Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att introducera kunskapsteori för att studerande skall kunna förstå och värdera olika slags kunskap och kunskapsbildande traditioner och därmed kunna läsa och förstå forskningar inom det egna kompetensområdet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att kunna skriva en problem- och syftesformulering.
Därtill skall studerande kunna göra ett metodval
Studerande skall självständigt kunna hitta källor och värdera deras trovärdighet.
Därtill skall studerande planera och bygga upp ett skriftligt arbete ( teoretisk referensram).

Innehåll

Vad är kunskapsteori? Ontologi och epistemologi. Kunskap, tro och sanning. Kunskapsformer. Att förstå och förklara. Kritiskt förhållningssätt och rationalitet. Vetenskaplig kunskap och vetensaplighet. Kunskapsbildningsstrategier. Den vetenskapliga arbetsprocessen och vetenskapliga grundbegrepp. Vikten av en god teori.

Förkunskaper

105 sp

Kursen ersätter följande kurser

-

Mer information

-

Litteratur

Meddelas senare.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 20 timmar
  • Självstudier - 113 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 113 timmar
  • Varav schemalagda studier: 20 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

  • Rapporter och produktioner
  • Uppsatser

Examinator

Aittoniemi Hellevi

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2008-12-25

Examinationsformer

  • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
  • Datum meddelas senare - Uppsatser

Kurs och studieplanssökning