Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studerande
utvecklar sin kompetens inom handledning och
lärande.
Studerande övar sig i olika handlednings- och
undervisningskontexter och blir bekanta med
olika metoder.
Studerande kan fastställa mål inför olika
handlednings- och lärandesituationer för
patienter och
personal.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studerande:
Identifiera och förstå de etiska och pedagogiska
utgångspunkterna för handledning.
Tunnistaa ja ymmärtää ohjaamisen eettiset ja
pedagogiset lähtökohdat.

Kunna planera, verkställa och utvärdera
handledning och undervisning utgående från
klient
och grupp, i
samarbete med andra sakkunniga
Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida ohjausta
ja opetusta asiakas- ja ryhmälähtöisesti
yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa

Kan använda, i situationen lämpliga,
handlednings- och
undervisningsmetoder, vilka utgår från
patienten/klienten
Osaa käyttää tilanteeseen sopivia asiakas- ja
potilaslähtöisiä
opetus- ja ohjausmenetelmiä

Kunna ändamålsenligt använda befintligt och
producera nytt undervisnings- och
handledningsmaterial.
Osata käyttää olemassaolevaa ja kehittää uutta
ohjaus
ja opetusmateriaalia.

Innehåll

- Pedagogik och lärandeperspektiv
- Samtalsmetodik och handledningsmodeller
- Planering, genomförande och uppföljning av
lärandeprocessen och processens olika faser
- Handledning och undervisning av klient,
patient och personal
- Utvärdering och utveckling av handledning och
lärande

Förkunskaper

Klinisk vård praktik (15sp) och valbar praktik avklarade.

Kursen ersätter följande kurser

Vårdpedagogik

Mer information

Deltagande vid simulering (obligatorisk)
se kompensationsuppgift på its Learning

Litteratur

Klang Söderkvist, B. 2013. Patientundervisning.
Studentlitteratur.

Kyngäs et al. 2007. Ohjaaminen hoitotyössä.
WSOY.

Sandberg.H. 2014. Sjuksköterskans samtal-
professionalitet och medmänsklighet.
Studentlitteratur.

Lipponen, Kaija. 2014. Potilasohjauksen
toimintaedellytykset. Oulun yliopiston
tutkijakoulu;
Oulun yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta,
Terveystieteidenlaitos.
(http://jultika.oulu.fi/files/isbn9789526203720 Extern länk
.pdf)

Andra källor:
Kääriäinen, M. 2008. Potilasohjauksen laatuun
vaikuttavat tekijät. Tutkiva hoitotyö vol 6 (4)

Kääriäinen M, Kyngäs H, Ukkola L, Torppa K.
2005. Potilaiden käsityksiä heidän saamastaan
ohjauksesta. Tutkiva Hoitotyö 3 (1), 10-15.

näyttöön perustuva hoitotyö, Sairaanhoitaja-
lehti 27.8.2014
https://sairaanhoitajat.fi/artikkeli/ohjaustutt Extern länk
u- mutta-epaselva-kasite/

Litteratur på Engelska:
Kääriäinen & Kyngäs. 2010. The quality of
patient education evaluated by the health
personnel.
Scandinavian Journal of Caring Sciences. 24;
548-556

Woolfolk, A. 2016. Educational psychology.
Pearson.

Elf M & Wikblad K. 2001. Satisfaction with
Information and Quality of Life in Patients
Undergoing
Chemotherapy for Cancer. Journal of Advance
Nursing 24 (5), 351 – 356.

Phillips LD. 1999. Patient education.
Understanding the process to maximize time and
outcomes.
Journal of Intravenous Nursing 22 (1), 19-35.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 6 timmar
  • Praktiska övningar - 105 timmar
  • Självstudier - 15 timmar
  • Simulering - 8 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 134 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 134 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:

1. Godkänd praktik med tillhörande uppgifter

Studerande skall på praktikavsnitten ha en
avdelningslektion för personalen, delta i
patientinformation tillfällen och producera
nytt eller uppdatera existerande
handledningsmaterial på praktikplatsen.
Studerande har möjlighet till grupphandledning
en
gång under avsnittet
för att få handledning för de uppgifter som
studerande
arbetar med på praktikplatsen.

2. Godkänd examinationsuppgift
3. Aktivt deeltagande i simulering

Lärare

Holmström Anna

Examinator

Holmström Anna

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning