Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studeranden: 1. Har kunskap om grundlagsenliga och mänskliga rättigheter, yrkesspecifik värdegrund och yrkesetiska principer. 2. Känner till intra- och interprofessionellt samarbete. 3. Har kunskap om professionellt bemötande. 4. Vidgar och utvecklar sin interkulturella kompetens.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs kan studerande: - reflektera över sin egen yrkesetiska värdegrund samt diskutera och förklara vad professionellt bemötande innebär - identifiera och resonera kring olika etiska värdekonflikter i det professionella arbetet - beskriva olika aspekter och förhållningssätt i det intra- och interprofessionella samarbetet - Förklara hur man kan använda alternativ- och kompletterande kommunikation (AKK) i sitt arbete för att säkerställa ett professionellt bemötande . - International week, The student can: Discuss, argue and reflect in groups, with professionals from different areas and with professionals with different cultural background, on issues related to ethical questions

Förkunskaper

Kommunikation och lärande för delaktighet och aktivitet 5 sp.

Mer information

Obligatoriska moment i kursen: Deltagande i: - KRAN skolningsdag 07.11.2019 - Internationella veckan på engelska med workshops, gästföreläsare och seminarium. - Deltagande i färdighetsträning och workshops.

Litteratur

Litteratur för examination: Blennberger Erik. 2013. Bemötandets etik. Lund: Studenttlitteratur. Kapitel: 3 ( Bemötandets uttryckformer), 4 (Grundvillkor för bemötande) , 6 (Etsika personegenskaper och bemötande), 7 (Etiska kärnvärden och bemötande), 8 (En relevant bemötanderepertoar) Blennberger Erik. 2005. Etik i socialpolitik och socialt arbete. Lund: Studentlitteratur. Kapitel: 4(s.97-103), 5, 7, 12(s.339 - 354) Henriksen, J-O., Vetlesen, A.J. 2006. Etik i arbete med människor. Lund: Studentlitteratur. Kapitel: 3,9,11,12,18 Finlands ergoterapiförbund: Ergoterapeutens etisk koder samt FSA, AOTA och ENOTHE:s direktiv i förhållande till ett etiskt förhållningssätt för professionen. Sandman, Lars. & Kjällström, Sofia. 2018. Etikboken. Etik för vårdande yrken. Lund: Studentlitteratur Kapitel: 2(s.52-60), 3(s.65- 71), 4(87-93) samt del 3(de delar som kan tillämpas i Finland) Talentia 2018. Vardagen, värderingarna och etiken. Etiska riktlinjer för yrkespersonen inom det sociala området. http://talentia.e- julkaisu.com/2018/etiska-riktlinjer/#page=1 Talentia. 2009. Etiska regler för yrkesmänniskor inom socialbranchen. Vardagen, världen, livet, etiken. Helsingfors. Övrig användbar litteratur: Bolin Henrik & Eklund Jakob (red.) 2013. Empati. Teoretiska och praktiska perspektiv. Lund: Studentlitteratur. Bulow. P, Persson Thunqvist. D & Sandén.I (red.). 2012. Delaktighetens praktik. Det professionella samtalets villkor och möjligheter. Malmö: Gleerups. Eide Tom & Eide Hilde. 2006. Kommunikation i praktiken - relationer, samspel och etik inom socialt arbete, vård och omsorg. Kap. 11, 12 & 13. Malmö: Liber. Heister Trygg, Boel & Andersson, Ida. 2009. Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) i teori och praktik. Södra regionens kommunikationscentrum. Heister Trygg, Boel. 2010. TAKK: tecken som AKK: tecken som alternativ och kompletterande kommunikation. Södra regionens kommunikationscentrum. Heister Trygg, Boel. 2005. GAKK: grafisk AKK: om saker, bilder och symboler. Södra regionens kommunikationscentrum. Nilsson Björn & Waldemarsson Anna-Karin. 2013. Kommunikation. Samspel mellan människor. Kap. 3, 8 & 9. Lund: Studentlitteratur. Sandberg Håkan. 2014. Sjuksköterskans samtal. Professionalitet och medmänsklighet. Kap. 8. Lund: Studentlitteratur. Stier Jonas. 2009. Kulturmöten. En introduktion till interkulturella studier. Lund: Studentlitteratur. Taylor Renée. 2008. The International Relationship. Occupational Therapy and Use of Self. Philadelphia, USA: F.A.Davis Company. Darvishpour Mehrdad & Westin Charles (red.)2008. Migration och etnicitet. Perspektiv på ett mångkulturellt Sverige. Lund: Studentlitteratur. Mattsson Tina. 2012. Intersektionalitet i socialt arbete. Teori, reflektion och praxis. Malmö: Gleerups. Litteratur inför intensivveckan/internationella vecka på itslearning

