandet mellan människa, aktivitet och miljö (PEO - Person- Environment- Occupation) - kan förklara innebörden av aktiviteternas konkreta, symboliska och självbelönande värde - kan på en grundläggande nivå återge aktivitetsvetenskapens betydelse då man vill beskriva personers görande - kan beskriva aktivitetens betydelse för den egna vardagen samt för det egna välbefinnandet bl.a i form av blogginlägg

Innehåll

Aktivitet och delaktighet, aktivitetens värde, Valmo, Aktivitetsvetenskap och ergoterapi

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Kursen ersätter följande kurser

Grundkurs i ergoterapi (2012-2013) Grundkurs i ergoterapi (2013-2014)

Mer information

Alla praktiska övningar, handledningar, Follow-up på självstudier samt workshops innebär obligatorisk närvaro. Obligatorisk närvaro vid seminarium. Frånvaro kompenseras med en skriftlig presentation av aktuellt tema (teoretisk del) vilken avslutas med en personlig reflektion i förhållande till begreppet aktivitet (subjektiv del)

Litteratur

Obligatorisk litteratur för examination: Christansen, Charles. H & Townsend, Elizabeth. A. 2010. Introduction to Occupation. The Art and Science of Living. 2:dra upplagan. New Jersey: Pearson. Kap 1 och 5. Erlandsson, L-K. Persson, D. 2014. ValMO- modellen. Ett redskap för aktivitetsbaserad arbetsterapi. Lund: Studentlitteratur. Gustavsson, A. (red) 2007. Delaktighetens språk. Lund: Studentlitteratur. Följande sidor: Kapitel 4: s. 61-81 Law, M. 2002. Participation in the occupations of everyday life. Am J Occ Therapy. 56 (6) 640- 649 Meyer, A. 1922. The philosophy of occupational therapy. Archives of occupational therapy, vol 1, 1-10. Övrig litteratur: Hemmingsson, H. & Jonsson, H. 2005. An Occupational Perspective on the Concept of Participation in the International Classification of Functioning, Disability and Health?Some Critical Remarks. Am J Occ Therapy. 59(5), 569? 576 Joutsivuo, T. ed. 2005. Mistä toi on tullut. Suomalaisen toimintaterapian historia. Helsingfors. Edita. Reilly, M. 1962. Occupational therapy can be one of the great ideas of 20-th century medicine.Eleanor Clark Slage lecture. Am J Occ Ther 16 (1), 1-9 Pierce, D. 2014. Occupational science research describing occupation. I: Pierce, D. (red) Occupational science for occupational therapy. Thorofare, NJ : Slack. s. 13-21 Persson, D. et al. 2001. Value dimensions, meaning and complexity in human occupation - a tentative structure for analysis. Scandinavian journal of occupational therapy; 8, 7-18 Royeen, C. 2014. In search of graphical methods to describe morning routines in occupational science. I: Pierce, D. (red) Occupational science for occupational therapy. Thorofare, NJ : Slack. s. 67-77 Wood, W. 2014. Environmental influence on daily time use and well-being. I: Pierce, D. (red) Occupational science for occupational therapy. Thorofare, NJ : Slack. s. 49-65

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 27 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 4 timmar
 • Praktiska övningar - 25 timmar
 • Självstudier - 59 timmar
 • Nätbaserade - 12 timmar
 • Seminarier - 8 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten: Lämnar in en individuell skriftlig examination, vilken baserar sig på en - av studenten - förd aktivitetsdagbok. Examinationens innehåll och omfattning beskrivs på Itslearning Examinationsuppgiften bedöms i skala 1-5. Aktivitetsdagboken bedöms inte separat emedan denna utgör basen i själva examinationsuppgiften. Bedömningen sker utgående ifrån beskrivning, bearbetning, värdering, användning av kurslitteratur samt språk och formalia.

Lärare

 • Arell-Sundberg Marina
 • Arola Annikki
 • Hagström Sarah
 • Werner Tove

Examinator

Arell-Sundberg Marina

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (23 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2019-12-01

Kursens tidtabell

Kursens tidtabell är presenterad i de bokningar som gjorts i ARBS samt finns presenterat på kursens eget utrymme på Itslearning

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

2019-10-25 - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-08-28 10:15 - 11:00 B522 Grundkurs i ergoterapi PBL - övning Arell-Sundberg Marina
2019-08-28 13:00 - 15:00 B328 Grundkurs i ergoterapi Introdukton till kursen: Läranderesultat Tidtabell Lärandeaktiviteter Självstudier Examination Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2019-08-29 09:15 - 11:45 B328 Grundkurs i ergoterapi Erbjudande (M A-S): Aktivitet ur ett historiskt perspektiv Förberedelse för självstudier (kurslitteratur) Arell-Sundberg Marina
2019-09-02 13:00 - 16:00 Grundkurs i ergoterapi Självstudier: läs och lär Werner Tove
2019-09-03 08:00 - 12:00 Grundkurs i ergoterapi Självstudier: läs och lär Werner Tove
2019-09-04 09:15 - 11:45 B516 Grundkurs i ergoterapi Uppföljning av självstudier bokens kap.1 och 5(TW) Werner Tove
2019-09-04 13:00 - 14:15 A311 Grundkurs i ergoterapi Erbjudande: Aktivitet i Ergoterapi (M A-S) Arell-Sundberg Marina
2019-09-05 08:00 - 16:00 Grundkurs i ergoterapi Självstudier: sök info om ergoterapi och hur aktivitet beskrivs på olika ergoterapiförbunds webbsidor Werner Tove
2019-09-10 12:00 - 14:15 Grundkurs i ergoterapi Tidsreservation för studier på nätet Arell-Sundberg Marina
2019-09-10 14:30 - 16:00 D4106 Grundkurs i ergoterapi Uppföljning på självstudier: ergoterapi och aktivitet på nätet + info: examinationsuppgiften i kursen (M A-S) Arell-Sundberg Marina
2019-09-11 10:15 - 12:15 B516 Grundkurs i ergoterapi Workshop: Välbefinnande i aktivitet (TW) Werner Tove
2019-09-12 09:15 - 11:45 B516 Grundkurs i ergoterapi Erbjudande (M A-S): 1) Vanor och rutiner inom ergoterapi 2) Information om den kommande aktivitetsveckan samt aktivitetsdagboken 3) Genomgång av en artikel - bas för aktivitetsveckan Arell-Sundberg Marina
2019-09-18 12:45 - 14:45 A503 Grundkurs i ergoterapi Handledning (M A-S,TW) 1) Aktivitetsvecka och aktivitetsdagbok 2) Examinationsuppgiften inför första inlämningen = formalia enl. skrivguiden Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2019-09-24 09:15 - 11:45 B516 Grundkurs i ergoterapi Erbjudande (TW): Behov att vara aktiv + delaktighet i aktiviteter Werner Tove
2019-09-25 09:15 - 11:45 B522 Grundkurs i ergoterapi Workshop: Genomgång av praxismodellen PEO (TW) Werner Tove
2019-09-26 09:15 - 11:45 B516 Grundkurs i ergoterapi Workshop: Aktivitet ur ett livscykelperspektiv (M A-S) Arell-Sundberg Marina
2019-10-01 08:30 - 10:00 D173 Grundkurs i ergoterapi Föreläsning - obligatorisk närvaro: ValMo Arell-Sundberg Marina
2019-10-03 08:30 - 10:00 B326 Grundkurs i ergoterapi Workshop: Att använda sig av ValMo och Oval-9 (M A-S) Arell-Sundberg Marina
2019-10-08 10:15 - 12:00 B328 Grundkurs i ergoterapi Erbjudande (TW): Ergoterapins yrkesparadigm Werner Tove
2019-10-09 09:15 - 11:45 B522 Grundkurs i ergoterapi Workshop: Ergoterapins grundantaganden (TW) Werner Tove
2019-10-14 10:00 - 12:00 E385 Grundkurs i ergoterapi Workshop i fördjupad infosökning 19ergt Hagström Sarah
2019-10-17 10:00 - 12:00 D275 Grundkurs i ergoterapi Workshop: Aktivitet ur ett aktivitetsvetenskapligt perspektiv (M A-S +TW) Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2019-10-22 12:15 - 14:00 D173 Grundkurs i ergoterapi Seminarium (M A-S, TW) Arell-Sundberg Marina
Werner Tove

Kurs- och studieplansökning