Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

 • 3 (2022-01-01 till 2022-03-13)
 • 4 (2022-03-14 till 2022-07-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Professionell kommunikation

Du kan fungera professionellt i olika språkliga
situationer inom ditt eget område. Du kan anpassa
ditt språk till varierande
kommunikationssituationer och har redskap och
förutsättningar för att utveckla dina
kommunikationsfärdigheter.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara
förmögen att skriva rapporter, referat och andra
dokument relaterade till arbetslivet. Hen kan
anpassa sitt språk till varierande
kommunikationssituationer och kan utnyttja
språkliga hjälpmedel såsom ordböcker och
handböcker. Studeranden kan analysera skön- och
facklitteratur både innehållsligt och
språkligt/stilistiskt.

Innehåll

Kunskap vad du vet
Du påvisar språklig medvetenhet och har kunskap om
hur kommunikation i text och tal i olika medier
med olika målgrupper och syften fungerar.
Du visar insikt om att skrivande och talande
är kreativa processer som kräver förarbete,
bearbetning och övning.
Du särskiljer textgenrer och tillämpar
lässtrategier för olika texter, bedömer kritiskt
och tar till dig information.
Du identifierar skönlitteraturens inverkan på
ditt språk och litteraturens förmåga att vidga
perspektiv.
Färdighet vad du kan göra
Du kan skriva arbetslivstexter för olika
situationer och målgrupper.
Du kan använda och läsa källor kritiskt samt
skriva vetenskapliga texter.
Du kan kommunicera muntligt på möten och i
gruppsituationer samt hålla presentationer
Du kan analysera innehåll och ge och ta emot
konstruktiv respons muntligt och skriftligt.
Förhållningssätt attityd

Du förstår betydelsen av god kommunikation i
tal och skrift för arbetslivet och strävar efter
att kommunicera på ett ändamålsenligt sätt.
Du har en vilja att hitta metoder för att
fortlöpande utveckla ditt språk.

Förkunskaper

Gymnasienivå eller motsvarande

Kursen ersätter följande kurser

Affärskommunikation

Mer information

Kursplan med tidtabell delas ut i samband med
introduktionen. Obligatorisk närvaro. Godkänd kurs
förutsätter deltagande i informationssökning.

Litteratur

Ask, Sofia. 2006. Hållbara texter. Grunderna i
formellt skrivande.
Reuter, Mikael. 2003. Översättning och
språkriktighet. Svenska Språktjänst Ab
Svenska skrivregler. 2017. Svenska språknämnden.
Andra upplagan. Stockholm:Liber.
Artiklar och kompendier enligt anvisningar.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 60 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 15 timmar
 • Basgruppsarbete - 3 timmar
 • Självstudier - 55 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Kursens examination bygger på de skriftliga
prestationer (uppgifter) som ingår i kursen,
totalt 100 poäng. Ett avdrag på 5-10 poäng görs
på prestationer som lämnas in efter deadline.
Godkänd kurs förutsätter att alla uppgifter
lämnas in samt godkänt i informations¬sökning.
Försenade uppgifter ska lämnas in senast samma
dag som sista omtentamen för kursen går av
stapeln(datum ges senare).
Kursen godkänns inte och måste tas om ifall det
finns oinlämnade uppgifter efter det här
datumet.
Uppgifter som redan gjorts räknas inte till godo
om man går om kursen.

Lärare

Huldén Barbara

Examinator

Huldén Barbara

Antal kursplatser

Ingen begränsning (6 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-12-22 till 2022-01-20

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-01-11 09:15 - 11:15 Svenska och kommunikation för International Business Huldén Barbara
2022-01-18 09:15 - 11:15 Svenska och kommunikation för International Business Huldén Barbara
2022-01-25 09:15 - 11:15 B326 Svenska och kommunikation för International Business Huldén Barbara
2022-02-01 09:15 - 11:15 Svenska och kommunikation för International Business Huldén Barbara
2022-02-08 09:15 - 11:15 B326 Svenska och kommunikation för International Business Huldén Barbara
2022-02-15 09:15 - 11:15 B326 Svenska och kommunikation för International Business Huldén Barbara
2022-03-01 09:30 - 11:30 B328 Svenska och kommunikation för International Business Huldén Barbara
2022-03-08 09:15 - 11:15 Svenska och kommunikation för International Business Huldén Barbara
2022-03-15 09:15 - 11:15 Svenska och kommunikation för International Business Huldén Barbara
2022-03-22 09:15 - 11:15 Svenska och kommunikation för International Business Huldén Barbara
2022-03-29 09:15 - 11:15 B328 Svenska och kommunikation för International Business Huldén Barbara
2022-04-05 09:15 - 11:15 A311 Svenska och kommunikation för International Business Huldén Barbara
2022-04-12 09:15 - 11:15 Svenska och kommunikation för International Business Huldén Barbara
2022-04-19 09:15 - 11:15 Svenska och kommunikation för International Business Huldén Barbara
2022-05-03 09:15 - 11:15 B328 Svenska och kommunikation för International Business Huldén Barbara
2022-05-10 09:00 - 10:30 B328 Svenska och kommunikation för International Business Huldén Barbara

Kurs och studieplanssökning