Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målet med kursen är att studerande får en realistisk bild av den äldre personens livssituation i samhället ur ett individ, grupp och samhällsperspektiv. Studerande skall kunna tillämpa sin tidigare förvärvda kunskap från aktivitetsvetenskapen och sin kompetens, för att skapa möjligheter för äldre att få en meningsfull vardag samt möjlighet till delaktighet och engagemang i samhället. Studerande övar att kunna förmedla information, idéer, problem och lösningar inom ergoterapins område interdisciplinärt (till andra studerandegrupper och mångprofessionella), till lekmän samt till nuvarande och kommande ergoterapistuderande.

Läranderesultat

Studerande kan integrera kunskap gällande den åldrande människans förändrade livsuppgifter och livssituation utgående från ett hälsofrämjande förhållningssätt. Studerande integrerar teoretisk kunskap och erfarenheter om hur äldre personer erfar åldrande i sitt vardagsliv. Studerande ser sambandet mellan möjlighet till meningsfulla aktiviteter i vardagen och den äldre personens välbefinnande. Studerande kan reflektera kring sin egen människosyn och kulturella bakgrund och dess inverkan på arbetet med äldre. Studerande kan visa på alternativa lösningar på hur ergoterapeuter kan tillämpa ett personcentrerat perspektiv för att stöda äldres hälsa, aktiviteter och delaktighet i vardagen genom hälsofrämjande och rehabiliterande åtgärder. Studerande har en förståelse för hur ergoterapeutens kompetens kan användas på samhällsnivå för att möjliggöra delaktighet för den äldre befolkningen. Studerande kan analysera olika omgivningar så att det stöder äldres aktivitet och delaktighet i samhället. Studerande skriver ett blogginlägg för inside.arcada för att förmedla sitt lärande.

Innehåll

Ergoterapeuten verksamhetsområde inom förebyggande och hälsofrämjande verksamhet samt inom äldreomsorgen.

Förkunskaper

Grundstudier och ämnesstudier år 1, Aktivitet och delaktighet I, Aktivitet och delaktighet för mental hälsa

Mer information

Kursen inkluderar international week 10-14.2.2020 i period 3. Obligatoriskt deltagande.

Litteratur

Referenslitteratur: Arola, L. A., Dellenborg, L., & Häggblom-Kronlöf, G. (2017). Occupational perspective of health among persons ageing in the context of migration. Journal of Occupational Science, Volume 25, 2018 - Issue 1 1-11. Arola, L. A., Mårtensson, L., & Häggblom Kronlöf, G. (2016). Viewing oneself as a capable person ? experiences of professionals working with older Finnish immigrants. Scandinavian journal of caring sciences.Volume31, Issue4 December 2017 Pages 759-767 Bryant et.al.2001.In their own words: a model of healthy ageing. I: Social science & Medicine 53(2001)927-941 Bundon, A. et al. (2011). Frail older adults and patterns of exercise engagement: understanding exercise behaviours as a means of maintaining continuity of self. Qualitative Research in Sports, Exercise and Health. Vol 3, no 1, march, 33-47 Ekelund, C. et al. (2014). Self-determination and older people ? A concept analysis. SJOT, 21: 116-124 Ekman et.al.2011.Person centered care.I: European journal of cardiovasuclar nursing 10(2011)248-251 Gallagher,Ann et.al.2008.Dignity in the care of older people ? a review of the theoretical and empirical literature.BMC Nursing. 2008, Vol. 7, Special section p1-12. 12p. Lindgren de Groot, G.C., Fagerström, L. (2011) Older adults´ motivating factors and barriers to exercise to prevent falls. SJOT, 18: 153-160 Nordenfelt,L. 2011.Om mänslig värdighet. (Elektronisk). Våralinstitutets Temtatiska rum: Att leva ed demens. Tillgäglig: www.vardalinstitutet.net Provencher, V. et al. (2012). Frailty: A concept under-utilised by occupational therapists. AOTJ, 59: 328-331 Robeyns, I. 2003. The Capability Approach: An Interdisciplinary Introduction. Journal of Human Development. 6 (1), 93-114. Turcotte, P-L. et al. (2015). Are healthpromotion and prevention interventions integrated into occupational therapy practice with older adults having disabilities? Insights from six community health settings in Quebec, AOTJ, 62: 56-67 Szanton, S. (2011). Community Aging in Place, Advancing Better Living for Elders: A Bio- Behavioral-Environmental Intervention to Improve. Function and Health-Related Quality of Life in Disabled Older Adults, Vol. 59 Issue 12, 2314-2320. _________ Adams;Roberts;Cole.2010.Changes in activity and interest in the third and fourth age: Associations with health, functioning and depressive symptoms. Occupational Therapy International.18(2011)4-17 Bondevik, M., Nygaard, H. 2005. Geriatrik ur ett tvärproferssionellt perspectiv. Studentlitteratur, Lund. Bromseth & Siverskog.2013.LHBTQ personer och åldrande. Studentlitteratur. Byers-Connon, S. Lohman, H. Padilla. R. 2004. Occupational therapy with elders : strategies for the COTA. 2:nd edition.St Louis: Mosby. Ekvall, A. 2010. Äldres hälsa och ohälsa. Kap 1,2,3,8.Studentlitteratur. Lund. Gitlin, L., Corcoran, M. 2005. Occupational Therapy and Dementia Care:the home environmental skills-building program for individuals and families AOTA. NY Albany. Boyd printing. Hallberg&Hallberg.2018. Delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Studentlitteratur. Mackey, H., Nancarrow, S. 2006. Enabling independence: a guide for rehabilitation workers. Blackwell publishing Ltd. Mandel, Jackson, Zemke, Nelson, Clark. 1999. Lifestyle Redesign, Implementing the well elderly Program. AOTA inc. Perrin,T., May,H. 2003. Wellbeing in dementiaan occupational approach for therapists and carers. Churchill Livingstone Söderback, I. 2009. International Handbook of Occupational Therapy Interventions. Springer Ltd. Kap.4, 5, 18, 19, 43, 45, 46, 51, 52 Turner, A., Foster, M., Johnson, S. 2007. Occupational Therapy and Physical Dysfunction, 5 th ed. Churchill Livingstone. _____________ Björk E-S. A Nordic Charter for Universal Design. Scand J Public Health 2013. DOI: 10.1177/1403494813500860 Handisam, myndigheten för handikappolitisk samordning. Riv hindren. Riktlinjer för tillgänglighet.2012 Jönsson, B. (ed). Design side by side. Studentlitteratur, Lund, 2006. Elektronisk version på:http://www.arkiv.certec.lth.se/doc/designsid ebyside/ Jönsson.B.2011.När horisonten flyttar sig. Att bli gammal i en ny tid. Brombergs bokförlag. Finns att låna på e-lib. Nelson,T.D.2004. Ageism: Stereotyping and prejudice against older persons. MIT press.(e- book Arcada) Pesola K. Esteettömyysopas. Mitä, miksi, miten. Invalidiliiton julkaisuja. 2009. Finns på adressen: http://www.esteeton.fi/portal/fi/julkaisut/esken_ julkaisut/oppaita_ja_suunnitteluohjeita/ Ruskovaara A (eds). 2009. Rakennetun ympäristön esteettömyyskartoitus. Opas kartoituksen tilaajalle ja toteuttajalle. Invalidiliiton julkaisuja 2009. Tahkokallio P. Tulevaisuus on saavutettava. THL julkaisuja ja DfA- verkosto. 2009

