Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Finska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Inom denna studieenhet kommer vi att fokusera på
följande kompetenser:
Du kan fungera professionellt i olika språkliga
situationer inom ditt område på finska och klarar
av att anpassa ditt språk till varierande
kommunikationssituationer. Du har redskap och
förutsättningar att utveckla dina
kommunikationsfärdigheter.

Om du har svenska som bildningsspråk
(skolbildning från Finland) uppfyller du de
kompetenskrav som enligt lagen (424/2003, 6§)
krävs av offentligt anställda, när du har klarat
av studieenheten. Det betyder är att du språkligt
är på minst nivå B1 enligt den gemensamma
europeiska referensramen för språk (nöjaktiga
kunskaper). Målnivån för studierna är goda
kunskaper i finska (minst nivå B2)

Läranderesultat

Läranderesultat
Efter avlagd studieenhet (nämn kunskap, färdighet
och förhållningssätt):
Kunskap
Du

 • påvisar kunskap i ditt branschspråk och vet hur
  du utvecklar det
 • du uttrycker insikt om hur du kommunicerar med
  olika målgrupper.

Färdighet
Du kan

 • berätta om dig själv, din utbildning och
  arbetslivserfarenhet samt beskriva din
  arbetsinsats
 • kommunicera både muntligt och skriftligt inom
  den egna arbetsgemenskapen, med samarbetsparter
  och i multiprofessionella situationer
 • presentera och diskutera ämnen inom din egen
  bransch
 • skilja mellan formell och informell
  kommunikation
 • förstå det centrala innehållet i professionella
  publikationer och andra källor
 • skriva texter och dokument som behövs inom
  området
 • använda referenssystem.

Förhållningssätt
Du vågar använda språket i olika situationer och
har redskap att utveckla och fördjupa ditt
yrkesinriktade kunnande under studietiden och
senare i arbetslivet.

Innehåll

Föreläsningar
Muntliga och skriftliga övningar:
Mötesövning i grupp, mötesdokument
Presentationsövningar
Handledning i att skriva och använda av källor
Handledning i att använda digitala övningar och
resurser
CV, arbetsansökan och intervju

E-post (formell), affärskommunikation
Telefonsamtal

Förkunskaper

Kunskapsnivå minst B1 (Europeiska referensramen
för språk).

Kursen ersätter följande kurser

Arbetslivsfinska för energi- och materialbranschen

Litteratur

Av läraren sammanställt material

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 0 timmar
 • Praktiska övningar - 0 timmar
 • Självstudier - 0 timmar
 • Nätbaserade - 0 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Muntligt test Muntlig presentation

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Examination 1 ....
Examination 2 .... etc.
(examinationer = tentamina, demonstrationer och
presentationer, rapporter och produktioner,
uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen)

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt: ...

Lärare

Luomi Anna Maija

Examinator

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

 • 2022-06-21 - Tentamina
 • 2022-06-21 - Rapporter och produktioner
 • 2022-06-21 - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning