Kursens undervisningsperiod

  • 1 (2021-08-01 till 2021-10-24)
  • 2 (2021-10-25 till 2021-12-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studeranden
utvecklar kunskaper i psykiatrisk hälso-och
sjukvård i syfte att utveckla sitt kunnande och
handlingsberedskap.
Kursen bidrar till att utveckla den kliniska
kompetensen inom psykiatrisk vård och mentalt
hälsofrämjande.
Kursen bidrar också till att utveckla den
vårdvetenskapliga kompetensen.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara
förmögen att inse vårdrelationens betydelse och
medvetet kunna använda sina färdigheter för
patientens och de närståendes bästa. Kunna
analysera gränserna för den egna kunskapen och
kunna använda handledning som stöd. Kunna
analysera etiska principers betydelse i den
psykiatriska vården och kunna tillämpa dem.
Förstå betydelsen av
hälsofrämjande,förebyggande
och rehabiliterande mentalvårdsarbete.

Innehåll

Den psykiatriska vården som område
- Tradition och vetenskap i psykiatriska vården
- Psykisk hälsa-ohälsa
- Vårdrelationen
- Sjukskötaren i den psykiatriska vården
- Etik
- Grupprocesser
- Hälsofrämjande
- Förebyggande och rehabiliterande vård.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 35 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 45 timmar
  • Självstudier - 50 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 130 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 130 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Examination 1 ....
Examination 2 .... etc.
(examinationer = tentamina, demonstrationer och
presentationer, rapporter och produktioner,
uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen)

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt: ...

Examinator

Sjölund Terese

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2021-08-09 till 2021-09-05

Examinationsformer

2020-09-30 - Tentamina

Kurs och studieplanssökning