Kursens undervisningsperiod

4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

STUDERANDE UTVECKLAR KOMPETENS I FRÅGA OM ERGOTERAPI GENOM ATT: OPISKELIJA KEHITTÄÄ PÄTEVYYTENSÄ SUHTEESSA TOIMINTATERAPIAN förstå sambandet mellan person, miljö och aktivitet förstå betydelsen av människan i aktivitet och hur aktivitet inverkar på hälsa och välbefinnande ymmärtämällä miten henkilö, ympäristö sekä toiminta ovat suhteessa toisiinsa ymmärtämällä inhimillisen toiminnan tärkeyden sekä sen miten toiminta vaikuttaa ihmisen terveyteen sekä hyvinvointiin STUDERANDE UTVECKLAR KOMPETENS I FRÅGA OM ERGOTERAPIPROCESSEN OCH PROFESSIONELLT RESONEMANG GENOM ATT: OPISKELIJA KEHITTÄÄ PÄTEVYYTENSÄ TOIMINTATERAPIAPROSESSISSA JA KLIINISESSA PÄÄTTELYSSÄ / -HARKINNASSA förstå innehållet i ergoterapiprocessens olika delar ymmärtämällä toimintaterapiaprosessin eri osien sisältöä osana toimintaterapeutin jokapäiväistä työtä STUDERANDE UTVECKLAR KOMPETENS I FRÅGA OM PROFESSIONELLT FÖRHÅLLANDE OCH KOMPANJORSKAP GENOM ATT: OPISKELIJA KEHITTÄÄ PÄTEVYYTENSÄ SUHTEESSA AMMATILLISEEN VUOROVAIKUTUKSEEN SEKÄ KUMPPANUUTEEN förstå betydelsen av klientcentrerat arbetssätt tiedostamalla asiakaslähtöisen työskentelyn merkityksen STUDERANDE UTVECKLAR SIN KOMPETENS I FRÅGA OM FORSKNING OCH UTVECKLING I ERGOTERAPI OCH AKTIVITETSVETENSKAP GENOM ATT: OPISKELIJA KEHITTÄÄ PÄTEVYYTENSÄ SUHTEESSA TOIMINNAN TIETEESEEN SEKÄ TOIMINTATERAPIAN TUTKIMUKSEEN JA KEHITTÄMISEEN bli medveten om hur forskning ger stöd för det egna kliniska resonemanget tiedostamalla miten tutkimustieto antaa tukea omalle kliiniselle harkinnalle STUDERANDE UTVECKLAR LÄRANDE KOMPETENS GENOM ATT: OPISKELIJA KEHITTÄÄ PÄTEVYYTENSÄ SUHTEESSA OSAAMISEENSA ta ansvar för sin egen lärprocess förstå vikten av att lära tillsammans med andra ottamalla vastuun omasta oppimisestaan tiedostamalla yhteisoppimisen tärkeyden STUDERANDE UTVECKLAR KOMMUNIKATIV OCH SOCIAL KOMPETENS GENOM ATT: OPISKELIJA KEHITTÄÄ KOMMUNIKATIIVISTÄ SEKÄ SOSIAALISTA PÄTEVYYTTÄÄN samarbeta och vara lyhörd för andra i arbetsgemenskapen muntligt förmedla sitt budskap tekemällä yhteistyötä sekä kuuntelemalla toisia työyhteisössä kertomalla suullisesti asiaansa STUDERANDE UTVECKLAR SIN ETISKA KOMPETENS GENOM ATT: OPISKELIJA KEHITTÄÄ EETTISTÄ PÄTEVYYTTÄÄN: bli medveten om hur de yrkesetiska principerna syns i ergoterapeutens vardagliga arbete tiedostamalla miten eettiset ohjeet näkyvät toimintaterapeutin jokapäiväisessä työssä

Läranderesultat

kan använda handledning av en YP 2 studerande som stöd för att utarbeta sin handlingsplan osaa hyödyntää toisen harjoittelujakson opiskelijan ohjausta kun sunnittelee omaa harjoittelujaksoaan sekä laatii tavoitesuunnitelmaa kan beskriva ergoterapeutens arbetsuppgifter inom organisationen osaa kuvailla toimintaterapeutin työtehtäviä organisaatiossa kan utgående från en intervju/samtal redogöra för personens upplevelse av värde i aktivitet osaa haastattelun tai keskustelun pohjalta selittää henkilön kokemuksia toiminnan arvoista kan uppmärksamma hur miljön inverkar på personens aktivitetsutförande osaa huomioida miten ympäristö vaikuttaa henkilön toiminnalliseen suoriutumiseen kan söka stöd för sina reflektioner kring personen från forskning inom ergoterapi osaa hakea tukea toimintaterapian tutkimuksesta omiin reflektointiinsa, suhteessa henkilöön kan redogöra för hur ergoterapiprocessen stöder ergoterappeutena arbete osaa selittää miten toimintaterapiaprosessi tukee toimintaterapeuttia työssään kan välja relevant bedömningsinstrument för att bedöma och klargöra personens aktivitetsproblematik osaa valita oikean arviointimentetelmän kun arvioi henkilön toiminnallista suoriutumista kan identifiera personens styrkor och resurser tunnistaa henkilön vahvuudet sekä resurssit känner till praktikplatsens system och rutiner för dokumentation tietää miten harjoittelupaikan dokumentiointiin liittyvät järjestelmät sekä rutiinit toimivat kan beakta ergoterapeutens yrkesetiska principer genom att visa respekt för personen, låta personen bli hörd samt främja ömsesidig relation osaa ottaa huomioon toimintaterapian eettisiä ohjeita niin, että asiakastyössä kunnoittaa, antaa henkilön tulla kuuluksi sekä edistää keskinäistä suhdetta kan respektera och följa principerna för tystnadsplikten kunnioittaa sekä seuraa vaitiolon periaatteita työssään

Innehåll

Praktik på sjukhus, hälsocentral eller annat verksamhetsområde för ergoterapeuter

Förkunskaper

Godkända prestationer från följande kurser: Grundkurs i ergoterapi, Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet, Människans utveckling ur ett livscykelperspektiv, samt 10 sp tvärvetenskaper.

Kursen ersätter följande kurser

--

Mer information

Uppdatering 1 april 2020: På grund av corona situationen görs en studieplansförändring som innebär att den orienterande praktiken flyttas till nästa termin, hösten 2020. Yrkespraktik under tiden 04.05 - 29.05 2020 , sista datum för bindande anmälan till orienterande yrkespraktik är 7.3.2020.

Litteratur

Litteratur från teorikurserna (se förkunskaper på ASTA) samt aktuella forskningsartiklar.

Studieaktiviteter

  • Skriftligt arbete - 15 timmar
  • Praktik - 120 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Lärare

  • Arell-Sundberg Marina
  • Enoksson Maria
  • Peri Heidi
  • Werner Tove

Examinator

Arell-Sundberg Marina

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (21 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

Uppdatering 1 april 2020: På grund av corona situationen görs en studieplansförändring som innebär att den orienterande praktiken flyttas till nästa termin, hösten 2020.

Kursanmälningstid

2019-03-18 till 2020-03-07

Examinationsformer

2020-05-31 - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-05-21 08:00 - 16:00 Orienterande yrkespraktik

Kurs- och studieplansökning