Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målet med kursen är ge "hands on" kunskaper i
metoder för att analysera kundbeteende och
användning av kvantitativa metoder i empiriska
marknadsundersökningar.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas du vara
förmögen att
- klargöra olika principer för att analysera
konsumentbeteende
- klargöra hela markandsundersökningsprocessen
- behärskar de mest allmänna principerna för att
göra urval av respondenter
- uppföra enkäter med programmen SNAP för
pappersenkäter och Frontpage för enkäter via
Internet.
- analysera självständigt insamlade enkäter med
programmet SPSS.
- ha färdigheter som behövs för att självständigt
planera och genomföra ett kvantitativt
undersökningsarbete.

Innehåll

Genomgång av principerna för uppgörande av
frågeformulär.
Frågeformulärets koppling till teori och olika
skalor för mätning av empiriska fenomen.
Träning med SNAP och Frontpage.
Kodning av frågeformulär.
Kvantitativ analys av data med SPSS.
Presentation av analysresultat.

Förkunskaper

Rekommenderat: Marknadsföringens grunder avklarad

Kursen ersätter följande kurser

Marknadsundersökningar (FE02 - FE04)

Mer information

ingen

Litteratur

Statistisk verktygslåda- sammhällsvetenskaplig
orsaksanalys med kvantitativa metoder, Göran
Djurfeldt, Rolf Larsson och Ola Stjärnhagen,
Studentlittertur 2008, ISBN 978-91-44-04147-
6,valda delar enligt examinators anvisningar.
Konsumentbeteende, Martin Evans, Ahmad Jamal och
Gordon Foxall, Liber 2006, ISBN 978-91-47-08800-3
Marknadsundersökningar på riktigt! Christer Johansson

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Praktiska övningar - 20 timmar
 • Basgruppsarbete - 10 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 40 timmar
 • Självstudier - 43 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Vitsordet bedöms på basen av tre prestationer:

40% från tentamen,
40% från en kvantitativ kursuppgift
20% från aktivitet

Ingen obligatorisk närvaro på timmar, men obligatorisk närvaro på DAGMAR den 3.10 kl. 8.30
och FAZER den 17.10 kl 8.00

Lärare

 • Hernberg Mervi
 • Mildén Peter

Examinator

Mildén Peter

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Kursen startar den 30.8.2012

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning