Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Att få stöd och verktyg för att målmedvetet och
framgångsrikt kunna studera vid Arcada

IKT-kökortet är avsett att garantera alla
studenter vid Arcada möjligheten till tillräckliga
grundkunskaper i informations- och
kommunikationsteknik (IKT) för att avlägga sina
studier.

Läranderesultat

Del 1 (2 sp) Studierna
Efter avklarat kursavsnitt förväntas den
studerande:
- kunna använda informationskanalerna vid Arcada
- känna till sin studieplan, sin profession och
reflektera över vad målen med studierna är
- känna till olika verktyg, metoder och
studieformer som stöd för resultatorienterat
lärande (studieorientering)
- förstå vad självstyrt lärande innebär för den
individuella lärprocessen och för studieresultatet
- känna till etiska riktlinjer
- kunna identifiera sin språkkompetens
- vara medveten om möjligheten att utveckla sin
språkkompetens

Del 2 (3 sp) IKT-körkort

Inlärningsresultaten för IKT-körkortet följer
motsvarande vid Helsingfors universitet, dvs. att
du efter avklarat kursavsnitt har tillräckliga
grundkunskaper i IKT för att avlägga dina studier
och för att utveckla dina IKT-färdigheter
ytterligare. De detaljerade inlärningsmålen finns
publicerade på IKT-körkortets projektsida
http://projekt.arcada.fi/ikt-korkort/ Extern länk

Innehåll

Del 1 (2 sp) Studierna

Gruppträffar med lärartutor
Studieorientering med studievägledare
Språkstöd och kartläggning av språkkompetens
Studiernas innehåll och mål med studier

Del 2 (3 sp) IKT-körkort
IKT-nivåtest rekommenderas utföras i god tid.
Nivåtestet fungerar som prognostiskt test och stöd
för IKT-körkortet.

Innehållet följer motsvarande innehåll vid
Helsingfors universitet:
1 Introduktion till datoranvändning
2 IT-miljön vid Arcada
3 Bearbetning och framställning av data
4 Informationssökning
5 Informationssäkerhet och dataskydd

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

Kursens två delar registreras tillsammans som en
prestation på 5 sp. De båda delarna har var sitt
kursområde på itslearning.

Del 2:
IKT-körkortet inleds vecka 35 med obligatoriska
nivåtest som tjänar som prognostiska test.
Därefter följer du en individuell arbetsplan
beroende på dina resultat i nivåtesten.

Litteratur

Del 1 (2 sp) Studierna
Skrivguide
Studieguiden

Del 2 (3 sp) IKT körkort
Studiematerialet finns publicerat på itslearning
och på IKT-körkortets informationssida
http://projekt.arcada.fi/ikt-korkort/ Extern länk

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Basgruppsarbete - 10 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 10 timmar
 • Självstudier - 30 timmar
 • Nätbaserade - 53 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Del 1 (2 sp) Studierna
Aktivt deltagande i lektioner och
lärartutorering, som påvisas i lärdagbok.
Skriftlig rapport som behandlar utbildningsområde,
yrkesval och karriär med stöd av skrivguide.

Del 2 (3 sp) IKT körkort
Godkänd datorbaserad tentamen. För godkänd
tentamen krävs att minst 70% av svaren i den
elektroniska tentamen är korrekta.
För deltagande i tentamen krävs att studenten
först avlagt samtliga fem nivåtest med minst 70%
av svaren rätt.

Lärare

 • Karlsson Hanne
 • Levälahti Filip

Examinator

Karlsson Hanne

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning