Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studeranden känner till de grundläggande elementen i skriftlig och muntlig kommunikation. Hon/han innehar en språklig medvetenhet och förstår vikten av att fortgående förkovra sina språkliga kunskaper

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att skriva rapporter, referat och andra dokument relaterade till arbetslivet. Hon/han kan anpassa sitt språk till varierande kommunikationssituationer och kan utnyttja språkliga hjälpmedel såsom ordböcker och handböcker. Studeranden kan analysera skön- och facklitteratur både innehållsligt och språkligt/stilistiskt.

Innehåll

Ordkunskap, språkriktighet, referatteknik, mötesteknik och brev. Studeranden skriver en rapport på ett tema och analyserar ett skönlitterärt verk.

Förkunskaper

Gymnasienivå eller motsvarande

Kursen ersätter följande kurser

Affärskommunikation

Litteratur

Reuter, Mikael. 2003. Översättning och språkriktighet. Svenska Språktjänst Ab
Svenska skrivregler. 2001. Svenska språknämnden. Andra upplagan. Stockholm:Liber.
Artiklar och stenciler enligt anvisningar.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 60 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 15 timmar
 • Basgruppsarbete - 3 timmar
 • Självstudier - 57 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Lärare

Eklund Kaj

Examinator

Eklund Kaj

Kursens hemsida

Blackboard

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2013-04-08

Examinationsformer

 • 2012-12-05 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning