Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Kursen utgår huvudsakligen från ett tolkande,
förståelseinriktat perspektiv. Det innebär att
modeller och teorier är få eftersom organisationer
kan förstås som mer komplexa och svårförståeliga.
Begrepp, perspektiv, infallsvinklar, rikt
diskuterade teorier kan bidra till en ökad
förståelse. Kursen ämnar öka fantasin och
ifrågasättande genom att presentera "motbilder"
och kritiska forskningar till "huvudteorier".
Kompetenserna främjar arbete inom administration
och ledaruppgifter.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att
Studenten kan reflektera över sin egen
personlighet i relation till relevanta teorier.

Studenten kan beskriva kunskapsledning, som
fenomen inom organisationsteori.

Studenten kan identifiera skillnaden mellan
organisationskultur och -struktur i
förändringsprocesser. Studenten kan identifiera
faktorer som påverkar och upprätthåller dessa
fenomen i en organisation.

Studenten förstår olika former av styrning, så
som: beteende- resultat- och normativ styrning
inom organisationer.

Studenten känner till konflikthantering. Därtill
har hon en teoretisk kännedom i hur liknande
situationer kunde förebyggas och lösas.

Studenten kan kritiskt reflektera över de teorier
som framförs inom Organisation och Ledarskap samt
de mätinstrument som hänför sig till dessa.

Studenten känner till den förstår varför och hur
organisationens jämställdhetsarbete genomförs.

Studenten förstår och känner till aktuella HR
instrument (så som personalbokslut, kunskapsvärde
kartor, medarbetarsamtal, bonuslön och sociala
nätverkskartor) som stöder personalens
välbefinnande.

Innehåll

Introduktion
Individuella karakteristika
Minne och lärnadet
Motivation och inspiration
Ledarskap, makt och politiskt beteende
Målstyrning och effektivitet
Organisations struktur och design
Kunskapsorganisationen
Kompetens och Kreativitet
Kommunikation
Kultur och klimat
Arbetshälsa och Hälsobokslut
Teamarbet
Samhälleliga förväntningar
Förändringsarbete
Avslutande examination (reflektiv dagbok)

Förkunskaper

inga

Mer information

Ledarskapsutbildningen under beväringstiden ersätter
kursen.

Litteratur

Alvesson, M. & Sveningsson, S. (red.), 2007, (eller nyare) Organisationer, ledning och processer, Studentlitteratur, Lund.
Samt material och artiklar föreläsaren delar ut
under kursens gång.
Som stödlitteratur kan även fungera följande
böcker:
Ulla Eriksson-Zetterquist, Thomas Kalling,
Alexander Styhre, 2005 (eller nyare), Organisation
och organisering, Liber, Malmö
eller
Rollinson, D. 2010, Organisational behaviour and
analysis, Prentice Hall.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 12 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 21 timmar
 • Självstudier - 50 timmar
 • Debatter - 8 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 131 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 131 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Omtentamen 6.6 : hemtent 24h samt 6.9:vanlig omtentamen, anmäl dig i normal ordning

Examinationskrav

Bedömning av kursen
Max 100 poäng fördelas enligt följande:
40 poäng för deltagande i debatter och därtill en i grupp skriven rapport
60 poäng för examination

Poäng: Vitsord:
91-100 5
81-90 4
71-80 3
61-70 2
51-60 1
0-50 Underkänd

Kursen innehåller:
4 stycken debatter (obligatoriskt att delta i 75 % av dessa tillfällen)
Föreläsningar
Gästföreläsning 24.4.2013 (obligatorisk närvaro)
Individuell skriftlig examination (21.5.2013)

Lärare

 • Gustavson Mia
 • Sigfrids Ingmar
 • Tigerstedt Christa

Examinator

Gustavson Maria

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • 2013-05-21 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • 2013-05-21 - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning