Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att:
- förbättra förmågan att verka/fungera
tillitsfullt i olika rutinmässiga
yrkesrelaterade talsituationer.
- att utveckla förmågan att behandla autentisk
engelsk text.
- att utveckla ett flytande språk i tal och
skrift för olika ändamål, med huvudvikt på det
egna branschområdet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande:
Läsa
- kunna förstå, tolka och förklara
yrkesterminologi utan större problem.
- ha utvecklat sin läsförmåga och erhållit för
branschen viktig terminologi.
Lyssna
- kunna förstå huvudsaken i talat standardspråk
om bekanta ämnen som regelbundet förekommer på
arbetet, i skolan och på fritiden.
Tala (produktion)
- kunna ge klara, relativt detaljerade
beskrivningar av teknologi och processer i
anknytning till den egna branschen.
Tala (samverkan)
- att relativt flytande kunna samverka med
infödda talare i kundbetjäning, förhandlingar
och diskussioner.
Skriva
- klara av att uppge sina personalia och
redogöra för sin utbildning och sin
arbetserfarenhet.
- klara av att skriva en platsansökan och CV.
- vara förtrogen med etikett rörande e-post och
affärskorrespondens.
- kunna skriva grundläggande för branschen
typiska dokument.

Innehåll

Sociala kontakter, din arbetsplats, arbetsetik,
aktuella artiklar i branshen.

Förkunskaper

Skill level B1.1 (Common European Framework)

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

Inlämningstider bör hållas!
Närvaro obligatorisk.

Litteratur

Material tillhandahålls av föreläsaren.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 26 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 4 timmar
 • Praktiska övningar - 5 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 40 timmar
 • Självstudier - 40 timmar
 • Nätbaserade - 20 timmar
 • - 0 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Kursen baserar sig på bedömda uppgifter som
inlämnas för fortgående utvärdering i kursen.
För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:

Examination 1 Tillräcklig aktivitet i
undervisningen (föreläsningar och
övningsuppgifter).
Examination 2 Skriva en rapport med riktig
struktur.
Examination 3 Hålla en presentation.
Examination 4 Skriva en arbbetsansökan och CV i
för branshen lämpligt format.
Examination 5 Skriva en omfattande analys av ett
ämne med samban till studieområdet.

Ytterligare mindre muntliga och skriftliga
uppgifter inkluderas enligt behov

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt:

Skriftliga uppgifter enligt uppgiftens
omfattning upp till max 25% var.

Åtminstone en muntlig presentation bör hållas
för att bli godkänd.

Aktivitet (närvaro och uppgifter) inverkar på
bedömningen till max 25%.

Lärare

Ray Jan-Anders

Examinator

Ray Jan-Anders

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • 2018-05-31 - Demonstrationer och presentationer
 • 2018-05-31 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning