Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Finska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge studenten
färdigheter att arbeta med investeringar inom
energisanering samt verka som projektchef,
planeringschef eller platsingenjör för sådana
saneringsprojekt som har som målsättning att
förbättra energieffektiviteten enligt
bestämmelserna i den nationella energi- och
klimatstrategin.

Läranderesultat

Efter avklarad kursen förväntas den studerande
vara förmögen att:
- förstå grunderna i projektplanering
- ha tillräckliga kunskaper om anvisningar och
bestämmelser ur Finlands Byggbestämmelsesamling
- kunna grundplanering av VVS
- använda och analysera data från
värmeförlustmätare
- använda och analysera resultat från
värmekamera
- förstå grunderna i investeringskalkyl
- förstä grunderna i tidsplanering
- förstå grunderna i kostnadsberäkning

Innehåll

Planeringen av energisaneringsprojektet utförs
enligt följande:
- göra upp projektplan tillsammans med
beställaren / byggherren
- projektets mantel kartläggning görs med
mätinstrument som utvecklats på Arcada
- projektets mantel filmas med värmekamera
- kartläggning av projektets skick före
planering
- projektet planläggs i 3D-model som grund för
den nya planen
- projektets bärande konstruktioner kartläggs
som en del av 3D-modellen och de redan
existerande planerna används till hjälp

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Litteratur

Projektplan i höghuset
RT -kort

Studieaktiviteter

Nätbaserade - 135 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Självstudier via nätet

Examinationsformer

  • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
  • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Lärare

Lipsanen Jarmo

Examinator

Lipsanen Jarmo

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

  • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
  • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
  • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning