Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten känner
till den grundläggande kommunikationen inom
affärsvärlden, kan återge och självständigt
producera texter med inriktning på det specifika
yrkesområdet och kan i tal och skrift förmedla
information till varierande målgrupper.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att använda modersmålet varierat och
korrekt i tal och skrift i olika
kommunikationssituationer.

Innehåll

affärskommunikation, ämnestermer, språkriktighet,
facktexter och vetenskaplig text, litteraturanalys

Förkunskaper

Gymnasiets modersmålskurser eller motsvarande

Kursen ersätter följande kurser

Svenska, 2 sv

Mer information

Närmare detaljer om kursprogrammet presenteras vid
det första närundervisningstillfället.

Litteratur

Lehrer, S. 1998 el. senare Affärsbrev.

Reuter, Mikael 2003 Översättning och
språkriktighet. Helsingfors: Svenska Språktjänst
Ab

Svenska skrivregler 2017.
Fjärde upplagan. Stockholm: Liber

Skönlitterärt verk

Övrigt material enligt anvisningar.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 30 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 15 timmar
  • Basgruppsarbete - 10 timmar
  • Självstudier - 78 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Examination 1 rapport 20%
Examination 2 möte och bokprojekt 20%
Examination 3 CV + arbetsansökan 20%
Examination 4 Analys av examensarbete + test 10%
Examination 5 Förhör 10%
Examination 6 Individuell bokrapport 10%
Examination 7 Språkriktighetstest 10

Lärare

Holmström Susanna

Examinator

Sandell Magdalena

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2018-12-20

Kurs och studieplanssökning