Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studenten behärskar grundprinciperna för organisationers verksamhet och ledning samt kan identifiera faktorer för en hållbar utveckling av den egna verksamheten. (Kunskap och förståelse) Studenten beskriver samhälleliga påverkningsmöjligheter samt förklarar hur arbetslivet är organiserat och identifierar arbetslivets styrdokument och lagstiftning. (Kunskap och förståelse) Studenten har kunskap om och förstår principerna för en användarorienterad verksamhet samt har beredskap att leda och att fungera som entreprenörer. (Färdighet och förmåga) Studenten kan verka för öppenhet och transparens i organisationer och samfund. (Värderingsförmåga och förhållningssätt)

Läranderesultat

1)Studenten redogör för samt ger exempel på hur begrepp som hälsofrämjande, delaktighet och patientsäkerhet kan bidra till en hållbar utveckling av den egna verksamheten. 2)Studenten identifierar olika organisationsmodeller och ledningsstrategier samt kan reflektera kring ledarskapets etiska utmaningar. 3) Studenten urskiljer och tillämpar den viktigaste lagstiftningen inom arbetsrättens område. 4)Studenten redogör för samhällets struktur utgående från gällande lagstiftning samt kan identifiera sina egna påverkningsmöjligheter. 5)Studenten diskuterar den nordiska välfärdens betydelse för den egna professionen. 6)Studenten kan diskutera en modell för servicedesign inom sitt eget verksamhetsområde. 7)Studenten identifierar och förklarar betydelsen av jämställdhet och kulturell mångfald på arbetsplatser. 8)Studenten förbereder sig för ett mångprofessionellt team-arbete.

Innehåll

I kursen behandlas följande områden: Organisationsteorins historia samt ontologiska och epistemologiska antaganden Perspektivtänkande, individuellt & samhällssyn på organisation och ledarskap Ledarskap, som ett personligt samt socialt begrepp - Multiprofessionellt ledarskap Informella strukturer, organisationskultur och politiskt beteende Formella strukturer, målstyrning, effektivitet och strategier Explicit och tyst kunskap i organisationer, kunskapsledning Etiskt förhållningssätt och jämställdhet. Samhällets påverkan och förväntningar på organisationer och dess anställda, socialt ansvar och etiskt förhållningssätt, Arbetshälsa och hälsobokslut Examination: Reflektiv föreläsningsdagbok

Förkunskaper

Inga

Mer information

"Tillgodoräknande av den ledarskapsutbildning som erhålls under beväringstiden", fylls i och inlämnas till Mia Gustavson. Ledarskapsutbildningen under beväringstiden ersätter delar av kursen. Delen om lag och rätt ersätter inte beväringstiden. Det betyder att närvaro vid dessa föreläsningstillfällen rekomenderas. Och obligatoriskt för alla att göra uppgift om lagstiftning.

Litteratur

Alvesson, Mats & Svenningsson, Stefan (2012), Organisation, ledning och processer. Lund: Studentlitteratur. Eriksson-Zetterquist, Ulla, Kalling, Thomas & Styhre, Alexander 2012. Organisation och organisering. Malmö: Liber. Svenningson, S. & Alvesson, M (2010) BeGreppbart - Ledarskap, Liber. Bruun, N. & v Koskull, A. (2006) Allmän arbetsrätt, Helsingfors: Schildts. Referenslitteratur: Hatch Mary J. and Cunliffe Ann L. (2007) Organization Theory Modern, Symbolic, and Postmodern Perspectives. Second Edition. Jönsson, Sten & Strannegård, Lars (red.) (2009) Ledarskapsboken, Liber, Malmö Rollinson, D (2005) Organisational behavior and analysis an integrated approach, third edition, Prentice Hall.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 45 timmar
 • Basgruppsarbete - 10 timmar
 • Självstudier - 78 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Läranderesultat 1, 2,5,6, 7 och 8 examinars i form av parvis skrivna Reflektiv Lärodagbok. (70 % av det totala vitsordet) Möjlighet till omtentamen finns, läs instruktioner på ITS learning. Muntlig omtentamen anordnas individuellt för varje student. Tidpunkten är 11.11.2014 med start klockan 9.00. Läs mer på ITS learning. Läranderesultat 3 och 4 i form av en parvis skriven inlämningsuppgift på ITS learning. (30 % av det totala vitsordet)

Lärare

 • Enkvist Joachim
 • Grönlund Anu
 • Gustavson Mia
 • Sigfrids Ingmar

Examinator

Forss Maria

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • 2014-10-23 - Rapporter och produktioner

Kurs- och studieplansökning