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 13 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 4 timmar
 • Praktiska övningar - 12 timmar
 • Självstudier - 59 timmar
 • Internationella veckan - 27 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Seminarium, internationella veckan 18- 22.11.2019

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer: - Gruppexamination vitsord 1-5 (50%) - Hemexamination (individuell skriftlig uppgift), vitsord 1-5 (50%) - Obligatorisk närvaro vid KRAN-dagen, gästföreläsningar och intensiv/internationella veckans alla bokningar (Godkänt/Underkänt) - Obligatorisk närvaro vid färdighetsträningar och workshopar (Godkänt/Underkänt) - OBS! Alla delar bör vara godkända innan kursen kan registreras!

Lärare

 • Arell-Sundberg Marina
 • Cederberg Arla
 • Gray Pamela
 • Peri Heidi
 • Ray Jan-Anders
 • Söderström Eivor

Examinator

Arell-Sundberg Marina

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (56 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2020-03-17

Kursens tidtabell

Kursens tidtabell omfattar de bokningar som är gjorda Arbs. Den internationella veckans tidtabell presenteras i studieguiden, vilken finns till påseende på Itslearning

Omtentamensdatum

2020-04-24

Kursanmälningstid

2019-03-18 till 2020-07-31

Examinationsformer

 • 2019-12-19 - Tentamina
 • 2020-12-12 - Demonstrationer och presentationer
 • 2019-11-22 - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-09-12 13:00 - 14:00 B436 Lärarlagsmöte kring kursen Lärarlagsmöte - etik och proffkom Arell-Sundberg Marina
Cederberg Arla
Söderström Eivor
2019-10-22 14:30 - 16:00 F143 Etik och professionell kommunikation 14.30 - 16.00 Introduktion till kursen Arell-Sundberg Marina
2019-11-05 10:15 - 11:45 D4106 Etik och professionell kommunikation Etik- en introduktion/ES Söderström Eivor
2019-11-07 09:45 - 16:00 Etik och professionell kommunikation Skolningsdag kring det osynliga missbruket och äldre. Plats: G18 (Obligatorisk närvaro) PROGRAM: 10.00 Välkomstord Mette Strauss, verksamhetsledare, KRAN rf 10.05 Alkohol, den åldrande kroppen och minnet Anna von Nandelstadh, specialistläkare i geriatri, HUS 10.50 Alkohol i samverkan med mediciner Birgitta Köhler, specialsjukskötare, KRAN rf 11.30 Lunch 12.30 Att jobba med äldre med missbruksproblematik Agneta Björck, verksamhetschef, Ostgota Care 14.00 Kaffe 14.30 Ensamhet och riskbruk Tamara Bergkvist, volontärkoordinator, HelsingforsMission 15.15 Avslutning Utbildningsdagen hålls i festsalen på G18 i Helsingfors. Det kostar inget att delta, KRAN bjuder på lunch och kaffe. Arell-Sundberg Marina
2019-11-11 14:00 - 15:30 B518 Etik och professionell kommunikation Dokumentation som redskap i den professionella kommunikationen/ES Söderström Eivor
2019-11-12 09:00 - 11:45 D4106 Etik och professionell kommunikation Erbjudande (M A-S): Kl. 9.00 - 09.30 Yrkesidentitet och yrkesroll återkoppling till KRAN rf.dagen 09.30 - 10.00 Om AKK-mässan 27.11 Erbjudande (M A-S) Kl. 10.15 - 10.45 AKK som hjälpmedel för professionell kommunikation Kl. 11- 11.45 Gästföreläsare (obligatorisk närvaro) Erfarenhetstalare Ida L.: AKK i vardagen Arell-Sundberg Marina
2019-11-14 09:00 - 12:00 D4107-08 Etik och professionell kommunikation Workshop: Att resonera i situationer av etisk karaktär Arell-Sundberg Marina
2019-11-14 14:30 - 16:00 B518 Etik och professionell kommunikation Föreläning: Bemötandets etik-etik i bemötande. Cederberg Arla
2019-11-18 10:00 - 12:00 F249 Etik och professionell kommunikation The Ethics Week: 10-11 Introduction 11-12 Pre-task + Group discussions Arell-Sundberg Marina
Gray Pamela
2019-11-18 13:00 - 14:00 F249 Etik och professionell kommunikation The Ethics week Lecture: Compassion by Pamela Gray Arell-Sundberg Marina
Gray Pamela
2019-11-18 14:30 - 15:30 F249 Etik och professionell kommunikation The Ethics Week: Lecture: Empathy and storytelling by Jan Nåls Arell-Sundberg Marina
Nåls Jan
2019-11-19 13:00 - 15:00 F143 Etik och professionell kommunikation The International week: 13.00 - 14.30 Lecture: Ethics by Lena Knudsmark (DK) 13.45 - 15.30 Group work Arell-Sundberg Marina
2019-11-20 09:00 - 16:00 D4107-08 Etik och professionell kommunikation Workshop with Birgitta 9.00 - 11.00 LECTURE IN THE SMALL AUDITORIUM at 11.00-12.00 with Lena Knudsmark 14.00 - 16.00 Workshop with Birgitta Arell-Sundberg Marina
Söderström Eivor
2019-11-20 11:00 - 12:00 F249 Etik och professionell kommunikation Lecture with Lena Knudsmark Arell-Sundberg Marina
2019-11-21 09:00 - 12:00 D4107-08 Etik och professionell kommunikation Group 3 Workshop 9.00 - 11.00: Me and my professional identity (The room is booked until 12.00 because it has to be cleaned after the workshops) Arell-Sundberg Marina
2019-11-21 11:00 - 12:00 F143 Etik och professionell kommunikation 11.00 - 12.00 Information about the poster presentations as seminar i F 143 Arell-Sundberg Marina
Söderström Eivor
2019-11-21 13:00 - 16:00 B522 Etik och professionell kommunikation Arell-Sundberg Marina
Söderström Eivor
2019-11-22 09:00 - 13:00 F249 Etik och professionell kommunikation The International week in Ethics/Seminars: 9.00-9.30 Posters on display 9.30 -> Presentations Lunch Poster-presentations cont. 13.45 Closing the week Arell-Sundberg Marina
Söderström Eivor
2019-11-26 12:00 - 16:00 D173 Etik och professionell kommunikation Färdighetsträning - etiskt resonemang 1) KLOK-modellen 2) Grupparbete 3) Presentationer och storgruppsdiskussion Arell-Sundberg Marina
Söderström Eivor
2019-11-26 13:00 - 15:00 D4107-08 Etik och professionell kommunikation Grupparbete: Hur, Vad, Vem? Arell-Sundberg Marina
2019-11-26 13:00 - 14:00 D4103 Etik och professionell kommunikation Arell-Sundberg Marina
2019-11-26 13:00 - 14:00 B517 Etik och professionell kommunikation Arell-Sundberg Marina
2019-11-26 13:00 - 14:00 E380 Etik och professionell kommunikation Arell-Sundberg Marina
2019-11-26 13:00 - 14:00 E381 Etik och professionell kommunikation Arell-Sundberg Marina
2019-11-26 13:00 - 14:00 B325 Etik och professionell kommunikation Arell-Sundberg Marina
2019-11-26 14:15 - 15:00 B518 Etik och professionell kommunikation Grupparbetet: Vad, Hur, Vem? Arell-Sundberg Marina
2019-11-27 09:00 - 16:00 Etik och professionell kommunikation Deltagande i AKK-mässan på Arcada: Ergoterapi studenterna är deltagande funktionärer på FM Socionom studenterna är deltagande funktionärer på EM Arell-Sundberg Marina
2019-12-05 09:00 - 12:00 Etik och professionell kommunikation Tidsreservering för gruppvisa förberedelser inför gruppexamination Arell-Sundberg Marina
Söderström Eivor
2019-12-10 09:00 - 11:30 Etik och professionell kommunikation Tidsreservering för gruppvisa förberedelser inför gruppexamination Arell-Sundberg Marina
Söderström Eivor
2019-12-12 09:00 - 14:00 B517 Etik och professionell kommunikation Praktisk examination Grupp 1. klockan 9-9.20 Grupp 2: klockan 9.30-9.50 Grupp 3. klockan 10-10.20 Grupp 4: klockan 10.30-10.50 Grupp 5: klockan 11-11.20 Grupp 6: klockan 12-12.20 Grupp 7: klockan 12.30-12.50 Grupp 8: klockan 13-13.20 Grupp 9: klockan 13.30-13.50 Arell-Sundberg Marina
Söderström Eivor
2019-12-19 09:00 - 12:00 Etik och professionell kommunikation Hemtentamen Arell-Sundberg Marina

Kurs- och studieplansökning