Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättning med kursen är att studeranden
- får en inblick i hur lagstiftningen fungerar som en grund för samhällets struktur samt vilka möjligheter det finns för en enskild medborgare att påverka beslut på olika nivåer i samhället.
- får en uppfattning om den lagstiftning som rör arbetslivet
- känner till den lagstiftning som är central för det egna yrkesområdet
- lär sig hitta, använda och förstå de lagar som ligger till grund för samhällsstrukturen, arbetslivet och det egna yrkesområdet

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att
- använda vissa rättsbegrepp och beskriva rättegångsförfarandet samt domstolsväsendets uppbyggnad
- reflektera över på vilket sätt den Europeiska unionen påverkar det finländska samhället
- redogöra för den lagstiftande maktens olika roller i beslutsfattandet utgående från grundlagen
- beskriva den kommunala beslutsprocessen och den kommunala demokratin
- redogöra för den lagstiftning som är central i arbetslivet
- visa med hjälp av rättsfallsövningar på vilket sätt juridiska problem kan lösas i praktiken
- redogöra för den viktigaste lagstiftningen inom det egna yrkesområdet
- beskriva på vilket sätt lagstiftningen påverkar det egna yrkesområdet.

Innehåll

Det finländska samhället
Lagstiftning som rör arbetslivet
Lagstiftning inom respektive bransch

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

-

Mer information

Ges under föreläsningarna

Litteratur

Bruun, N. & von Koskull, A. 2003 (2006). Allmänn arbetsrätt. Helsingfors: Schilts.
Wihelmsson, Sevon,Koskelo: Huvudpunkterna i köplagen Helsingfors 1999, Kauppakaari OYJ
Bärlund,Nyberg Petrel: Finlands civil och handelsrätt Helsingfors 2000 Kauppakaari Oyj

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 44 timmar
  • Övningsbaserad undervisning - 26 timmar
  • Självstudier - 63 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 63 timmar
  • Varav schemalagda studier: 70 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina

Examinator

Blomqvist Karl

Kursens hemsida

-

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2009-12-28

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Kurs och studieplanssökning