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 15 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 6 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 3 timmar
 • Praktiska övningar - 5 timmar
 • Basgruppsarbete - 35 timmar
 • Självstudier - 45 timmar
 • Seminarier - 6 timmar
 • International Week 2020 - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Obligatorisk närvaro vid basgrupp, workshop, studiebesök och seminarier

Lärare

 • Arola Annikki
 • Heidi Peri
 • Werner Tove

Examinator

Werner Tove

Kursens hemsida

https://elearning.arcada.fi/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (10 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2020-03-22

Kursens tidtabell

Se ASTA

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

2018-10-13 - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-08-28 10:00 - 11:30 B516 Aktivitet och delaktighet i sen vuxen ålder Kursintroduktion Peri Heidi
Werner Tove
2019-09-03 11:45 - 13:00 B516 Aktivitet och delaktighet i sen vuxen ålder Normalt åldrande, Lifestyle redesign Peri Heidi
2019-09-12 10:15 - 12:00 A503 Aktivitet och delaktighet i sen vuxen ålder Föreläsningserbjudande: Den äldre personen - Är jag en person då jag åldras? (TW) Werner Tove
2019-09-17 09:15 - 14:00 F363 Aktivitet och delaktighet i sen vuxen ålder Workshop: 9.15-12 Narrativ som stöd för förståelse av personens hälsa i vardagen (TW,HP) 12-13 Lunch 13-14 Handledning av examininationsuppgift Peri Heidi
Werner Tove
2019-09-24 09:15 - 11:00 B326 Aktivitet och delaktighet i sen vuxen ålder Föreläsningserbjudande: Kapabilitet (AA) Arola Annikki
2019-09-27 09:15 - 15:00 F363 Aktivitet och delaktighet i sen vuxen ålder 9.15-11.45: Föreläsningserbjudande: Äldre personer i utmanande/sårbara situationer (TW) 12.30-15: Gästföreläsare ET Nina Berglund, Esbo stad Werner Tove
2019-10-02 14:15 - 15:45 B326 Aktivitet och delaktighet i sen vuxen ålder Föreläsningserbjudande: Den äldre personen i samhället: Människosyn, ageism, delaktighet och påverkan Peri Heidi
2019-10-08 13:15 - 16:00 B326 Aktivitet och delaktighet i sen vuxen ålder Workshop: 13.15-15 kulturellt- och samhällsperspektiv 15-16 Handledning av examininationsuppgift Peri Heidi
Werner Tove
2019-10-14 08:15 - 16:00 Aktivitet och delaktighet i sen vuxen ålder Förberedelser inför seminarium 15.10 Werner Tove
2019-10-14 10:00 - 15:00 D4103 Aktivitet och delaktighet i sen vuxen ålder Peri Heidi
2019-10-15 13:15 - 16:00 C350 Aktivitet och delaktighet i sen vuxen ålder Slutseminarium Peri Heidi
Werner Tove
2020-02-10 09:00 - 16:00 A311 International Week Peri Heidi
Werner Tove
2020-02-11 09:00 - 16:00 A311 International Week Peri Heidi
Werner Tove
2020-02-12 09:00 - 16:00 A311 International Week Peri Heidi
Werner Tove
2020-02-13 09:00 - 16:00 A311 International Week Peri Heidi
Werner Tove
2020-02-14 09:00 - 13:00 B522 International Week Peri Heidi
Werner Tove

Kurs- och studieplansökning