Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättning med kursen är att ge en helhetssyn på
ekonomistyrning och grundläggande färdigheter i
budgetering och kalkylering

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att
- uppgöra totalbudgeter
- analysera budget- och bokslutsinformation med
hjälp av företagsekonomisk teknik
- göra enkla rapporter om budgetutfall samt
analysera budgetutfallen på en grundläggande nivå
- uppgöra produkt- och avdelningskalkyler

Innehåll

Styrning och budgetering
Resultat- likviditets - och balansbudgeter
Analys av budgeter och bokslut
Produkt och avdelningskalkylering

Förkunskaper

AFFÄRSREDOVISNINGENS GRUNDER

Kursen ersätter följande kurser

Intern redovisning

Mer information

Deltagande i tentamen förutsätter minst att man
deltagit i minst 50% av lektionerna.
Bonuspoängen är i kraft till och med kursens andra
omtentamenstillfälle.
Kursen tenteras i två deltenter under kursens
gång. Vid en omtentamen tenteras hela kursen.

Litteratur

Andersson: Budgetering - en introduktion
Andersson: Kalkylering som beslutsunderlag

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 15 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 30 timmar
  • Självstudier - 88 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Lärare

  • Backas Bror
  • Finne Thomas

Examinator

Backas Bror

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2013-01-10

Examinationsformer

2012-03-15 - Tentamina

Kurs och studieplanssökning