Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Finska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Att förkovra de praktiska färdigheterna i finska språket i tal och skrift på högskolenivå. Studenter lär sig att utarbeta olika typer av dokument inom sitt eget yrkesområde, blir förtrogen med facktexter och terminologi, som hänför sig till det egna yrkesområdet samt förbättrar sin förmåga att uttrycka sig på finska i arbetslivet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att kunna självständigt utarbeta dokument inom det egna yrkesområdet, t. ex. arbetsansökan, meritförteckning och andra arbetslivsdokumen, meddelanden, rapporter och anvisningar samt affärsbrev. Studenten förväntas kunna klara av social växelverkan och behärska mötesteknik, presentation och kundkontakter.

Innehåll

Teknisk terminologi
Muntlig framställning
Mötes- och förhandlingsteknik
Språkriktighet och språkvård
Platsansökan och meritförteckning
Meddelanden och anvisningar
Arbetslivs- och arbetslagstiftningsvokabulär
Rapporter

Förkunskaper

Kunskapsnivå minst B1 (europeiska referensramen för språk)

Litteratur

Kauppinen, Anneli - Nummi, Jyrki - Savola, Tea. 2006. Tekniikan viestintä. Kirjoittamisen ja puhumisen käsikirja. Fjärde till sjätte upplagan. Helsingfors: Edita Prima Oy.
ISBN 951-37-4078-1

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 44 timmar
  • Övningsbaserad undervisning - 12 timmar
  • Studentstyrd lärarhandledd undervisning - 4 timmar
  • Självstudier - 75 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 75 timmar
  • Varav schemalagda studier: 60 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina

Lärare

Herva Marja

Examinator

Herva Marja

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2009-02-13

Examinationsformer

2008-10-13 - Tentamina

Kurs och studieplanssökning