Kursens undervisningsperiod

 • 3 (2022-01-01 till 2022-03-13)
 • 4 (2022-03-14 till 2022-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

C. KOMPETENSEN KRITISK OCH ANALYTISK
MEDIABRANSCHKÄNNEDOM
D. KOMPETENSEN PROFESSIONELL SAMVERKAN inom
kulturfältet
F. FORSKNING och UTVECKLING

Läranderesultat

Kunskap
-Du känner till aktuella trender inom konst och
kultur.
-Du har en insikt i nya teknologier som XR, AI och
robotik och de nya uttryck som uppstår ur
teknologi.
- Du relaterar till konstnärlig forskningsteori
och
dess tankemodeller som grund för professionellt
arbete.

Färdighet
- Du kan identifiera eventuella arbetsmöjligheter
som trender och ny teknologi medför.

Förhållningssätt
- Du agerar fördomsfritt gentemot olika typer av
problemlösning.
- Du anpassar din problemlösningsförmåga för att
tillsammans nå gemensamma målsättningar i grupp.

Innehåll

OBS DETTA ÄR EN ONLINE KURS

I kursen lär du dig om trender i konst och kultur
och utveckla din digitala kompetens.
Du besöker utställningar självständigt och
fördjupar dig i bildanalys och konstnärlig
forskning. Du gör uppgifter individuellt eller i
grupp kring kulturfenomen, konstverk och
konstnärer
som du väljer själv. Du får handledning i detta
arbete individuellt och/eller i grupp vid behov.

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Bildens historia, Konsthistoria och bildanalys, Stil
&
Genre, Visuell kultur

Litteratur

Se its learning

Studieaktiviteter

 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Självstudier - 60 timmar
 • Nätbaserade - 65 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger
följande
examinationer: Essaäer varav en kan göras i grupp
Examination 4 stycken hemtenter (se Itslearning)
MOTSVARAR 80 POÄNG

Varje hemtent Motsvarar 20 p

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt:

Vitsord 5: 70-80 p
Vitsord 4: 60-69 p
Vitsord 3: 50-59 p
Vitsord 2: 40-49 p
Vitsord 1: 35-39 p
Underkänd: 0-34p

FÖR GODKÄNDT VITSORD KRÄVS 35 POÄNG

P står för poäng.
Således är minimikravet för att klara kursen 35
poäng
Deadline bör respekteras.
Alla uppgifter för kursen bör vara inlämnade
senast
i slutet av perioden.

Lärare

 • Ahonen Mirko
 • Nåls Jan
 • Träskman Tomas
 • Löv Monica

Examinator

Träskman Tomas

Antal kursplatser

Ingen begränsning (54 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-12-17 till 2022-01-14

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning