Kursens undervisningsperiod

1 (2022-08-01 till 2022-10-23)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att den studerande förstår vad som avses med en funktions derivata samt att hen bland annat kan derivera vanliga funktioner och lösa tillämpade optimeringsproblem. Studenten inser derivatans relevans för själva matematiken och dess många praktiska tillämpningar.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att
- bestämma vanliga funktioners derivator
- bestämma funktioners maximi- och minimivärden
- lösa extremvärdesproblem
- använda Newtons iterationsmetod för numerisk lösning av funktioners nollställen
- approximera en funktion kring en punkt med Taylorserier

Innehåll

- Gränsvärdesbegreppet
- Derivatans definition
- Deriveringsregler
- Tangentlinjen till en funktion
- Extremvärden
- Tillämpade optimeringsproblem
- Newtons iterationsmetod för rotsökning
- Taylor- och Maclaurinserier

Förkunskaper

Matematik 0 och Linjär algebra

Kursen ersätter följande kurser

Differentialkalkyl (2018)

Litteratur

På föreläsningar presenterat material samt tillhörande övningar. Som bredvidläsning rekommenderas "Matematik för
ingenjörer" av Rodhe och Sollervall (gröna boken), Kap 7-9 och 12.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 48 timmar
  • Självstudier - 87 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

I kursen ordnas 1 kurstentamen. För godkänd prestation krävs 50 % rätt. Kursvitsordet bestäms enligt följande skala:
50-59 % vitsord 1
60-69 % vitsord 2
70-79 % vitsord 3
80-89 % vitsord 4
90-100% vitsord 5

Lärare

  • Skön Kim
  • Herrman Rene

Examinator

Skön Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning (59 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2022-08-10 till 2022-09-06

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-08-30 13:15 - 16:00 D4107-08 Differentialkalkyl Skön Kim
2022-09-06 13:15 - 16:00 D4107-08 Differentialkalkyl Skön Kim
2022-09-08 13:15 - 16:00 D4107-08 Differentialkalkyl Skön Kim
2022-09-13 13:15 - 16:00 D4107-08 Differentialkalkyl Skön Kim
2022-09-15 13:15 - 16:00 D4107-08 Differentialkalkyl Skön Kim
2022-09-20 13:15 - 16:00 D4107-08 Differentialkalkyl Skön Kim
2022-09-22 13:15 - 16:00 D4107-08 Differentialkalkyl Skön Kim
2022-09-27 13:15 - 16:00 D4107-08 Differentialkalkyl Skön Kim
2022-09-29 13:15 - 16:00 D4107-08 Differentialkalkyl Skön Kim
2022-10-11 13:15 - 16:00 D4107-08 Differentialkalkyl Skön Kim
2022-10-12 15:15 - 17:30 B518 Differentialkalkyl Skön Kim
2022-10-18 13:15 - 16:00 D4107-08 Differentialkalkyl Skön Kim
2022-10-20 13:15 - 16:00 D4107-08 Differentialkalkyl, KURSTENTAMEN Skön Kim
2022-11-03 16:15 - 18:00 Matteklinik (på distans) Länk till distanssessionen: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDg0OWVjNGMtZTAzMS00OTA3LWI0YzQtY2Q5YzRkNDc2OWUz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2286080f64-b23d-4f93-8c43-e65f2588b9c3%22%2c%22Oid%22%3a%22ec9b2b0b-3449-4c87-8113-46b8a460d900%22%7d Skön Kim
2022-11-09 14:15 - 16:00 B327 Matteklinik Skön Kim
2022-11-16 13:15 - 15:00 B327 Matteklinik Skön Kim
2022-11-16 15:15 - 18:00 D398 Differentialkalkyl, OMTENTAMEN 1 Skön Kim
2022-11-23 14:15 - 16:00 B327 Matteklinik Skön Kim
2022-11-29 15:15 - 17:00 B327 Matteklinik Skön Kim
2022-12-07 14:15 - 16:00 B327 Matteklinik Skön Kim
2022-12-14 14:15 - 16:00 B327 Matteklinik Skön Kim
2023-01-17 10:15 - 13:00 D398 Differentialkalkyl, OMTENTAMEN 2 (INHIBERAD PGA SJUKDOM) Skön Kim
2023-01-23 16:00 - 18:00 B327 Matteklinik/Math Clinic Skön Kim
2023-02-01 16:00 - 18:00 B327 Matteklinik/Math Clinic Skön Kim
2023-02-15 16:00 - 18:00 D4106 Differentialkalkyl, OMTENTAMEN 2 Skön Kim
2023-02-16 10:15 - 12:00 D4107-08 Matteklinik/Math Clinic Skön Kim
2023-02-21 15:15 - 17:00 B327 Matteklinik/Math Clinic Skön Kim
2023-03-01 13:15 - 15:00 B327 Matteklinik/Math Clinic Skön Kim
2023-03-08 10:15 - 12:00 B325 Matteklinik/Math Clinic Skön Kim
2023-03-22 16:00 - 18:00 D4107-08 Matteklinik/Math Clinic (online) Online link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGQzNTVkNjEtZDIzZS00OTk2LWFlNzctYmJiYTQ5M2ZjN2Q3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2286080f64-b23d-4f93-8c43-e65f2588b9c3%22%2c%22Oid%22%3a%22ec9b2b0b-3449-4c87-8113-46b8a460d900%22%7d Skön Kim
2023-03-29 16:00 - 18:00 B327 Matteklinik/Math Clinic Skön Kim
2023-04-05 16:00 - 18:00 B327 Matteklinik/Math Clinic Skön Kim
2023-04-12 15:00 - 17:00 B327 Matteklinik/Math Clinic Skön Kim
2023-04-26 15:00 - 17:00 B327 Matteklinik/Math Clinic Skön Kim

Kurs och studieplanssökning