Kursens undervisningsperiod

  • 1 (2021-08-01 till 2021-10-24)
  • 2 (2021-10-25 till 2021-12-31)
  • 3 (2022-01-01 till 2022-03-13)
  • 4 (2022-03-14 till 2022-07-31)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Denna kurs är en del av kurshelheten Aktivt och kritiskt medborgarskap, där du har möjligheten att välja tre (3) helheter av fyra (4) med max. antal studiepoäng 15. Följande kompetensmål är gemensamma för samtliga kurser inom kurshelheten. Målsättningen med kursen är att ge studerande en inblick i både föreningsverksamhet och intressebevakning samt påverkningsarbete inom studiepolitiken. Kompetensmålen faller inom ramen för Arcadas allmänna kompetenser. Under mandatperioden förväntas du fokusera på några av dessa kompetensmål på basen av ditt ansvarsuppdrag och reflektera över din utveckling genom mandatperioden. Du: - känner till föreningsverksamhetens grunder och relaterad lagstiftning - känner till de olika aktörerna inom högskolevärlden och studiepolitiken - kan planera och utföra verksamhet inom ramen av verksamhetsplan, budget samt övriga styrande dokument - känner till ekonomiplaneringens och uppföljningens grunder - kan planera sitt arbete självständigt och även delegera och leda andra i deras arbete - kan agera i grupper av olika storlek och med individer av varierande bakgrund på åtminstone svenska och engelska - känner till olika informationskanaler och hur dessa kan utnyttjas för att nå relevanta målgrupper - kan utvärdera sitt agerande inom ramen för kursen och reflektera över sin personliga utveckling - förstår hur samhälleliga strukturer och processer påverkar individers liv och diverse samfund - känner till förfaringssätt och praxis inom samhälleligt beslutsfattande - förstår betydelsen av medborgares delaktighet

Läranderesultat

Denna kurs är en del av kurshelheten Aktivt och kritiskt medborgarskap, där du har möjligheten att välja tre (3) helheter av fyra (4) med max. antal studiepoäng 15. Följande kompetensmål är gemensamma för samtliga kurser inom kurshelheten. Under mandatperioden förväntas du fokusera på några av dessa läranderesultat på basen av ditt ansvarsuppdrag och reflektera över din utveckling genom mandatperioden: - indentifiera de processer och den dynamik som sker i olika grupper - redogöra för centrala begrepp inom föreningsverksamhet samt inom studiepolitik - känna till olika former av ledarskap samt sina egna styrkor och svagheter som ledare - känna till föreningsverksamhetens grunder - förstå grunderna av ekonomiplanering och -styrning - behärska mötesteknik och -praxis - arbeta både självständigt och i varierande grupper för att nå gemensamt överenskomna mål - agera ansvarsfullt i varierande sammanhang och i kontakt med olika intressentgrupper - utnyttja informations- och kommunikationstekniker enligt målgrupp och behov - planera och utföra projekt - reflektera över och utveckla eget agerande inom ramen för kursen

Innehåll

Kursen fokuserar på aktivt deltagande, ledarskap, kritiskt tänkande, kommunikation och samhälleligt påverkande.

Förkunskaper

För att kunna välja denna kurs måste du vara invald i ASKs styrelse. Mera information om styrelsen hittar du på www.asken.fi/styrelsen

Litteratur

Märkväl att litteraturlistan fungerar som förslag på eventuell läsning, och att kursen inte ersätter andra kurser där samma litteratur används. Dessa källor kan användas som stöd för ditt lärande. www.finlex.fi (relaterad lagstiftning) www.prh.fi (föreningsverksamhet) www.asken.fi (studerandekårens styrande dokument) Loimu, Kari: Yhdistystoiminnan käsikirja Loimu, Kari: Johda yrityksesi menestykseen - puheenjohtajan käsikirja Harju, Aaro: Järjestön kehittäminen SAMOK julkaisu: Opas ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallintoon SAMOK julkaisu: Ammattikorkeakoulu opiskelijan silmin ?tutkimus Harris, Philip R& Morran, Robert T: Managing cultural differences Austin, Nancy: A passion for Excellence: The Leadership Difference Schein, Edgar H: Organizational Culture and Leadership Koestenbaum, Peter: Ledarskapsdiamanten: En filosofi för ledare Kakabadse, Andrew & Kakabadse, Nada: Essence of leadership Nahavandi, Afsaneh: Art and science of leadership Rosen, Ronald: Strategic management Wolvén, Lars-Erik: Att utveckla Mänskliga Resurser: Om Ledarskap Organisering Kultur och Kompetens Berggren, Curt (red.): Praktiskt ledarskap: en bok om hur man gör när man leder människor Ehrenright, Barbara: Nickel and dimed 2001 Larsson, Reidar: Politiska ideologier i vår tid 2005 Anttonen, Anneli & Sipilä, Jorma: Suomalaista sosiaalipolitiikkaa (2000) Kanaoja, Aulikki; Niiranen, Vuokko & Jokiranta, Harri: Kunnallinen sosiaalipolitiikka - Osallisuutta ja yhteistä vastuuta (2008) Heikkilä, Matti & Kautto, Mikko: Welfare in Finland (2004) Hirdman, Yvonne: Genus - Om de stabilas föränderliga former (2002) Halford, Susan & Leonard, Pauline: Gender Power and Organisations (2000) Halko, Marja-Liisa: Naiset, miehet ja talous (2010) Jönhill, Jan Inge: Inklusion och exklusion (2012) Prechter, Robert R: Pioneering Studies in Socionomics (2003) Restivo, Sal: Den sociologiska världsbilden (1995) Chirkov, Valery; Ryan, Richard & Sheldon, Kennon M: Human Autonomy in Cross-Cultural Context (2011) Goffman, Erving: Jaget och maskerna: en studie I vardagslivets dramatik (2009) Stenaasen, Svein & Sletta, Olav: Grupprocesser: on inlärning och samarbete i grupper Ting-Toomey, Stella: Sommunicating Across Cultures (1999) Gelder, Ken: The Subcultures Reader (2005) Fabos, Bettina: Media & Culture - An Introduction to Mass Communication (2009) Conway, D G: The event manager's Bible

Studieaktiviteter

Delta på ASKs utbildningar 15-60h Övriga utbildningar 15-60h Deltagande på styrelsemöte 10-60h Marknadsföring av ASK 10- 40h Delta i ordnandet av fullmäktigeval 5-30h Utförande av projekt inom eget ansvarsområde 20-125h Personlig rapport inklusive relaterad litteratur och reflektion över egen utveckling samt utvärderingsdiskussion. 30h - 135 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationskrav

Självutvärdering - kursdagbok samt reflekterande rapport på eget arbete i slutet av mandatperioden. Raporten levereras till ASKs generalsekreterare senast 1 månad efter mandatperiondens slut. Reflekterande diskussion över egen inlärning tillsammans med styrelseordförande och generalsekreteraren. Styrelseordförande går sin diskussion med fullmäktigeordförande och generalsekreterare. Studiepoäng beviljas på basen av utlåtande efter personlig diskussion.

Lärare

Lohse Andreas

Examinator

Makkonen-Craig Stewart

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (1 student anmäld)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-08-15 till 2022-07-31

Kurs och studieplanssökning