Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Kursen utgår huvudsakligen från ett tolkande, förståelseinriktat perspektiv. Det innebär att modeller och teorier är få eftersom organisationer kan förstås som mer komplexa och svårförståeliga. Begrepp, perspektiv, infallsvinklar, rikt diskuterade teorier kan bidra till en ökad förståelse. Kursen ämnar öka fantasin och ifrågasättande genom att presentera "motbilder" och kritiska forskningar till "huvudteorier". Kompetenserna främjar arbete inom administration och ledaruppgifter.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att:

Studenten kan reflektera över sin egen personlighet i relation till relevanta teorier.

Studenten kan beskriva kunskapsledning, som fenomen inom organisationsteori.

Studenten kan identifiera skillnaden mellan organisationskultur och -struktur i förändringsprocesser. Studenten kan identifiera faktorer som påverkar och upprätthåller dessa fenomen i en organisation.

Studenten förstår olika former av styrning, så som: beteende- resultat- och normativ styrning inom organisationer.

Studenten kan kritiskt reflektera över de teorier som framförs inom Organisation och Ledarskap samt de mätinstrument som hänför sig till dessa.

Studenten förstår varför och hur organisationens jämställdhetsarbete genomförs.

Innehåll

Introduktion
Individuella karakteristika
Ledarskap, makt och politiskt beteende
Målstyrning och effektivitet
Organisations struktur och design
Kunskapsorganisationen
Kompetens och Kreativitet
Kommunikation
Organisationskultur
Teamarbete
Förändringsarbete
Avslutande examination (reflektiv dagbok)

Förkunskaper

inga

Mer information

Ledarskapsutbildningen under beväringstiden ersätter kursen.

Litteratur

Rollinson, D. 2009, Organisational behaviour and analysis, Prentice Hall.

Samt material och artiklar föreläsaren delar ut under kursens gång.
Som stödlitteratur kan även fungera följande böcker:

Alvesson, M. & Sveningsson, S. (red.), 2007, Organisationer, ledning och processer, Studentlitteratur, Lund.

Ulla Eriksson-Zetterquist, Thomas Kalling, Alexander Styhre, 2005 (eller nyare), Organisation och organisering, Liber, Malmö
eller
Rollinson, D. 2005, Organisational behaviour and analysis, Prentice Hall.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 40 timmar
  • Övningsbaserad undervisning - 12 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete - 25 timmar
  • Självstudier - 56 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 81 timmar
  • Varav schemalagda studier: 52 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Uppsatser

Examinationskrav

Max. 100 poäng fördelas på följande sätt:
Gruppuppgifter 2 st a 20 poäng, max. 40 poäng
Närvaro ger 0,5 poäng per gång, max. 5 poäng
Aktiv närvaro (testas med mindre skriftliga uppgifter) max. 5 poäng
Parvis skriven reflektiv dagbok, max 50 poäng

Observera att deadline för uppgifterna är följande:
28.9.2010 Uppgift 1: Organisations kulturer, grupparbete.
19.10.2010 Uppgift 2: Styrning inom organisationer, grupparbete.
25.10.2010 Parvis skrivna Reflektiva föreläsningsdagböcker.

För arbeten inlämnade för sent avdras 10 poäng per försenad dag.

Poäng: Vitsord:
91-100 5
81-90 4
71-80 3
61-70 2
51-60 1
0-50 Underkänd

Lärare

  • Gustavson Mia
  • Junni Paulina

Examinator

Gustavson Maria

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

2010-10-25 - Uppsatser

Kurs och studieplanssökning